Religion og psykisk helse

- i arbeid med flyktninger og innvandrere

Religion, tro og spiritualitet er temaer som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i arbeid med flyktninger og innvandrere verken i helse- eller sosialt arbeid.

Kurs

Dato: 12.02.2018
12. februar 2018, kl. 9-15:30. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 05.02.2018

Forskning og erfaring viser at innvandrere og flyktninger som kommer fra religiøse samfunn tar opp religion og spiritualitet som tema i ulike sammenhenger og situasjoner, for eksempel på asylmottak, i bofelleskap for enslige mindreårige asylsøkere, i terapi og i helsetjenesten. I et sekulærsamfunn som Norge er ikke fagfolk godt forberedt på hvordan de responderer på slike temaer.

Målet med seminaret er å løfte opp temaer om religion, tro og spiritualitet i psykisk helsearbeid og si noe om hvilken betydning det har for flyktninger og innvandrere i integrasjonsprosessen og ved mestring av utfordrende livssituasjoner i eksil. Foredragsholderne skal belyse temaet ut fra forskning, erfaring fra terapeutisk arbeid (klinisk praksis) og et minoritetsperspektiv i forebyggende arbeid.

Gry Stålsett skal snakke om eksistens, tro og følelser i klinisk arbeid.

Stephanie Dietrich vil også presentere nyere forskning om religionens betydning for migranters fortolkning av egen livshistorie.

Leoul Mekonen skal snakke om betydningen av religiøse ledere og trossamfunn i forebyggende arbeid i innvandrermiljøer.

Du lærer om

  • Religion og religiøs tros betydning blant flyktninger og innvandrere
  • Hvordan man tar opp temaer relatert til religion og eksistensielle spørsmål i terapi
  • Forskning rundt migrasjon og psykisk helse
  • Mestring av migrasjonskriser gjennom religiøs tro og deltakelse i trossamfunn
  • Bruk av trossamfunn som en arena for forebyggende arbeid i minoritetsmiljøer

Kursholdere

Gry Stålsett har doktorgrad i psykologi på emnet eksistensiell tilnærming til tilbakevendende depresjoner. Hun er fagrådgiver ved Modum Bad, der hun har jobbet i 25 år. Gry er også ansatt som førsteamanuensis i religionspsykologi på MF hvor hun veileder masterstudenter og doktorgradsstipendiater innen emnet. Hun er en av arkitektene av VITA-behandlingen ved Modum Bad, der de blant annet arbeider med tro i terapi og sammenhenger mellom selvbildet, foreldrebilder og gudsbilde. Gry har også nylig vært med å utgi en amerikansk bok til ære for psykoanalytikeren AM Rizzutto om temaet metaforer i terapi.

Stephanie Dietrich er professor i diakonale studier på VID vitenskapelige høgskole som ligger på Diakonhjemmet i Oslo. Hun har en doktorgrad innen systematisk og økumenisk teologi fra Det teologiske menighetsfakultet (MF) og har jobbet som seniorrådgiver i teologi på «Church of Norway Council on Ecumenical and International Relations». Stephanie har i mange år jobbet med økumenisk dialog, både nasjonalt og internasjonalt. For tiden er hun medlem av “World Council of Churches Commission on Faith and Order”, “Lutheran-Orthodox Joint Commission” og europeisk dialog mellom “Community of Protestant Churches in Europe” og “Pontifical Council for Promoting Christian Unity” (den romersk-katolske kirke). Stephanie er spesielt interessert i økumenisk teologi og har publisert flest artikler innen dette temaet. Hun har også publisert artikler om samarbeid og diakonale studier. Stephanie er leder av VIDs tverrfaglige forskningsgruppe CODE som jobber med samfunnsutvikling og hun er involvert i forskningsprosjekter i flere land i det globale Sør. Stephanie skal snakke om religion "on the move". Det (a-)religiøse Norge og "de religiøse migrantene". Hun vil legge vekt på myter og sannheter, og behovet for livsynskompetanse i mottakssystemet.

Leoul Mekonen er ansatt som studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør. Han er utdannet sosionom (HiO) og tolk (UiB), og har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik (HiG). Han har diverse erfaring fra Norge i arbeid med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn. Leoul holder en rekke kurs for ulike yrkesgrupper om helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter. Han byr på levende historier om egne erfaringer som asylsøker, fagperson og innvandrer i Norge. Leouls masteroppgave omhandlet religiøse lederes rolle i avstigmatisering av psykiske helseproblemer. På fritiden driver Leoul forebyggende dialogarbeid i minoritetsmiljøer i samarbeid med blant andre trossamfunn og religiøse ledere. Temaene er oppdragervold, omskjæring av kvinner, tvangsekteskap, sosialkontroll, likestilling og integrering.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Ansatte i psykisk helsevern, ansatte ved Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, NAKMI, Rådet for psykisk helse, leger, psykologer, sykepleiere, ansatte i kompetansesentre for psykiske helse, ansatte på asylmottak, frivillige organisasjoner som jobber med flyktninger, religiøse ledere fra ulike trossamfunn, psykologer i kommunene, Norges Kristne Råd, Islamsk Råd Norge, KIA - Kristent Interkulturelt Arbeid, Kirkens Nødhjelp, Kirkens Bymisjon og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Annet

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kreditering:

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 6 timer.

Kontakt


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Leoul Mekonen

Studieleder


975 85 703

leoul.mekonen@r-bup.no

Les mer om Leoul

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send