Sammen om et forbedret barnevern

Lite-barn-leker-med-vann-rbup

Klemetsrudmodellen er den mest utbredte modellen som beskriver hva barnevernansatte skal gjøre i innledende arbeid med barn som har vært utsatt for, eller lever med vold i familien. Barneverntjenesten i Søndre Nordstrand har utviklet modellen og samarbeider nå med RBUP Øst og Sør om evaluering og forbedring.

Nesten 17 prosent av alle meldinger til barneverntjenestene i 2015 handlet enten om vold i hjemmet, eller om barn som var vitne til vold i nære relasjoner (Statistisk sentralbyrå, 2015). Klemetsrudmodellen gir føringer for hva de barnevernsansatte skal gjøre, og i hvilken rekkefølge, ved melding om at barn eller foreldre er blitt utsatt for vold – altså i den innledende fasen. På den måten trygges den ansatte på at vedkommende gjør det som er riktig.

- Det skal være trygt for barnet at noen har fått vite om volden. Det skal være trygt å gå hjem for den forelderen som ikke utøver vold, og det skal være trygt for den barnevernsansatte å ta opp saken. Det forteller Inger Hodne, som er seksjonsleder ved RBUP Øst og Sør. Hun deltar i prosjektgruppen for samarbeidet med Søndre Nordstrand barneverntjeneste.

At noen får vite om volden kan utløse nye voldsepisoder. Å gi voldsutøveren oversikt over hva som skjer videre, etter første møte med barnevernet, er derfor også viktig for å minske sjansen for at inngrepet fra barneverntjenesten bidrar til ytterligere voldsepisoder i hjemmet.

Svært utbredt modell

I dag er det hundre barneverntjenester som bruker Klemetsrudmodellen i sin helhet. I tillegg benytter trettifem barneverntjenester modifiserte utgaver av den, noe som betyr at metoden berører svært mange barn. Det forteller Kåre S. Olafsen, som er forsker ved RBUP Øst og Sør. Han leder prosjektgruppen som jobber med å evaluere og forbedre Klemetsrudmodellen.

- En av utfordringene med modellen er at den forutsetter mye «taus kunnskap», altså ting som er vesentlige, men ikke nødvendigvis skrevet ned. Det kan være særskilt utfordrende for nyutdannede, sier Olafsen.

Et eksempel kan være at det for erfarne barnevernansatte er en selvfølge å vurdere om saker skal politianmeldes eller ikke. En tidligere kritikk av Klemetsrudmodellen var at denne vurderingen ikke var beskrevet. Det har nå blitt inkludert. Søndre Nordstrand har ønsket å forbedre modellen, og for RBUP Øst og Sør er det betydningsfullt å få undersøkt en så utbredt modell for barnevernets arbeid i familievoldssaker. Når det i tillegg er reist innvendinger til modellen, blir det ekstra viktig.

- Vi liker å ha noen til å se oss i kortene. Det er slik vi blir bedre, sier Heidi Bordi. Hun er teamleder på teamet for barn i barneverntjenesten Søndre Nordstrand og en av initiativtakerne til å få forsket på modellen.

Ønsket forskning på modellen

Det var Liv Diesen, barnevernleder på avdeling barn i Søndre Nordstrand, som tok kontakt med RBUP Øst og Sør for å få forsket på Klemetsrudmodellen. Samarbeidet mellom instansene startet vinteren 2015. Heidi Bordi forteller at Klemetsrudmodellen i utgangspunktet kun var en beskrivelse av praksis ved melding om vold i nære relasjoner, og at de tok kontakt med RBUP for å få kvalitetssikre det som etter hvert er blitt å regne som en modell.

- Vi ønsker svar på om det vi gjør fungerer eller ikke. Blir det bedre for disse barna når vi gjør det slik vi gjør?

Det er et stort behov for føringer i forbindelse med arbeid med vold i nære relasjoner. I og med at Klemetsrudmodellen blir brukt av mange barneverntjenester, er det viktig å finne ut modellens styrker og svakheter. Kåre S. Olafsen forteller at RBUP også skal søke svar på om modellen kan videreutvikles.

- Vi ser flere delprosjekter her. Blant annet skal vi undersøke i hvilken grad Klemetsrudmodellen bidrar til å klargjøre beslutninger om videre arbeid i familier med voldsproblematikk, og se på om modellen bidrar til at volden i familien opphører og om barnas psykiske helse blir ivaretatt, sier Olafsen.

Et sentralt mål er å etablere et internt tjenestesystem hvor de enkelte familiene følges fra meldingen om vold mottas, til utredning og tiltak, og en evaluering av de tiltakene som blir gjort. Som en kompetansetjeneste ønsker RBUP Øst og Sør også å se på hvordan samarbeidet mellom politi og barnevern kan se ut. Dette vil kunne ha nytteverdi også for andre barneverntjenester.

27.02.2020   Hanne W. Giske

Du er kanskje også interessert i

Kvalitetsutvikling


RBUP samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsutvikling og endringsarbeid i tjenestene for barn og unge.

Les mer

Evalueringer


RBUP samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om evalueringsarbeid i tjenestene for barn og unge.

Les mer

Nettverk for tjenesteledere


RBUP tilbyr flere nettverk for ledere og nøkkelpersoner i tjenestene for barn, unge og deres familier. Nettverkene har som mål å gi faglig støtte, læring og fellesskap.

Les mer
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send