Når kroppen snakker

- Funksjonelle somatiske tilstander hos barn og unge - helhetlig forståelse og tverrfaglig behandling. "Making sense of somatic symptoms: The Neurobiology of Body Talk”

Funksjonelle somatiske tilstander er vanlig hos barn og unge og betegner kroppslige symptomer der tradisjonell medisinsk utredning ikke avdekker noen kjent organisk forklaring. Helsevesenet i Norge strever med å håndtere denne pasientgruppen. Mange pasienter faller mellom to stoler - de hører ikke hjemme verken i psykiatrien eller i somatikken, fordi symptombildene ikke enkelt kan forstås som en ”rett frem” organisk sykdom eller psykisk tilstand. Pasienter lider under dette. Seminarets målsetting er å bidra til økt forståelse og kunnskap om behandling av langvarige funksjonelle somatiske tilstander hos barn og unge.

Kurs

Dato: 23.05.2019
23. mai kl. 10-16. Registrering fra kl. 9:30 og 24. mai, kl. 9-15. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 1700,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 02.05.2019

Seminarets hovedtema er forståelse og behandling av funksjonelle somatiske tilstander hos barn og unge. På seminarets første dag fokuseres det primært på å gi innblikk i det nevrobiologiske grunnlaget for disse tilstandene innen rammene av en biopsykososial forståelsesmodell. Seminarets andre dag vil handle om sentrale behandlingsprinsipper og utvikling av en behandlingsplan. Betydningen av tverrfaglig innsats og samarbeid mellom ulike instanser i helsevesenet vil bli vektlagt.

Professor Kasia Koszlowska er en erfaren kliniker og forsker innen dette feltet. Hun har god formidlingsevne og kunnskapen hun formidler er vel fundert i ny, oppdatert forskning og har en sterk klinisk profil. Kasia Kozlowska har holdt tilsvarende undervisning i Oslo i 2017 og i Tromsø i 2018. Undervisningen har blitt meget godt mottatt.

PROGRAM

Torsdag 23.mai

09.30 – 10.00: Registrering og kaffe
10.00 – 10.15: Åpning av seminaret v/Helene Helgeland
10.15 – 12.00: «Making sense of somatic symptoms: The Neurobiology of Body Talk» v/Kasia Kozlowska
12.00 – 13.00: Lunsj
13.00 – 16.00: Kozlowska fortsetter

Fredag 24.mai

08.30 – 09.00: Registrering og kaffe
09.00 – 11.30: «Treatment of patients who present with somatic symptoms: Treatment principles and developing a plan» v/Kasia Kozlowska
11.30 – 12.30: Lunsj
12.30 – 14.45: Kozlowska fortsetter
14.45 – 15.00: «Fra flerfaglighet til tverrfaglighet» v/Helene Helgeland

I hovedsak vil det bli forelest i bolker på 45 minutter med 15 minutters pause imellom.
Det legges opp til diskusjon underveis. Dagene avsluttes kl 16 torsdag 23/5 og kl 15 24/5.

Du lærer om

  • Innblikk i en helhetlig forståelsesmodell for funksjonelle somatiske tilstander der kroppens stressreguleringssystemer er sentrale
  • Økt kunnskap om sykdomsfremkallende mekanismer samt faktorer som kan utløse og opprettholde plagene
  • Kjennskap til behandlingsmetoder og verktøy som kan være nyttig i behandlingen av denne pasientgruppen
  • Kjennskap til sentrale behandlingsprinsipper og utvikling av en behandlingsplan
Program

Kursholdere

Hovedforeleser: Professor Kasia Kozlowska, barne- og ungdomspsykiater, ved The Children’s Hospital at Westmead, Department of Psychological Medicine, Sydney.

Arrangement ved: Helene Helgeland, Barne- og ungdomspsykiater, PhD, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge, Oslo universitetssykehus i samarbeid med RBUP Øst og Sør.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Tverrfaglig målgruppe som retter seg mot leger (barnelege, barne- og ungdomspsykiatere, allmennpraktikere), psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, helsesykepleiere og kliniske sosionomer.

Barn Ungdom Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Undervisningen vil foregå på engelsk

Kreditering: Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 12 timer.

Kontakt


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send