Skolehelse

Skolehelse_no_logo_final

I forskningsprosjektet «Skolehelse» utvikler og prøver forskerne ut et dialogverktøy for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten til bruk i forbindelse med helsesamtalen på 8. trinn. Hensikten med verktøyet er at det skal hjelpe helsesykepleiere å jobbe i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten.

Forskningsprosjektet Skolehelse er et kvalitetsutviklingsprosjekt som forsker og prosjektleder Åse Sagatun har utviklet i samarbeid med forskerkollegaer ved RBUP, NKVTS og OsloMet, helsesykepleiere og skoler i to bydeler i Oslo og en kommune, Norsk sykepleierforbund sin landsgruppe for helsesykepleiere og Skolesundhed.dk.

– Skolehelse består av et web-basert helseopplysningsskjema i en teknisk løsning som genererer rapporter til helsesykepleier på individ- og gruppenivå, en samtaleguide samt rutiner for gjennomføring, forteller Sagatun. Løsningen som er utviklet er basert på de nye nasjonale faglige retningslinjene til skolehelsetjenesten som kom høsten 2017, dagens praksis og Skolesundhed.dk.

Hvordan fungerer Skolehelse?

Skolehelse fungerer slik at den enkelte elev fyller ut et helseopplysningsskjema på skolen før den individuelle samtalen med helsesykepleier på 8. trinn. Helsesykepleier får så tilgang til helseopplysningsskjemaet fra eleven før samtalen. 

– På den måten får helsesykepleier mulighet til å forberede seg og tilpasse samtalen til den enkelte elev, sier Sagatun.

Gode resultater

Med hensikt å vurdere gjennomførbarhet, nytte og tilfredshet er en første versjon av prosjektet nå prøvd ut på tre skoler gjennom et pilotprosjekt. Alle elever i fem 8. klasser ble invitert til å delta etter samtykke fra foreldrene. Totalt 76 elever deltok (67 prosent). 80 prosent av elevene oppgav å ha en del utbytte, stort utbytte eller svært stort utbytte av å svare på helseopplysningsskjemaet før samtalen med helsesykepleier. Helsesykepleierne var i stor grad fornøyde med Skolehelse og opplevde det som nyttig og gjennomførbart.

– Det gav helsesykepleierne et bredere inntrykk av elevens ressurser og utfordringer før samtalen, forteller Sagatun. Skolene synes også potensialet som ligger i gruppe/skoleprofilene var spennende.

På bakgrunn av resultatene fra piloten jobber forskerne nå med å revidere Skolehelse sammen med brukerne, tjenestene og myndigheter. Effekten av den reviderte versjonen av Skolehelse planlegges målt gjennom en større evaluering.

Bakgrunn for prosjektet

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme god psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og forebygge sykdommer og skade. Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge som strever, gi dem et tilbud og henvise ved behov. Ifølge Sagatun skal tilbudet være universelt, og tilnærmingen både individuell og befolkningsrettet.

Høsten 2017 kom det en ny Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten. I retningslinjene er det en anbefaling om at helsesykepleier skal ha individuelle samtaler med alle elever på 8. trinn. Denne samtalen skal gjennomføres for å fremme livsmestring og bidra til sunne helsevalg, i tillegg til å gi helsesykepleier en oversikt over utfordringer hos den enkelte elev og hos elevpopulasjonen ved skolen. I retningslinjen beskrives samtaletemaer som mestring, trivsel, relasjoner og psykisk helse, søvn og søvnvaner, fysisk aktivitet og skjermaktiviteter, samt vold, overgrep og omsorgssvikt.

– At skolehelsetjenesten skal samarbeide med skolen er også løftet frem med 12 anbefalinger i den nye retningslinjen for skolehelsetjenesten, påpeker Sagatun. Betydningen av å ha en oversikt over elevenes helsetilstand og bistå i undervisningen relatert til skolens læreplan, og tilby gruppetiltak utover den vanlige undervisningen basert på utfordringsbildet hos elevene, blir blant annet konkretisert i retningslinjen.

Inspirert av danskene

I Danmark har kommunene sammen med forskere og fagpersoner utviklet en web-basert løsning for systematisk innhenting av informasjon om ungdoms helse, helsevaner, relasjoner m.m. ved bruk av validerte og godt utprøvde spørreskjemaer (Skolesundhed.dk). I dette utviklingsarbeidet har helsesykepleiere vært sentrale aktører. Vi har i arbeidet med utvikling og pilotering av Skolehelse fått mulighet til å dra nytte av deres erfaringer.

Prosjektgruppe ved RBUP

Åse Sagatun, prosjektleder
Ann Liv Askeland, prosjektkoordinator
Solveig Holen, prosjektmedarbeider
Annette Jeneson, prosjektmedarbeider 

19.06.2018  

Kontakt oss


Åse Sagatun

Forsker / Researcher


916 16 646

aase.sagatun@r-bup.no

Les mer om Åse

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send