Spesialistundervisning 2018-2020 - Pedagoger

- Profesjonsgruppe spesialist i klinisk pedagogikk

Deltakerne skal videreutvikle sin profesjonskompetanse til spesialistnivå i feltet barn og unges psykiske helse. Spesialistkompetanse omfatter først og fremst utredning, diagnostikk og behandling og gir også særskilt innsikt i forebygging og rehabilitering av psykiske lidelser hos barn og unge. Den biopsykososiale modellen er sentral. Det undervises også om profesjonsrollen, samfunnnsoppdrag og profesjonens bidrag til tverrfaglige og tverretatlige samarbeid.

Spesialistutdanning

Dato: 19.09.2018
Høsten 2018 - høst 2020 (2,5 år).

Sted: RBUP/Gullhaugvn. 1-3, Nydalen

Plasser: 12 Fullt

Pris: Kr. 10.000,- semesteravgift.

Påmeldingsfrist: 11.05.2018

I alle profesjonsgrupper arbeides det med lærestoff og arbeidskrav mellom hver samling.

Alle profesjonsgrupper er forpliktet av de overordnede læringsmålene.

Undervisningen er praksis-nær og kunnskapsbasert (erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap). Brukermedvirkning er et gjennomgående tema i undervisningen og brukeres stemme inngår i kunnskapsformidlingen.

Utdanningen gir kompetanse innen utredning, diagnostikk og behandling, og innsikt i forebygging og rehabilitering av psykiske lidelser hos barn og unge.

I profesjonsgruppene utvides og spisses den profesjonsspesifikke profilen i spesialistkompetansen mot feltet barn og unges psykiske helse. Klinisk-teoretisk integrasjon er en overordnet målsetting. Læringsmål, innhold og progresjon er tilpasset hver profesjonsgruppe i tråd med respektive krav til spesialistutdanning.

I profesjonsgruppen for pedagoger har vi særlig fokus på hvordan en utnytter samspillet mellom terapeutiske og pedagogiske tilnærminger for å fremme barns utvikling, læring og endring. En spesialist i klinisk pedagogikk skal ha kunnskap om hvordan opplæringssituasjoner kan legges til rette for å virke fremmende på barn og unges psykiske helse, og forebyggende og avhjelpende i forhold til psykiske helseproblemer.

Du lærer om

  • Profesjonens særlige samfunnsoppdrag og den historiske utvikling i feltet
  • Økt forståelse for profesjonens plass i det tverrfaglige feltet
  • Utvidet kompetanse på felles kunnskapsområder. (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
  • Ny og utvidet profesjonsspesifikk utredningskompetanse
  • Ny og utvidet terapeutisk kompetanse (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
  • En bevissthet om det profesjonsspesifikke kompetanseområdet og områdets begrensinger
Dato for samlingene høsten 2018-våren 2019

Kursholdere

.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Spesialhelsetjenesten
Spesialistundervisningen er primært rettet mot spesialisthelsetjenesten, men er også åpen for personell med behov for spesialistkompetanse i andre tjenester. Parallelt med undervisningen må deltakerne stå i veiledet klinisk arbeid (minst 50%) og ha arbeidsoppgaver i tråd med utdanningens progresjon og innhold. Utdanningen er en post-masterutdanning. For pedagoger kreves master i pedagogikk eller spes.ped. Minst to års praksis som lærer, førskolelærer eller ppt rådgiver. Søkere som oppfyller profesjonsforeningenes krav prioriteres ved opptak.

Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Undervisningen organiseres i tre samlinger over tre dager i hvert semester. Samlingene starter onsdag kl. 10.15 og avsluttes fredag kl. 14.15.
De tre modulene: Profesjonsgrupper, tverrfaglighet og samhandling og valgfri gruppe i behandlingsarbeid, er gjensidig avhengig av hverandre.

- Det er obligatorisk oppmøte (min. 80%).
- Det forutsettes egenaktivitet (artikler, litteratur og
elektroniske forelesninger) mellom hver samling.
- Mellom hver samling forventes også innleveringer av obligatorisk arbeidskrav.
- Deltakerne må ha med klinisk materiale (på film) til bruk i undervisningen.

Undervisningen er i tråd med profesjonsforeningens krav. Godkjenning som spesialist i klinisk pedagogikk gjøres av forening for kliniske pedagoger i henhold til deres godkjenningskriterier.

Kontakt


Renate Stendal

Prosjektkoordinator


918 99 971

renate.stendal@r-bup.no

Les mer om Renate

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send