Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid

- Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid for barn og unge

Utdanningen er et klinisk deltidsstudium over 2 år med krav om parallell praksis.

Videreutdanning

Dato: 19.08.2019
2 år deltid

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3

Plasser: 20 Fullt

Pris: 10 000 kr pr semester til RBUP Øst og Sør. Eventuelle kostnader til veiledning kommer i tillegg.

Påmeldingsfrist: 15.04.2019

Denne videreutdanningen retter seg primært mot fagpersoner med sosialfaglig bakgrunn som jobber som miljøterapeuter på døgninstitusjoner innen barnevern eller psykisk helsevern, samt for ambulante tjenester innen disse fagområdene.

Miljøterapi benyttes som behandlingstilbud for barn og unge som ofte har komplekse og sammensatte omsorgs- og behandlingsbehov. Behandlingsformen handler i grove trekk om å skape et utviklingsstøttende oppvekstmiljø der det blir mulig for barn og unge å bruke hverdagssituasjoner til å trene på nye ferdigheter og få nye erfaringer som ledd i å endre og utvikle seg. Ambulante tilbud har tilsvarende blitt utviklet for å kunne jobbe med barn og unge som best kan hjelpes i den hverdagen de allerede befinner seg i, og som støtte til barnets nettverk og omsorgssystem.

Det er behov for et bredt repertoar av kunnskap og ulike tilnærminger for å kunne utvikle institusjoner og fagpersoner som kan jobbe målrettet og godt med denne gruppen av barn og unge. RBUP tilbyr en videreutdanning for fagpersoner som jobber direkte med tiltak for disse barna, og som ønsker å spesialisere seg på disse behandlingsformene.

Utdanningen er et klinisk deltidsstudium over 2 år med krav om parallell praksis. I tillegg til teori og klinisk praksis, skal studenten under hele studiet motta klinisk veiledning. Studenten skal motta totalt 120 timer veiledning i forbindelse med studiet. 25 av disse gis som gruppeveiledning på studiets samlinger. De resterende 80 timer skal mottas fordelt på 55 timer gruppeveiledning fra eksterne veiledere, samt 40 timers individuell veiledning fra veiledere som begge skal godkjennes av studieledelsen ved RBUP.

Du lærer om

 • Målet med studiet er å gi økt kompetanse på det særegne ved miljøterapi og ambulant arbeid som arbeidsform i møte med utsatte barn og unge innen barnevern og psykisk helsevern. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er relevant for miljøterapeutisk og ambulant praksis. Det innebærer følgende læringsmål for studiet:
 • kunnskap om hva som påvirker vårt kunnskapssyn, våre metodiske valg og vår forståelse/forforståelse
 • kunnskap om og forståelse av aktuelle teorier, perspektiver og metodiske tilnærminger som er relevant for miljøterapeutisk og ambulant arbeid med barn og unge
 • kunnskap om kunnskapsbasert praksis i miljøterapeutisk arbeid
 • kjennskap til ulike institusjons- og organisasjonsmodeller, målgrupper, behandlingsideologi og metodikk innenfor psykisk helsevern for barn- og ungdom og barnevern
 • kunnskap om eget fagfelt som avgrensning til andre instanser i tverrfaglig samarbeid
 • kunnskap om brukermedvirkning og evne til å omsette dette i praksis med ulike brukergrupper i ulike kontekster
 • kunnskap om relevant nyere forskning innen relevante fagfelt, samt aktuelle kilder til oppdatering av denne typen kunnskap
 • benytte metodiske ferdigheter i miljøterapi og ambulant arbeid med barn og unge og deres familier/nettverk
 • reflektere over hvordan medvirkning kan være aktuelt på ulike måter for ulike aktører i ulike kontekster
 • formulere både verbale og skriftlige faglige beskrivelser av miljøterapeutiske observasjoner, vurderinger og beslutninger
 • tilpasse og anvende faglig kunnskap i egen arbeidskontekst
 • tilpasse kommunikasjon og bruke ulike samtale- og samspillsteknikker i arbeid med barn og unge
 • har utviklet hensiktsmessige terapeutiske og pedagogiske holdninger tilpasset klientens ressurser, problemer og situasjon
 • kan vise respekt, empati, nysgjerrighet og forståelse i klientarbeid
 • kommunisere med både fagpersoner og lekfolk om miljøterapiens egenart
 • kan reflektere over egen terapeutisk stil og sin rolle og identitet som kliniker
 • kan gjøre etiske og kritiske overveielser ved valg av forståelsesmåter og behandlingstilnærming
Studieplan oppdatert juni 2019

Kursholdere

Studieleder er klinisk barnevernspedagog Sara Linn Gerhardt

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern - Spesialhelsetjenesten
Ansatte som arbeider miljøterapeutisk eller ambulant med barn eller unge i psykisk helsevern for barn og unge eller barnevernet.

Barnevern Spesialisthelsetjenester Barn Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Undervisningen er lagt opp til todagerssamlinger 5-6 ganger i semesteret.

Studiet er delt i tre teoretisk/kliniske deler.

I tillegg til dette skal studenten under hele studiet motta klinisk veiledning.

Opptakskrav er gjennomført treårig bachelorutdanning fra høgskole eller universitet, innen helse-, sosial-, eller pedagogiske fag. Det forutsettes at studenten er ansatt i minst 50 % miljøterapeutisk/ambulant stilling dag/kveld. Kandidaten må ha to års relevant praksis etter endt grunnutdanning/bachelorutdanning.
RBUP foretar prioritering mellom aktuelle søkere.

Parallelt med søknad må en bekreftelse fra arbeidsplassen som viser at denne anbefaler søknaden ettersendes. Før tilbud om plass vil vi også be om at det ettersendes et brev (max 1 side) med kort beskrivelse av søkers arbeidssted og motivasjon for studiet.

Kontakt


Sara Linn Gerhardt

Studieleder


415 09 949

sara.gerhardt@r-bup.no

Les mer om Sara Linn


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send