Child Parent Psychotherapy - CPP

- En behandlingsmetode for barn i alderen 0-6 år som har opplevd minimum én traumatisk hendelse.

Kunnskapsgrunnlaget om traumer og hvordan traumatiske hendelser påvirker barns psykiske helse og utvikling og familiers fungering øker stadig, men man har manglet et evidensbasert traumebehandlingprogram for de yngste barna. CPP implementeres derfor som en ny behandlingsmetode i Norge. Utdanningen har tildligere foregått på engelsk men vil denne gang gå på norsk.

Videreutdanning

Dato: 09.09.2019
1 samling: 9. - 13. september 2019 2. samling 16. og 17. januar 2020 3. samling: 10. og 11. september 2020

Sted: BUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Oslo

Plasser: 30

Pris: Kr 10.000,- pr semester tilsammen kr 30 000,- Dette inkluderer forelesninger, alle konsultasjoner og tjenestestøtte.

Påmeldingsfrist: 01.09.2019

Barn som strever med psykiske vansker viser ofte på to måter: Gjennom symptomer og/eller ved at normalutvikling stagnerer. Formålet med CPP er å styrke relasjonen mellom barnet og omsorgspersonen, slik at barnets opplevelse av trygghet, tilknytning og regulering kan repareres. I tillegg arbeides det med å styrke barnets kognitive, sosiale og atferdsmessige funksjonsnivå. Omsorgspersonens forståelse av barnets fungering og utvikling med utgangspunkt i traume
erfaringene er sentralt. Man forsøker å endre maladaptive representasjoner barn og foreldre har av seg selv og den andre. Samspill og atferd som skaper problemer for barnets
fungering og utvikling adresseres. Foreldre kan også selv bære med seg traumeerfaringer som påvirker deres fungering som omsorgsgivere. Sammen identifiserer man triggerfaktorer som gir dysregulert atferd og affekt og man skaper et felles narrativ om de traumatiske hendelsene.

Arbeidsform:
Behandlingstilbudet er rettet mot barna og deres primære omsorgsgivere, det være seg foreldre eller fosterforeldre. Man har behandlingstimer á 45-60 min varighet, helst ukentlig, der man gjennom samtale og lek arbeider med kommunikasjonen mellom foreldre og barn. Behandlingstid varierer med sakens karakter, men ofte har man kontakt med familiene gjennom ca. et års tid. De fleste av timene treffer man foreldre og barn sammen, men dette kan justeres fleksibelt. Behandlingen er gjennomførbar i poliklinikker, på hjemme­besøk eller på institusjoner der familier skal bo over lengre tid.

Du lærer om

  • Tilknytningsteori
  • Psykodynamisk utviklingspsykologi
  • Traumeteori
  • Sosial læringsteori
  • Kognitiv atferdsteori
  • Kontekstuelle faktorer som kulturelle normer, sosio-økonomiske- og migrasjonsrelaterte belastninger inngår også i forståelsesrammen.
CPPBrosjyre
Utdanningsplan kull 2

Kursholdere

Psykologspesialist/spesialrådgiver Nina Sanner - RBUP Øst og Sør og Hamar BUP, Psykologspesialist Anita Krøvell-Velle - BUP sentrum Helse Bergen, Psykolog Guro Vigestad - BUP sentrum Helse Bergen Psykologspesialist Henning Mohaupt, - ATV Stavanger, Psykologspesialist Kjetil Lysne, ATV Bergen og Psykologspesialist/spesialrådgiver Gro Vatne Brean RBUP Øst og Sør.


Sett meg på venteliste

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Sett meg på venteliste

Målgrupper

Psykolog - Spesialhelsetjenesten - Familievern - Barnevern
Krav til forkunnskaper: CPP er en videreutdanning innen psykoterapi. Grunnutdanning innen helsefag, barnevern eller sosialfag kreves. Kandidater som ikke har terapi som del av sin ordinære grunnutdanning må helst ha en mastergrad eller tilsvarende som påbygning. Metoden er best egnet for tjenestesteder som tilbyr behandling som kan gå over lengre tid, som i BUP eller ved barnevernsinstitusjoner. Det kreves at man kan bruke minimum 20% av full stilling på CPP-arbeid.

Sped- og småbarn Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Oslo

*Presentere minimum 2 kasus under metodekonsultasjoner.
* I løpet av utdanningen ha arbeidet med minimum fire familier. Minst to av disse må ha gjennomført minimum 11 behandlingstimer ut over utredningsfasen.

Child-parent-psychotherapy (CPP)

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send