RBUP logo

Videreutdanning i Child-Parent Psychotherapy (CPP)

En behandlingsmetode for barn i alderen 0-6 år som har opplevd traumatiske belastninger, og som viser symptomer på psykiske utfordringer, relasjonsvansker eller adferdsvansker.

Nøkkelopplysninger

 • Neste oppstart:

  13. september 2021

 • Samlinger:

  13. – 17. september 2021

  10. – 11. februar 2022

  29. – 30. september 2022

 • Sted:

  Oslo

 • Varighet:

  18 måneder (deltid)

Hva er Child-Parent Psychotherapy?

Kunnskapsgrunnlaget om traumer og hvordan traumatiske hendelser kan påvirke barns psykiske helse og utvikling, og familiers fungering, øker stadig. I Norge har vi tidligere manglet gode, forskningsbaserte behandlingsprogrammer for de aller yngste barna som har opplevd traumatiske belastninger. Men fra 2017 er Child-Parent Psychotherapy (CPP), et forskningsbasert behandlingsprogram for de aller yngste, implementert i Norge. Videreutdanningen i CPP går på norsk.

Behandlingsmodellen bygger på tilknytningsteori, og integrerer psykodynamisk-, utviklings-, traume-, sosial lærings- og kognitiv atferdsteori. Kontekstuelle faktorer som kulturelle normer og sosioøkonomiske belastninger inngår også i forståelsesrammen. CPP rettes mot barna og deres foreldre eller fosterforeldre. Gjennom CPP jobber man med å styrke relasjonen mellom barnet og barnets omsorgsperson. Målet er at barnet skal utvikle eller gjenvinne trygghet i relasjon til omsorgsgiver, slik at samspillet mellom omsorgsgiver og barn kan fremme barnets naturlige utvikling. Gjennom å utforske og forstå hvordan barnets erfaringer kommer til uttrykk gjennom atferd og lek, dannes grunnlaget for å finne gode måter å bearbeide traumeerfaringer og støtte barnets normalutvikling.

Foreldre kan også selv bære med seg traumeerfaringer som påvirker deres fungering som omsorgsgivere. Sammen identifiserer man også disse erfaringene, og jobber med dem gjennom at man skaper en felles narrativ om de traumatiske hendelsene. CPP er særlig nyttig i familier hvor forelder og barn har opplevd de samme traumatiske hendelsene og har utviklet en destruktiv dynamikk hvor traumet enten ikke blir snakket om, eller hvor barn og forelderens traumereaksjoner skaper utrygghet i samspillet.

Informasjon om studiet

I CPP foregår hoveddelen av behandlingen med barn og omsorgsperson sammen. Behandlingen foregår gjerne ukentlig over en periode, og CPP åpner for langvarig oppfølging hvis nødvendig. Behandlingen er gjennomførbar i poliklinikker, på hjemme­besøk eller på institusjoner der familier skal bo over lengre tid.

Målgruppe

CPP er en videreutdanning innen psykoterapi. Deltakerne må ha erfaring fra terapeutisk arbeid med barn eller familier/foreldre. Grunnutdanning innen helsefag, barnevern eller sosialfag kreves. Metoden er best egnet for tjenestesteder som tilbyr behandling som kan gå over lengre tid, som i BUP eller ved barnevernsinstitusjoner. Det kreves at du kan bruke minimum 20% av full stilling på CPP-arbeid, men disse sakene er del av «vanlig drift», og saker man uansett ville jobbet med.

Krav til godkjenning av videreutdanningen

 • 90% deltakelse på CPP-opplæringen, som inkluderer totalt 9 dager på samlinger
 • 80% deltakelse på de 32 nettbaserte kasuskonsultasjonene
 • Minimum 4 påbegynte CPP-saker i løpet av utdanningstiden
 • Man må ha kommet godt i gang med behandlingslingsfasen i minimum to av sakene, og må ha benyttet kjerne-elementer fra CPPBarna bør være under 6 år ved oppstart og man bør tilstrebe variasjon i barnas alder
 • Arbeid med foresatt-barn dyaden må være påbegynt i alle saker
 • Arbeidet dokumenteres ved å sende inn kasusbeskrivelser fra fire CPP-saker. Sakene trenger ikke å være avsluttet ved videreutdanningens avslutning
 • To saker legges frem, hvorav man etterstreber å vise minst en på film, for veilederne under samlinger og/eller under de nettbaserte kasuskonsultasjonene i løpet av veiledningsperioden

Trenere

Henning er psykologspesialist og har siden 2008 arbeidet ved Alternativ til Vold i Stavanger. Han jobber med voksne som utøver vold i nære relasjoner, samt barn og voksne som utsettes for vold i nære relasjoner. Henning ble ferdig utdannet CPP terapeut i 2016. Han er også forsker og disputerte i 2020 med et forskningsprosjekt om hvordan menn i voldsbehandling opplever far-barn relasjonen.

Guro Vigestad, Anita Krøvel-Velle og Anne Gunn Tingvold er psykologspesialister og jobber ved BUP Sentrum i Bergen, sped- og småbarnsteam. Alle er utdannet CPP terapeuter, og siden 2016 utgjør CPP grunnmuren i det kliniske arbeide deres med de yngste barna.

Anita har alltid hatt en psykodynamisk forankring i det terapeutiske arbeidet, blant annet med leketerapi. I tillegg har hun flere års erfaring med tidlig intervensjon i kommunehelsetjenesten.

Guro har over flere år hatt ansvar for tverretatlig konsultasjonsteam for sped- og små. Hun underviser ved Høgskulen i Bergen på jordmor- og helsesykepleierutdanning. Hun har tidligere vært involvert i undervisning for Fosterhjemsforeningen.

Anne Gunn har over 30 års erfaring i arbeid med sped og småbarn, både fra 1.linjetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Anne Gunn har tidligere ansvar for tverretatlig konsultasjonsteam og for konsultasjon til 1.linjetjenesten for barn 0-4 år i tillegg til gravide. Anne Gunn har jobbet i en årrekke med COS I og COS familiemodell og vært veileder i COS Familiemodell.

Har du spørsmål vedrørende utdanningen kan du kontakte:

Anne Gunn Tingvold - annetingvold@gmail.com
Anita Krøvel-Velle - anitakrovelvelle@yahoo.no
Guro Vigestad - guro.vigestad@gmail.com
Henning Mohaupt - henning@atv-stiftelsen.no