Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre

Working Model of the Child Interview (WMCI) - dag 2

Hvilken indre arbeidsmodell har foreldrene om sitt barn?

MIM-metodekurs (Marschak Interaction Method)

Aims: To introduce the (1) use of the dyadic parent-child observation, MIM (Marschak Interaction Method) in clinical practice, (2) EIS rating system, and (3) plan reflective feedback. Principles of EIS coding for dyadic MIM are rehearsed with international and national cases. Mentalization theory and its use in planning reflective videfoeedback is demonstrated. The use of reflective (RF) interviews together with MIM is presented. Finally, various applications of the MIM are presented (Pregnancy MIM, Infant/Toddler MIM, Family MIM) according to the needs of the participants.

Hjerneåret 2015 – et dypdykk inn i hjernen til spedbarnet og dets omsorgsgivere

På tampen av Hjerneåret 2015 ønsker vi å gi mulighet til fordypning i hjernen og dens betydning for de aller minste, deres omsorgspersoner og hjelperne. Vi vil presentere både grunnleggende og ny hjernekunnskap, med mål om å gi både faglig påfyll, samhold og en nyttig pause fra julestresset. Kurset passer for alle som arbeider med de aller minste og deres foreldre.

NK Sped og små
Påmeldingsfrist: 1.12.2015

Graviditetens nevrobiologi

Fordypningsseminaret er åpent for alle som jobber med gravide og nybakte foreldre, eller har spesiell interesse for de unike muligheter som ligger i å jobbe med denne målgruppen. Seminardagen inngår også som en del av videreutdanningen for studenter i psykoterapi for gravide. Fordypningssemninaret gir en innføring gravides nevrobilogi. Program: 10.00- 15.00 - Nevrobiologi/ hjerneutvikling og den gravide hjerne v /Are Brean 15.00-16.00 "Fantasi babyen" v/Gro Vtane Brean

NK Sped og små
Påmeldingsfrist: 2.12.2015

Hva trenger de yngste barna i barnehagen?

Kunnskapsgrunnlaget for et pedagogisk tilbud til de yngste i barnehagen. På dette halvdagsseminaret presenteres nyere spedbarnsforskning og praktiske eksempler på hvordan forskningen kan anvendes for å heve kvaliteten på det det pedagogiske tilbudet til de yngste barna i barnehagene

NK Sped og små
Påmeldingsfrist: 7.12.2015

Utviklingsstøttende rådgiving og triangulerte samtaler med barn. Fordypningskurs i relasjonelt arbeid

Kurset har som målsetting å gi deltakerne en nyansert og fleksibel kompetanse til å kommunisere med barn og foreldre ut fra ulike roller og oppgaver. Deltakerne vil få trening i føre rådgivende og terapeutiske samtaler med barn og foreldre ut fra utviklingsstøttende prinsipper. Det blir lagt stor vekt på å kjenne igjen og forstå hva som skjer av utviklingsmessig relevans i samspillets mikroøyeblikk. Derfor er videoanalyse sentralt gjennom hele kursserien.

Oppmerksomt nærvær (Mindfulness) i samvær med barn og unge våren 2016

Voksnes evne til nærvær og empati er av stor betydning i samværet med barn. I barnehage og skole er det selve grunnlaget for barns opplevelse av trygghet og samhørighet, for et godt lærings- og utviklingsmiljø. Mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær, er å øve seg i være tilstede med virkeligheten slik den er, her og nå. Det skaper pusterom, virker stressreduserende og bidrar til å utvide handlingsrepertoaret for å takle det som oppstår. Det er også en måte å trene sin evne til nærvær og empati, styrke sin relasjonskompetanse. Å øve seg i oppmerksomt nærvær er erfaringsbasert læring. Regelmessig trening styrker iboende ressurser for oppmerksomhet, selvregulering og empati. Barn og unge kan også ha nytte av slik trening. Forskning viser imidlertid at de voksne må begynne med seg selv.

Behandlingsmetode
Påmeldingsfrist: 16.12.2015

En rundtur i det familieterapeutiske landskapet

RBUP Øst og Sør inviterer til seminar i februar.

Fagdager for kontorfaglig ansatte på helsestasjoner

Fagdagene vil ta opp sentrale juridiske utfordringer og spørsmål dere møter til daglig: taushetsplikt, dokumentasjonsplikt, samtykke og rett til innsyn, både innad i egen tjeneste og ved samarbeid med andre enheter som f.eks. barnevernet. På forhånd er dere velkomne til å sende inn konkrete spørsmål til juristen.

Behandlingsmetode
Påmeldingsfrist: 4.1.2016

Newborn Behavioral Observation (NBO) training - Haugesund 2016

De 2 første dagene blir det en god del teori om foreldreskapets psykologi, tidlig utviklingspsykologi,og selvsagt grundig innføring i NBO-metoden som belyses med videogjennomgang, vi gjør oss kjent med vurderingsskjemaet som omhandler barnets responser, skåringsprosedyrer av barnets responser og vurdering av veiledningsbehov til foreldre. Vi øver oss også på undersøkelsesprosedyrene ved å bruke dukker. Når disse 2 dagene er gjennomført skal dere være klare for å begynne å praktisere NBO. Veiledningsdagene benyttes for faglig påfyll, justeringer og finpuss av metoden, men er altså obligatoriske fordi det er først når man har øvet en del selv og gjort egne erfaringer at de høyrelevante spørsmålene kommer opp. Vi er svært opptatt av å sikre at det blir god kvalitet på det arbeidet dere gjør med NBO overfor spedbarns- familier. Deltagelse innebærer at dere må ha lett tilgang på nyfødte/spedbarn slik at dere kan øve dere ved å gjennomføre 2 NBOér hver uke frem til første veiledning og så det samme frem til andre veiledningsdag (ca.2 timer pr.uke). Dere fører ukelogg med innlevering til oss kursledere, slik at vi kan følge prosessen deres og evt. hvilke hindringer som gjør at dere ikke får fulgt opplegget. Grunnen til at vi legger det opp slik er at metoden krever at dere blir så gode i å håndtere spedbarn, observere og tolke deres atferd - at dere kan bruke mye av oppmerksomheten på relasjonsbygging mellom foreldre og spedbarn og dere selv og foreldrene. Vil dere ha mulighet for å gjennomføre et slikt opplegg? Dette må deres leder være inneforstått med og legge til rette for. Dere må også bringe med egne filmopptak til bruk på veiledningsdagene. Ser frem til å høre fra dere igjen.

NK Sped og små
Påmeldingsfrist: 4.1.2016

Hjemmebesøk som arbeidsform

Hjemmebesøk har lange tradisjoner i Norge, blant annet i oppfølgingen av nyfødte barn. Det meste av forskning på hjemmebesøk viser at både de som mottar og de som tilbyr hjemmebesøk har gode erfaringer. Paradoksalt nok nedprioriteres hjemmebesøk i mange kommuner, parallelt med at nyfødte skrives ut tidligere fra sykehusene. Internasjonalt satses det stadig mer på programmer og metoder der hjemmebesøk er arbeidsformen som benyttes. Flere faggrupper jobber aktivt hjemme hos barn, unge og deres familier. Vi inviterer nå alle som er interessert i denne måten å jobbe på til en fagdag med fokus på muligheter og utfordringer knyttet til hjemmebesøk.

NK Sped og små
Påmeldingsfrist: 4.1.2016

Dag Nordanger: Komplekse belastninger og komplekse vansker.

Hvordan utviklingstraumeperspektivet hjelper oss å forstå konsekvensene av tidlige erfaringer av vold og overgrep

Behandlingsmetode
Påmeldingsfrist: 7.1.2016

Extramidler til angst- og ungdomsforskning

VillabøTollefsen

Kognitiv atferdsterapi mot angst hos barn og unge er effektiv behandling, men hvordan virker den egentlig? Og hva er viktig for ungdommer som søker psykisk helsehjelp i primærhelsetjenesten? To forskningsspørsmål i to forskningsprosjekter som begge ble tildelt midler fra årets Extra-tildeling. Det er Marianne Aalberg Villabø og Thomas Kristian Tollefsen (bildet) glade for.

Les mer

En globetrottende traumehjelper

HelenChristie2015

Utøya. Tsunamien. Gaza. Hele sitt yrkesliv har hun vært drevet av et engasjement for å hjelpe barn og unge med traumatiske opplevelser. Nå er tidligere RBUP-direktør Helen Christie blitt pensjonist, men det er bare på papiret.

Les mer

Mangfold på timeplanen

DialogseminarA

I et fullsatt auditorium ble nylig den første dialogkonferansen om barnevern og minoriteter arrangert.

Les mer
Følg oss på Facebook

I Vesten tenker vi gjerne at autonomi er den største dyden innen behandling, men er det evidensbasert?Av Leoul Mekonen, studieleder/lecturer ved RBUP Øst og Sør


Psykisk uhelse oppstår og forstås innenfor eksisterende sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske rammer. Forekomsten av psykiske lidelser, hvilke grupper som er mest utsatt, hvordan psykisk helsevern er organisert og i hvor stor grad brukere møtes og får behandling, varierer fra land til land.

Små ting kan gjøre en forskjell
21. til 24. oktober deltok jeg på en internasjonal konferanse som handlet om vold i psykiatrien. Den var lærerik og tematiserte bruk av riktige og gode voldskartleggingsverktøy og tilrettelegging av institusjonelle miljøer som svar på reduksjon av tvangstiltak.  For eksempel har det vært stort fokus på det vi kaller risikoassessment. Også på denne konferansen var det mange foredrag om hvilke verktøy som er bra for å kartlegge pasienter godt nok på forhånd.

Færre har vektlagt institusjonens arbeidsmiljø og organisering av tjenesten. En stabil stab kan man tenke seg er viktig for at ansatte i psykiatrien etablerer god relasjon og tillit som vil ha betydning for å redusere konflikt og vold. Jeg finner det svært fascinerende at det som kan synes som bittesmå ting kan gjøre stor forskjell. Ofte fokuseres det på de store faktorene, men for eksempel hadde en forsker fra Skottland funnet ut at et tv-apparat hadde gjort stor forskjell – det hadde blitt mange flere voldsepisoder fordi det kun var én TV.

Mer vold innen somatikk
En presentasjon som gjorde spesielt stort inntrykk på meg var den britiske professoren Peter Lepping og den indiske professoren Raveesh Bevinahali som fortalte om deres utforsking av vold i psykiatrien kontra somatisk avdeling i India. De fortalte også om svært ulike tilnærminger i de to landene, og den indiske tilnærmingen er nok svært forskjellig fra de fleste vestlige land. Her tenker vi gjerne at det ultimate målet for behandling er pasientens autonomi: selvbestemmelse og eget samtykke.
Men i indisk kontekst er det like gjerne familien eller sosiale relasjoner i vid forstand som er viktig for å ta avgjørelser om behandling.

Provosere de vestlige verdier
Det var sterkt å høre at det i India faktisk var mer vold mot personalet ved somatisk avdeling enn innen psykiatrien – en av forklaringene er at pasientene aldri er alene ved psykiatrisk behandling i India. Det er alltid et familiemedlem eller slektning tilstede, og det er annerledes enn psykiatrien i vestlige land.
Jeg tenker at vi bør tåle å provoseres på de vestlige verdiene. Vi argumenterer for at selvstendighet er den høyeste dyden, men den indiske professoren stilte spørsmål ved om dette er evidensbasert eller kulturelt basert. Han sa: «Kan dere bevise at behandlingen blir bedre ved å ha autonomi på topp?»

Kan det tenkes at vi i Vesten ble påvirket av psykiatriens mørk historie i forhold til overgrep og maktmisbruk; eller er det fordi autonomi faktisk har vist seg å gi positive resultater i behandling og rehabilitering av personer med psykiske lidelser? Er vår argumentasjon verdi og ideologisk basert eller er det basert på fakta og evidens?
Spennende momenter fra en annen kulturell kontekst...

Jeg sitter ikke med alle svarene på det, men i en tid med store bevegelser av mennesker, arbeid, informasjon, kunnskap og kultur er det viktig med kunnskap som kan skape samhandling, påvirkning og gjensidig avhengighet mellom folk og stater. Vi trenger å møtes, og det gir også trøst at vi i Norge ikke er alene om å slite med vold i psykatrien og bruk av tvang.

Jeg tror også dette kan danne grunnlaget for et forpliktende internasjonalt og nasjonalt samarbeid hvor vi kan utveksle positive og evidensbaserte erfaringer om psykisk helse og ulike tiltak og metoder som stadig utvikles til å forebygge og behandle psykisk uhelse og psykiske lidelser.

Link til konferansen