Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær

- Etterutdanning for ansatte i barnehage, skole og andre kommunale tjenester

Voksnes nærværs- og relasjonskompetanse er av stor betydning i samværet med barn og unge. I barnehage og skole er det selve forutsetningen for opplevelse av trygghet og tilhørighet, livsmestring og helse, for et godt lærings- og utviklingsmiljø.

Etterutdanning

Dato: 15.10.2019
6 samlinger høsten 2019 og våren 2020. En dagssamling varer fra kl. 09.30-16.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Oslo.

Plasser: 25

Pris: Kr. 8.900,- (4.450,- pr. semester) Lunsj er ikke inkludert.

Påmeldingsfrist: 01.10.2019

Etterutdanningen presenterer en allmenn, helsefremmende og forskningsbasert tilnærming til livsmestring i barnehage og skole, med grunnlag i den profesjonelles relasjonskompetanse. Nærvær, empati og relasjonskompetanse er iboende ressurser som kan trenes og utvikles gjennom hele livet. Oppmerksomt nærvær, på engelsk mindfulness, er en forskningsbasert og
relasjonell tilnærming som egner seg godt til dette formålet.

Med grunnlag i nyere nevrovitenskap og i kombinasjon med allerede kjente elementer fra sosial og emosjonell læring, gir oppmerksomt nærvær tilgang til verdifulle verktøy for å trene og utvikle barn og unges iboende grunnkompetanse og livsmestringsevne. Det gjelder for eksempel evnen til å være i kontakt med seg selv og med andre, håndtere tanker, følelser og det som ellers oppstår på en god måte, utvikle empati og sans for fellesskapet. Hvis barn og unge skal få hjelp til å styrke disse ressursene i seg må de voksne begynne med seg selv.

Etterutdanningen startet i 2013 og bygger på erfaringer med prosjekter i barnehage og skole. Den gir deltakerne en grundig opplæring og  trening i oppmerksomt nærvær og relasjonskompetanse. Det teoretiske grunnlaget er tilknytningsteori, sosial og emosjonell læring, nevrovitenskap og kontemplative metoder. Den praktiske treningen består av både individuelle nærværsøvelser, dialogøvelser og perspektivtrening.

I undervisningen veksler vi mellom teori, praktiske øvelser og refleksjon. På de siste samlingene utforsker vi også formidlingen av øvelser for barn og unge. Forhåndskunnskaper i oppmerksomt nærvær er ikke nødvendig.

Du lærer om

  • Å se livsmestring i et relasjonelt perspektiv; i lys av nyere utviklingspsykologi, sosial og emosjonell kompetanse, nevrovitenskap og kontemplative metoder.
  • Øve oppmerksomt nærvær og relasjonskompetanse for egen del.
  • Utforske og lede øvelser for barn og unge.
  • Praktisk trening som både består av individuelle nærværsøvelser og dialogøvelser, affektbevissthet og perspektivering.
Informasjonsbrosjyre

Kursholdere

Anne Sælebakke (www.anneselebakke.no) har egen virksomhet med undervisning, veiledning og terapi. Hun har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og har i mange år arbeidet med barn og unges helse og balanse i vår tid. I tillegg til å undervise ved RBUP er hun for tiden med i Mind&Life Institute sitt tverrfaglige internasjonale nettverk Call to Care. I samarbeid med RBUP og sammen med Anne Grethe Brandtzæg er hun leder for et Call to Care prosjekt ved en norsk barneskole. Hun har skrevet boken Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (Gyldendal Akademisk 2015). Siden åttitallet har hun fått regelmessig undervisning i nærværsmeditasjon ved Vækstcenteret i Danmark, og har siden slutten av nittitallet undervist andre i oppmerksomt nærvær.

Anne Grethe Brandtzæg er psykoterapeut og sertifisert mindfulness-lærer MBSR fra NTNU og Institute for Mindfulness-Based Approaches. I samarbeid med Anne Sælebakke og RBUP har hun gjennomført et pilotprosjekt i nærvær og empati kalt Call to Care, ved en norsk barneskole. Hun har også gjennomført et pilotprosjekt om mindfulness og stressmestring for lærere, med effekter på stress, selvregulering og selvinnsikt om relasjoner med elever og kolleger. Hennes bakgrunn forøvrig er fra organisasjon og ledelse. Anne Grethe begynte med mindfulness tidlig på nittitallet, og er i sluttfasen av etterutdanning i NARM: relasjons- og utviklingstraumer/nevroaffektiv relasjonsmodell. (www.lifegarden.no).

Ingeborg Egebjerg er psykologspesialist og er ansatt som studieleder for psy­koterapi undervisningen ved RBUP Øst og Sør. I.H. Egebjerg har siden embetseksamen i psykologi i 1988 beskjeftiget seg med terapeutiske endringsprosesser inspirert av terapimetoder som involverer kreative teknikker, kroppsterapeutiske elementer og mindful­ness. I.H. Egebjerg har tidligere arbeidet innen Psykisk Helsevern relatert til både barn/unge og voksne. Hun har i en årrekke veiledet psykologer og andre faggrupper. Siden 1998 har hun vært engasjert i nasjonalt og internasjonalt arbeid relatert til styrkning av omsorgskompetanse og samspillsutvikling gjennom International Child Development Programme.

Hilde Melsom er utdannet sykepleier og er psykologspesialist med fordypning innen barn og ungdoms psykiske helse. Hun har bred erfaring fra arbeid innen barne- og ungdomspsykiatrien. De siste åtte årene har hun arbeidet med gravide og sped- og småbarnsfamilier på Aline poliklinikk. For tiden er hun ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse ved R- bup Øst og Sør hvor hun arbeidet med undervisning og veiledning av første og andre linjetjenesten på nasjonalt plan. Hun er utdannet Circle of Security (COS) terapeut samt MBSR instruktør fra The Institute for Mindfulness - Based Approaches” og holder 8 ukers kurs i regi av Raskere tilbake på Lovisenberg DPS.


Sett meg på venteliste

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Sett meg på venteliste

Målgrupper

Barnehage
Ansatte i barnehage, skole og andre kommunale tjenester

Barnehage og skole Barn Kommunale tjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Dato for samlinger

Kurset gjennomføres med seks samlinger høsten 2019 og våren 2020. En dagssamling varer fra kl. 09.30-16.30
Det gis kursbevis forutsatt deltakelse på minst 80% av kurset.

15. oktober
15.—16. november
7. januar (2020)
6.-7. februar
17. mars
27. april

Kontakt


Ingeborg Egebjerg

Studieleder


916 12 307

ingeborg.egebjerg@r-bup.no

Les mer om Ingeborg


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send