Spesialistundervisning 2018-2020 - Barnevernspedagoger

- Profesjonsgruppe klinisk barnevernspedagog

Deltakerne skal videreutvikle sin profesjonskompetanse til spesialistnivå i feltet barn og unges psykiske helse. Spesialistkompetanse omfatter først og fremst utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge og gir også særskilt innsikt i forebygging og rehabilitering av psykisk helse. Den biopsykososiale modellen er sentral. Det undervises også om profesjonsrollen, samfunnnsoppdrag og profesjonens bidrag til tverrfaglige og tverretatlige samarbeid.

Spesialistutdanning

Dato: 19.09.2018
Høsten 2018-høsten 2020 (2,5 år).

Sted: RBUP/Gullhaugvn. 1-3, Nydalen

Plasser: 12 Fullt

Pris: Kr. 10.000,- semesteravgift

Påmeldingsfrist: 18.05.2018

I alle profesjonsgrupper arbeides det med lærestoff og arbeidskrav mellom hver samling.

Alle profesjonsgrupper er forpliktet av de overordnede læringsmålene.

Undervisningen er praksis-nær og kunnskapsbasert (erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap). Brukermedvirkning er et gjennomgående tema i undervisningen og brukeres stemme inngår i kunnskapsformidlingen.

Utdanningen gir kompetanse innen utredning, diagnostikk og behandling, og innsikt i forebygging og rehabilitering av psykiske lidelser hos barn og unge.

I profesjonsgruppene utvides og spisses den profesjonsspesifikke profilen i spesialistkompetansen mot feltet barn og unges psykiske helse. Klinisk-teoretisk integrasjon er en overordnet målsetting. Læringsmål, innhold og progresjon er tilpasset hver profesjonsgruppe i tråd med respektive krav til spesialistutdanning.

I profesjonsgruppen for barnevernspedagoger arbeider vi med særlig fokus på behandlingskompetanse for å endre de sosiale, materielle og kulturelle betingelsene som påvirker hverdagslivet til barn og unge. Deltakerne skal lære å anvende utredningsmetoder som kartlegger barnets beskyttelse- og risikofaktorer, omsorgsituasjon, hverdagsliv og familiens fungering. Studiet vil videreutvikle kunnskap og ferdigheter i å forstå utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og til å handle på basis av denne. For å oppnå robuste spesialister vil det være fokus på kandidatens profesjonelle selvforståelse, og ivaretakelse av seg selv og sine kollegaer.

Du lærer om

  • Profesjonens særlige samfunnsoppdrag og den historiske utvikling i feltet
  • Økt forståelse for profesjonens plass i det tverrfaglige feltet
  • Utvidet kompetanse på felles kunnskapsområder. (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
  • Ny og utvidet profesjonsspesifikk utredningskompetanse
  • Ny og utvidet terapeutisk kompetanse (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
  • En bevissthet om det profesjonsspesifikke kompetanseområdet og dette områdets begrensinger

Kursholdere

Klinisk barnevernspedagog Heidi Frantzen

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Spesialhelsetjenesten
Spesialistundervisningen er primært rettet mot spesialisthelsetjenesten, men er også åpen for personell med behov for spesialistkompetanse i andre tjenester. Parallelt med undervisningen må deltakerne stå i veiledet klinisk arbeid (minst 50%) og ha arbeidsoppgaver i tråd med utdanningens progresjon og innhold. Utdanningen er en post-masterutdanning. For barnevernspedagoger kan kravet om master fravikes dersom ikke gruppen er fulltegnet og den individuelle kompetansen vurderes å være tilstrekkelig. Søkere som oppfyller profesjonsforeningenes krav prioriteres ved opptak.

Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Undervisningen organiseres i tre samlinger over tre dager i hvert semester. Samlingene starter onsdag kl. 10.15 og avsluttes fredag kl. 14.15.
De tre modulene: Profesjonsgrupper, tverrfaglighet og samhandling og valgfri gruppe i behandlingsarbeid, er gjensidig avhengig av hverandre.

- Det er obligatorisk oppmøte (min. 80%).
- Det forutsettes egenaktivitet (artikler, litteratur og
elektroniske forelesninger) mellom hver samling.
- Mellom hver samling forventes også innleveringer av obligatorisk arbeidskrav.
- Deltakerne må ha med klinisk materiale (på film) til bruk i undervisningen.

Undervisningen er i tråd med profesjonsforeningens krav.
Godkjenning som klinisk barnevernspedagog eller klinisk spesialist gjøres av FO i henhold til deres godkjenningskriterier.

Kontakt


Renate Stendal

Prosjektkoordinator


918 99 971

renate.stendal@r-bup.no

Les mer om Renate

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send