Utdanning for kontorfaglig ansatte, kull 2020

- Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier.

Utdanningen er også åpen for tilsvarende tjenester som f. eks. statlig barnevern, familievern og PPT.

Videreutdanning

Dato: 02.03.2020
Fire samlinger a tre dager

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40

Pris: Utdanningen går over ett år, med mulighet til å bygge på med ett år til. Prisen er kr 5000, pr. semester (10000,- for året).

Påmeldingsfrist: 15.11.2019

MÅLSETTING
Utdanningen omfatter et vidt felt av aktuelle temaer og problemstillinger kontoransatte står overfor i sin daglige arbeidssituasjon. Målsettingen er tredelt; gi studentene økte kunnskaper om tjenestenes tenkning og arbeidsmåte, både egen tjeneste og på tvers av tjenester, økt bevissthet om eget fag og styrkede kontorfaglige ferdigheter. Det legges stor vekt på økt forståelse for kommunikasjon.

INNHOLD I STUDIET
· Velferdsstaten, kommunale (og noen statlige) tjenester for barn og unge: Historikk, organisering, helse-/sosialfaglig tenkning
· De ulike faggruppenes rolle, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
· Kontoransatte rolle og funksjon i profesjonelle organisasjoner
· Mellommenneskelig kommunikasjon. Mottak av/kontakt med barn og familier i ekspedisjon og på telefon. Intern kommunikasjon
· Møte med mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn
· Relevant lovverk, forskrifter og veiledere
· Registreringssystemer/fagsystemer, digitalisering og den kontorfagliges rolle i registreringsarbeidet. Arkiv og arkivforståelse.
· Etikk og etiske dilemmaer

Studiets omfang, varighet og nivå
1.studieår gjennomføres som deltidsutdanning over 1 år, med fire samlinger, hver på 3 dager. Det tilsvarer ca. 75 timer undervisning. Studiet er lagt opp som et toårig løp med 2. studieår i 2021. Det søkes for et år av gangen og det er en mulighet å kun ta 1. år.

SAMLINGSDATOER:
Samling 1: 2. – 4. mars 2020
Samling 2: 11. – 13. mai 2020
Samling 3: 21. – 23.september 2020
Samling 4: 16. – 18.november 2020

STED
Undervisningen holdes hos RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1 – 3, 0484 Oslo

PENSUM
Består av 800- 900 sider.

ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER
Hver samling vil bestå av fellesundervisning og arbeid i mindre grupper. Noe undervisning er delt etter tjeneste. Det legges vekt på aktiv deltakelse fra studentenes side. Store deler av utdanningen skjer i form av selvstudier bestående av litteraturstudier og oppgaveskriving.

VURDERINGSFORMER
Utdanningen vil bli vurdert som bestått/ikke bestått. Vurderingen vil bygge på 3 arbeidskrav (hjemmeoppgaver) underveis, og det vil ikke bli noen avsluttende eksamen.
Arbeidskrav nr. 2 vil foruten vurderingen godkjent/ikke godkjent også gi graderingene svært god, god eller tilstrekkelig, med en individuell begrunnelse.
De skriftlige arbeidskravene har et omfang på 2500 ord +/- 10 prosent.

Krav til tilstedeværelse: 80 %.

Pr. dags dato er det ingen studiepoeng m/tilhørende eksamen for denne utdanningen. Studentene får i stedet et grundig vitnemål. Dersom et ev. samarbeid med høgskole/universitet om akkreditering av studiepoeng realiseres, kan det bli endringer her.

Deltakeravgift: kr 5000 pr semester

OPPTAKSKRAV:
Det stilles krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse. Dersom du ikke har generell studiekompetanse fra videregående skole blir du vurdert etter realkompetanse. For å kunne tas opp på grunnlag av realkompetanse kreves minimum arbeidspraksis tilsvarende 5 år på heltid, hvorav minst 3 må være relevant for studiet i vid forstand.

Søkerne må ha fast stilling i en relevant tjeneste og søknaden må bekreftes av leder.

Ønsker du nærmere informasjon, ta kontakt med:

Regionsenter for barn og unges psykiske helse,
Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)
v/prosjektkoordinator Reidunn Hallan
Tlf 22 58 60 00, e-post reidunn.hallan@r-bup.no
v/studieleder Elisabeth Bjarkø
Tlf 41 04 68 33, e-post elisabeth.bjarko@r-bup.no

Utfylt elektronisk søknadsskjema med vedlegg må være registrert senest 15.november 2019 kl. 24.00. Søknader tas imot fra og med 1. juni.
Mer informasjon og studieplan vil bli lagt ut her: www.r-bup.no

Du lærer om

  • Bred og solid fagkompetanse fra en tung fagaktør innen barn og unges psykiske helse
  • Økte kunnskaper og styrket faglig bevissthet om kontorfaget og kontorfaglig ansattes rolle
  • Deltakelse i erfaringsutveksling og fagutvikling
  • Mer kunnskap om andre tjenester og større faglig nettverk
  • Større trygghet ved endringer gjennom økt breddekompetanse og dokumentasjon av kompetanse
Brosjyre
Studieplan for 1. års kull 2018

Kursholdere

Siri Jensen, RBUP Øst og Sør, siri.jensen@r-bup.no


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern - Familievern - Helsesøster
Målgruppe er kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier: sekretærer, konsulenter og kontorledere eller ansatte i tilsvarende stillinger. Utdanningen retter seg også mot kontorfaglig ansatte i tilsvarende tjenester, som f.eks. PPT, statlig barnevern, familievern og private barnevernsinstitusjoner. Søkere fra andre tilsvarende tjenester enn de som er nevnt her vil bli vurdert særskilt.

Barn Gravide Sped- og småbarn Ungdom

Kontakt


Siri Jensen

Rådgiver


970 03 035

siri.jensen@r-bup.no

Les mer om Siri


Elisabeth Bjarkø

Studieleder


410 46 833

elisabeth.bjarko@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Reidunn Hallan

Prosjektkoordinator


917 59 839

reidunn.hallan@r-bup.no

Les mer om Reidunn

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send