Kognitiv atferdsterapi 2019-2021

- Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom - deltidsstudium over to år.

Kognitiv atferdsterapi er knyttet til behandling av mange ulike psykiske vansker. På RBUP Øst og Sør tilbyr vi et toårig deltidsstudie som gir bred opplæring i grunnleggende forståelse av terapimetoden til bruk i arbeid med barn, unge og familier.

Videreutdanning

Dato: 22.08.2019
2-dagers samlinger en gang i måneden over to år.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3

Plasser: 30 Fullt

Pris: kr. 10 000 pr semester. I tillegg kommer kostnader for 80 timer veiledning.

Påmeldingsfrist: 15.04.2019

Hva er kognitiv atferdsterapi?
Kognitiv atferdsterapi er en målrettet og tidsavgrenset terapimetode som tar utgangspunkt i hvordan tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd gjensidig påvirker hverandre både ved utvikling av problemer og for å skape endring. Det er gjort omfattende forskning av kognitiv atferdsterapi knyttet til mange ulike psykiske vansker/lidelser, og metoden betegnes som evidensbasert.

Informasjon om studiet
Kognitiv atferdsterapi er et deltidsstudium som går over to år. Metodefordypningen er tverrfaglig og tverretatlig, og gir en klinisk utdanning i evidensbasert behandlingsmetode med barn og ungdom. Undervisningen er dynamisk og engasjerende med veksling mellom forelesning, modell-læring, film, rollespill, videofremvisning og veiledning på kasus. Under utdanningen får deltakerne opplæring av forelesere som har spesialisert seg på ulike psykiske vansker/lidelser. Utdanningen kan inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for å bli klinisk spesialist og er godkjent som grunnleggende kurs i et utdanningsløp som gir opptak i Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Studiet veileder etter regler gitt av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) innenfor internasjonale rammer satt av European Association for Behaviour and Cognitive Therapies (EABCT).

Undervisning og veiledning
Studiet som helhet er tilrettelagt som deltidsstudium over fire semester. Den organiserte undervisningen omfatter i alt ca. 200 timer og gjennomføres ved månedlige samlinger à to dager. Studiet er i stor grad basert på forelesninger, seminarer, workshops og videopresentasjoner. Noe av undervisningen kan bli holdt på engelsk. I tillegg må studentene sette av tid til små-gruppeveiledning og egenstudier mellom samlingene.
Små-gruppeveiledningen på i alt minst 80 timer skal ha utgangspunkt i studentenes eget klinisk arbeid med barn og ungdom og gjennomføres i grupper med godkjent kognitiv veileder. Denne veiledningen organiseres og bekostes av studentene selv, men fasiliteres av RBUP ved at kognitive veiledere forespørres om å kunne ta oppdrag på etterspørsel fra studentene. Veiledere fra studentens eget arbeidssted må godkjennes av regionsenteret. Veileder i liten gruppe skal ha videreutdanning i kognitiv atferdsterpi, være godkjent kognitiv veileder, og fortrinnsvis være spesialist i egen profesjon.

Du lærer om

  • Målet med studiet er å gi kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi som metode i selvstendig terapeutisk og utviklingsfremmende arbeid med barn og ungdom og deres familier, samt i teamarbeid. Praktisk kompetanse vil avhenge av den enkelte students arbeidsarena, som er utgangspunkt for klinisk veiledning og fordypningsarbeid. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger til kunnskapsbasert praksis og kognitiv adferdsterapi. Det innebærer at de blant annet skal kunne:
  • forstå de teoretiske aspektene som kognitiv atferdsterapi bygger på og kunne bruke denne formen for terapi, tilpasset sin utdannelse og praksis, slik at den blir et relevant og nyttig metode i arbeidet med barn og ungdom og deres familier
  • lære seg å tilpasse terapibehandlingen etter tilbakemeldinger fra bruker og/eller pårørendes erfaringer og forståelse knyttet til kasusformulering
  • lære seg å bruke kognitiv atferdsterapi i endringsarbeid til definerte problemområder for målgruppen
  • anvende kognitiv atferdsterapi basert på bruker og pårørendes erfaring
  • gjøre fagetiske vurderinger knyttet til alle faser av behandlingsarbeidet
  • å etablere terapeutiske relasjoner og reflektere over egen rolle som terapeut
  • formidle egen fagkunnskap til brukere, faglige medarbeidere og samarbeidspartnere
  • tverrfaglig samarbeid og teamarbeid over ulike etatsnivåer
  • å evaluere og dokumentere eget terapeutisk arbeid

Kursholdere

Studieleder og gruppeledere i tillegg til eksterne forelesere

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern - Familievern - Helsesøster - Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Målgruppen for studiet er ansatte i kommunale- og spesialisthelsetjenester som har sitt oppdrag knyttet til barn og unges psykiske helse. Det er fagfolk som jobber i familiesentre, barnevern, BUP, PPT, på helsestasjon og i ambulante tjenester. Søkere må dokumentere minimum treårig helse- sosialfaglig eller pedagogisk utdanning, samt praksis med barn, unge og familier i minimum to år etter endt grunnutdanning. For alle søkere gjelder kravet om at de under utdanningen er i arbeidsforhold (minimum 50%) som gir adgang til å utføre terapi/behandling med barn, unge og deres familier.

Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester Barnevern Barn Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Barbro Fedøy

Studieleder


450 44 332

barbro.fedoy@r-bup.no

Les mer om Barbro


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send