Vurdering av kunnskapsgrunnlag

På oppdrag fra tjenester eller myndigheter kan RBUP levere informasjon om det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget for tiltak og behandlinger. Dette kan være til hjelp for å beslutte hvilke tiltak som bør iverksettes eller anbefales.

Avhengig av behov, tidsperspekttiv og budsjett, kan vi tilby følgende:

Formål

Gir et raskt svar på en ønsket problemstilling basert på tilgjengelig oppsummert forskning. I mange tilfeller kan dette gi et «godt nok» svar for å informere beslutninger i tjenestene eller på myndighetsnivå.

Leveres som et kort notat, 1- 3 sider.  

Tidsestimat

Fra 1 dag til 1 ukesverk (etter avtale).

Begrensninger

Kunnskapsgrunnlaget kan være gammelt. Det er ikke sikkert det finnes kunnskapsoppsummeringer på området eller det kan finnes utfyllende forskning som ikke blir tatt hensyn til som kan belyse problemstillingen.

For en fullstendig kunnskapsoversikt forutsettes en systematisk oversikt eller oversikt over systematiske oversikter.

Formål

Gir et grundig overblikk over hva som finnes av oppsummert forskning på effekt av alle relevante tiltak og behandlingsformer for barn og unge med hensyn til deres psykiske helse. Kan være forebyggende eller terapeutiske tiltak, herunder effekter av ulike måter å organisere tjenestene på. 

Gir grunnlag for å trekke beslutninger om valg av tiltak eller utforming av prioritering lokalt og nasjonalt.  

Tidsestimat

4 månedsverk (+/-2 månedsverk avhengig av omfang).

Begrensninger

Vil ikke fange opp nyere primærstudier som ikke er omfattet av de systematiske oversiktene. Nye behandlingsformer eller sjeldne tilstander vil derfor bedre kunne evalueres gjennom en systematisk oversikt over primærstudier.

Formål

Gir en oversikt over forskning som har sett på fordeler og ulemper ved ett tiltak eller en behandlingsform for barn og unge med hensyn til deres psykiske helse. Kan være forebyggende eller terapeutiske tiltak, herunder effekter av ulike måter å organisere tjenestene på. 

Gir grunnlag for å vurdere nytten og ulempene ved å innføre et spesifikt tiltak eller behandlingsform. 

Er hensiktsmessig der det ikke finnes en oppdatert systematisk oversikt på området, for nye behandlingsformer eller sjeldne tilstander. 

Tidsestimat

8 månedsverk (+/-2 avhengig av omfang)

Begrensninger

Evaluerer vanligvis bare på ett tiltak eller behandlingsform. 

Kontakt oss


Astrid Dahlgren

Seksjonsleder


412 94 057

astrid@r-bup.no

Les mer om Astrid

 

Ta kontakt for å avtale konsultasjon angående kunnskapsgrunnlag

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send