Obligatorisk program 2020-2022 - Psykologer

- Profesjonsgruppe for psykologer spesialist barn og unge

Deltakerne skal videreutvikle sin profesjonskompetanse til spesialistnivå i feltet barn og unges psykiske helse. Det undervises i empirisk utviklingspsykologi, utredning, vurderinger, ulike tilstander og behandling. Sentralt er også terapeututvikling, profesjonsidentitet og profesjonens rolle i det tverrfaglige felt.

Spesialistutdanning

Dato: 29.01.2020
våren 2020- våren 2022 (2,5 år).

Sted: RBUP/Gullhaugvn. 1-3, Nydalen

Plasser: 12

Pris: Kr. 10.000,- semesteravgift

Påmeldingsfrist: 04.10.2019

I det obligatoriske programmet arbeides det med lærestoff og arbeidskrav mellom hver samling.

Undervisningen er praksis-nær og kunnskapsbasert (erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap). Brukermedvirkning er et gjennomgående tema i undervisningen og brukeres stemme inngår i kunnskapsformidlingen.

Utdanningen gir kompetanse innen utredning, forståelsesarbeid, diagnostikk og behandling.

Det arbeides med å utvides og å spisse den profesjonsspesifikke profilen i spesialistkompetansen mot feltet barn og unges psykiske helse. Klinisk-teoretisk integrasjon er en overordnet målsetting.

I det obligatoriske programmet arbeides det særlig med profesjonsrollen som psykologspesialist, spesialistens særlige ansvar og rolle i tverrfaglig samarbeid. Videre fokuserer vi på en spissing og utviding av psykologens utrednings- og behandlingskompetanse. Undervisningen skal gi inngående kunnskap om betingelser for utvikling i barne og ungdomsalder, planlegge og gjennomføre utredningsarbeid, oversettelse og formidling av utredningsresultater samt begrunne behandlingsvalg.

Du lærer om

  • Profesjonens særlige samfunnsoppdrag.
  • Økt bevissthet om profesjonens plass i det tverrfaglige feltet
  • Ny og utvidet profesjonsspesifikk utredningskompetanse
  • Ny og utvidet terapeutisk kompetanse
  • En bevissthet om det profesjonsspesifikke kompetanseområdet og dette områdets begrensinger

Kursholdere

Studieleder, Psykologspesialist Kristin Frisch Moe (kristin.moe@r-bup.no)


Send inn din bindende søknad

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Spesialhelsetjenesten
Det obligatoriske programmet er primært rettet mot spesialisthelsetjenesten, men er også åpen for psykologer med behov for spesialistkompetanse i andre tjenester. Parallelt med undervisningen må psykologene stå i veiledet klinisk arbeid (minst 50%) og ha arbeidsoppgaver i tråd med utdanningens progresjon og innhold. Psykologer som vil søke godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykologi må i samarbeid med arbeidsgiver sørge for riktig praksis i henhold til Psykologforeningens krav. Opptak i psykologgruppen krever godkjenning som klinisk psykolog og fullført Psykologforeningens fellesprogram.

Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Undervisningen organiseres i tre samlinger over tre dager i hvert semester.

1. samling: 29. januar - 31. januar 2020.
Samlingene starter onsdag kl. 10.00 og avsluttes fredag
kl. 14.15. Fullstendig liste over datoer for våren 2020 legges ut senere.

De tre modulene er obligatorisk program, valgfritt program (behandlingsmetode) og tverrfaglighet og samhandling. Den siste modulen inngår som del av de to første.

- Det er obligatorisk oppmøte.
- Det forutsettes egenaktivitet (artikler, litteratur og
elektroniske forelesninger) mellom hver samling.
- Mellom hver samling forventes også innleveringer av obligatorisk arbeidskrav.
- Deltakerne må ha med klinisk materiale (på film) til bruk i undervisningen.

Undervisningsprogram og læringsmål skal være i samsvar med Norsk psykologforenings krav til obligatorisk program (profesjonsgruppe) og valgfritt program (valgfri metodegruppe) for spesialitet barn og unge. Norsk psykologforening stiller krav om at alle deltakere i en undervisningsgruppe skal bestå av psykologer eventuelt leger. Dette gir redusert valgmulighet for psykologer som ønsker valgfritt program som tellende til spesialitet.

Søknad om godkjenning av spesialistprogrammet sendes til Norsk psykologforening for hvert kull.

Godkjenning som spesialist i barn og unge gjøres av Norsk Psykologforening i henhold til deres godkjenningskriterier.

Kontakt


Renate Stendal

Prosjektkoordinator


918 99 971

renate.stendal@r-bup.no

Les mer om Renate

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send