Hvordan kommunisere godt med minoritetsspråklige klienter?

- Språklige barrierer og ulikt verdigrunnlag kan være utfordrende

For å få til et godt samarbeid med minoritetsspråklige klienter må vi vite om ulikhetene og klare å ta inn hverandres perspektiver.

Kurs

Dato: 03.05.2018
3. mai 2018, kl. 9-15:30. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 01.05.2018

Forskning viser at sosial- og helsearbeidere ofte strever med å få til gode dialoger med klienter som har minoritetsbakgrunn. Grunner til dårlig kommunikasjon kan være klientens begrensete språkkunnskaper eller at den profesjonelle ikke er god nok til å forklare hva hun eller han mener. Ulikt verdisyn kan føre til at kommunikasjonen stopper opp.

Noen ganger vet ikke den profesjonelle hva hun kan ta for gitt, og hva som må forklares nærmere. Hva er, og hva gjør de forskjellige tjenestene, for eksempel? Hva betyr det at du har fått time i spesialisthelsetjenesten? Spesielt vanskelig kan det bli i barnevernssaker, hvor sosialarbeidere og minoritetsklienter ofte blir konfrontert med hverandres ulike syn på barneoppdragelse og foreldreroller.

Dagen vil by på en blanding av forelesinger, refleksjoner og drøfting av problemstillinger og dilemmaer knyttet til tematikken.

PROGRAM:

0900 - 0915:
Velkommen

0915 - 1030:
Sosialt arbeid med minoriteter: Hvilke utfordringer opplever de profesjonelle og hvilke forståelser har de av dette arbeidet? v/Bente Puntervold Bø

1030 - 1045:
Pause

1045 - 1200:
Hva bidrar til tillit og mistillit i møte med barneverntjenesten? sett fra ikke-vestlige foreldres opplevelse av omsorgsovertakelse v/Emem Israel

1200 - 1245:
Lunsj

1245 - 1330:
ICDP som tillitsskapende tilnærming i arbeid med familier med minoritetsbakgrunn v/Halimo Ali Mohammad

1330 - 1430:
Verdier og verdikonflikter: Krysspress- og identitetsutfordringer i flerkulturell oppvekst v/Linda Noor

1430 - 1515:
Diskusjon, spørsmål og refleksjoner v/Linda, Halimo, Emem og Bente

1515 - 1530:
Oppsummering og avslutning av dagen.

Du lærer om

  • Hvilke barrierer som kan oppstå mellom profesjonelle og klienter med minoritetsbakgrunn
  • Utfordringer barn, unge og foreldre med minoritetsbakgrunn ofte opplever i det norske samfunn
  • Tiltak som kan bidra til økt gjensidig forståelse og bedre samarbeid i barnevern og psykisk helsearbeid
  • Nye ideer om hvordan du kan bidra til å øke gjensidig forståelse
  • Hvordan du kan reflektere over ditt arbeid med klienter med minoritetsetnisk bakgrunn

Kursholdere

Bente Puntervold Bø er sosionom, sosiolog og professor emeritus ved Høgskolen i Oslo Akershus (HIOA – nå Oslo Met /Storbyuniversitetet). Hun har ledet et forskningsprosjekt om hvilke utfordringer sosialarbeidere møter i minoritetsarbeidet. (Hun ledet et prosjekt hvor hun intervjuet sosialarbeidere som til daglig møter klienter med minoritetsbakgrunn). Hun har også skrevet om ulik type forståelser som har preget det sosiale arbeidet med minoriteter siden 1950-tallet og fram til i dag.

Emem Israel, opprinnelig fra Nigeria, er sosionom med mastergrad i sosialt arbeid fra Høyskolen i Oslo og Akershus (HIOA). Emem har skrevet en masteroppgave med tittelen: «Hva har jeg gjort feil? Hvorfor tok de han fra meg?» om Ikke-vestlige foreldres opplevelse av omsorgsovertakelse». Dette er en studie av minoritetsforeldres erfaring med å miste omsorgen for egne barn. Emem er for tiden ansatt som minoritetsrådgiver i organisasjonen For Fangers Pårørende (FFP).

Halimo Ali Mohammed, er ansatt som ICDP-veileder på Familiesenteret Bydel Søndre Nordstrand. Familiesenteret er et forebyggende tilbud til familier, foreldre, barn og unge fra 0-18 år i bydelen.

Linda Noor er utdannet sosialantropolog fra Universitet i Oslo og er daglig leder i Minotenk. Hun har vært medredaktør for bøkene iLove – Identitet og kjærlighet (2013), Radikalisering blant unge muslimer i Norge (2014) og Islamsk Humanisme (2016). Noor har også skrevet en rekke artikler om utfordringer blant unge voksne med flerkulturell bakgrunn knyttet til likestilling, diskriminering, utenforskap og radikalisering, blant annet i Huffington Post. Noor har også vært invitert til å dele erfaringer fra sitt arbeid i Det hvite hus i Washington og FNs hovedkvarter i New York.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Ansatte i barneverntjenesten, skolehelsetjenesten, familievern, psykisk helsetjeneste, BUP, DPS, Ansatte i psykisk helsevern, ansatte ved Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Rådet for psykisk helse, leger, psykologer, sykepleiere, ansatte i kompetansesentre for psykiske helse, ansatte på asylmottak, høyskoler, universitet, frivillige organisasjoner som jobber med flyktninger, psykologer i kommunene og andre som er opptatt av tema.

Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 6 timer.

Kontakt


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send