Vil finne ut hva som er viktig for ungdom

Ungdom-titter-på-mobil-rbup

«Hva er viktig for deg?» (HEVD) er et forskningsprosjekt for å styrke ungdommers brukermedvirkning i møte med kommunale psykiske helsetjenester.

Rapporter viser at ungdom ofte er misfornøyd med sine muligheter til medvirkning i møte med hjelpetjenestene. De ønsker å bli hørt og få større innflytelse på hjelpen de får. Samtidig opplever mange i hjelpeapparatet at brukermedvirkning er et «honnørord» som det er vanskelig å konkretisere i egen arbeidshverdag.

Individuell brukermedvirkning

Formålet med HEVD-prosjektet er å gjøre det enklere for ungdommer å bli hørt i møte med helsepersonell i kommunen. Forskningsprosjektet vil gi svar på hvilken effekt systematisk individuell brukermedvirkning har på ungdommers psykiske helse, og en oversikt over hva som er viktig for ungdommer som oppsøker disse tjenestene. På sikt kan det bidra til bedre tilrettelegging for ungdommers behov.

Nettbasert spørreskjema

Det er gjort lite forskning på effekten av brukermedvirkning, spesielt innenfor barn og unges psykiske helse. HEVD er både et forskningsprosjekt og et verktøy for å sikre bedre brukermedvirkning for ungdom. Forskningsprosjektet tar i bruk et enkelt nettbasert spørreskjema hvor alle «spørsmålene» er blanke: Det er ungdommene selv som skal angi hvilke temaer som skal prioriteres i behandlingen. Disse temaene blir skåret fra 1 til 10 i hver time slik at man kan observere endring over tid. Slik får ungdommen konkrete muligheter til å kontinuerlig påvirke tilbudet sitt, og tjenesteyteren får et verktøy til å systematisk kartlegge brukerens forventninger.

Enkelt og nyttig

HEVD-verktøyet gir et nytt perspektiv på utfallmåling og kan avdekke temaer som ikke fanges opp av standardiserte måleinstrumenter. Konseptet kan høres veldig enkelt ut ettersom det kun handler om å stille spørsmålet: «Hva er viktig for deg?». Men ved å gå fra å fokusere på det ungdommene ikke klarer, ved å spørre: «Hva er vanskelig for deg? Hva er problematisk for deg?», til å spørre: «Hva er viktig for deg?» åpner man opp for en reflekterende dialog mellom hjelper og ungdom. Det kan gi hjelp til å:

• identifisere ungdommenes bekymringer
• fremme brukerperspektivet
• dokumentere, og systematisk følge opp, ungdommenes behov
• bygge en arbeidsallianse og etablere felles mål for behandlingen
• utforme mål i fellesskap

Hovedstudien startet i januar i 2017 og omfatter kommunene: Ål, Nome, Kongsberg, Tønsberg, Våler, Eidsberg, Skedsmo, Lørenskog, Ringerike, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand.

23.05.2017  

Kontakt oss


Thomas Kristian Tollefsen

Doktorgradsstipendiat


922 53 279

thomas.tollefsen@r-bup.no

Les mer om Thomas Kristian

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send