Testing av barn og ungdom – metoder, fortolkning og tiltak

- Testing av barn og ungdom – metoder, fortolkning og tiltak

To-dagers grunnkurs rettet mot pedagoger, psykologer og andre med testkompetanse. Kurset kan også være av interesse for andre fagpersoner, f.eks. leger, som i sitt arbeid forholder seg til psykometriske tester. Kurset har fokus for grunnleggende prinsipper og metoder for bruk av tester, og retter seg både mot første- og annenlinje (kommune og spesialisthelsetjeneste). Fortolkning og formidling av testresultater vil også være et sentralt tema i dette kurset.

Etterutdanning

Dato: 26.09.2019
26. og 27. september 2019 fra kl 09.00 - 15.45 begge dager

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser:

Pris: 1700,-

Påmeldingsfrist: 12.09.2019

Kurset inngår i kursrekken Nevromodul 1, som settes opp årlig ved RBUP Øst og Sør. De andre kursene som inngår i modulen er Nevroutviklingspsykologi (25.09.19), Konsentrasjonsvansker og uro (07.11.19) og Autismepekterforstyrrelser (08.11.19).

Nevromodul 1 er en kursrekke ved RBUP Øst og Sør som henvender seg til et bredt, tverrfaglig publikum av fagfolk i hjelpetjenester på alle linjenivåer og av ulike profesjoner. Innholdet i kursrekken er det som hører inn under fagområdene nevroutviklingspsykologi og nevroutviklingsforstyrrelser. Inn under dette ligger også fagområdene nevropsykiatri, nevropedagogikk og nevropsykologi. 
Innholdet i kursrekken har fokus på grunnleggende og praktisk relevant kunnskap om disse fagområdene, og er relevant for fagfolk med grunnkompetanse innen psykologi, pedagogikk, medisin eller andre helsefag som i sin jobb naturlig kommer i kontakt med barn og unge med nevroutviklingsproblematikk. 
Det er ikke påkrevd å følge kursene i den rekkefølgen de settes opp, selv om rekkefølgen de settes opp i vil være en logisk progresjon i ulike tema. Det er mulig å kun delta på enkeltdager i kursrekken. Kursrekken er planlagt gjennomført årlig, og vil annonseres i kurskalenderen på rbup.no så tidlig som mulig. Det utstedes kursbevis for hvert enkelt kurs, og disse søkes godkjent som vedlikehold av spesialitet for leger og psykologer. Ved gjennomført modul vil det utstedes et kursbevis på at hele kursrekken er fullført.
 
Forberedelser:
Hver deltaker tar med seg en powerpointfil, gjerne skrevet ut på papir, med etkasus til kurset. Dette bør være et barn eller ungdom de har utredet i sitt daglige arbeid. Inkluder følgende i kasuspresentasjonen:
 
* Problemstilling for utredningen, hva ønskes utredet og hvem ønsker utredning
* Kort beskrivelse av barnet og miljøet barnet lever i hjemme og på skole og i fritida.
* Testresultater og andre resultater (spørreskjema et.c.) samt eventuelle medisinske / andre undersøkelser.
* Tolkning av resultater og en kort samlet vurdering. 
* Hva slags tiltak ser man for seg etter utredningen? 

Du lærer om

  • Psykometrisk grunnlag for bruk av tester
  • Valg av tester og testbatteri
  • Teorier og modeller for intelligens og kognitive funksjoner
  • Tolkning av testresultater
  • Bruk av tester i ulike kontekster: sakkyndighet, diagnostikk, funksjonskartlegging
  • Formidling av testresultater og utforming av tiltak
  • Rapportering og dokumentasjon av testresultater

Kursholdere

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han leder nevroteam ved BUP Follo og er studieleder for nevrofeltet på RBUP Øst og Sør.

Jørgen Sundby er utdannet psykolog ved UiB 1985, ble spesialist i nevropsykologi i 2002, og har også videreutdanning i barnenevropsykologi fra Amsterdam i 1995. Han leder nevropsykologisk studentklinikk på Universitetet i Tromsø som driver pasientutredninger og forskning, og har jobbet klinisk og med sakkyndige utredninger for retten i 30 år. Jørgen underviser i nevropsykologi og sakkyndighet på profesjonsstudiet i psykologi og ved videreutdanninger i nevropsykologi og sakkyndighet. Han har skrevet flere artikler og bokkapitler i nevropsykologiske kliniske emner. Jørgen var leder for spesialistutvalget i nevropsykologi i NPF 2005-2016, og er nå med i styret for FOSAP og NPFs utvalg for sakkyndige psykologer.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Spesialhelsetjenesten - Lege
Ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste med grunnleggende testkompetanse, og som har som oppgave å teste barn og ungdom: psykologer og pedagoger, eventuelt leger. Ikke rettet mot spesialiserte nevroteam eller andre som allerede har betydelig testkompetanse.

Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Hver deltaker tar med seg en powerpointfil, gjerne skrevet ut på papir, med et kasus til kurset. Dette bør være et barn eller ungdom de har utredet i sitt daglige arbeid. Inkluder følgende i kasuspresentasjonen:
- Problemstilling for utredningen, hva ønskes utredet og hvem ønsker utredning
- Kort beskrivelse av barnet og miljøet barnet lever i hjemme og på skole og i fritida.
- Testresultater og andre resultater (spørreskjema et.c.) samt eventuelle medisinske / andre undersøkelser.
- Tolkning av resultater og en kort samlet vurdering.
- Hva slags tiltak ser man for seg etter utredningen?
Alle kasus vil ikke bli presentert i plenum, men vil danne utgangspunkt for drøfting i små grupper to og to.

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send