Omsorgs- og endringsmodellen

Ungdom

Forskere ved RBUP skal finne ut hvilke resultater Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) gir. Målet er at bruk av modellen skal styrke kvaliteten i barneverntjenesten, og forbedre den psykiske helsen og øke livskvaliteten til ungdom i statlige barnevernsinstitusjoner.

- Vi er opptatt av at ungdommenes erfaringer og meninger skal bli tatt på alvor, derfor har høy grad av brukermedvirkning og selvbestemmelse vært viktig under utviklingen av modellen, forteller forsker John Kjøbli. Han er prosjektleder for forskningsprosjektet som nå skal se på følgene av «Omsorgs- og endringsmodellen (OEM): Implementering av systematisk kartlegging og individuelt tilpassede forløp i barnevernet».

Hva vet vi om behovet for OEM?

Antall barn og familier som mottar hjelp fra barneverntjenesten har økt med 60 prosent de siste 20 årene. I 2014 mottok mer enn 53 000 barn og ungdom hjelp fra statlig eller kommunal barnevernstjeneste.

- Vi mangler i dag god dokumentasjon om effekten av tiltak og har begrenset kunnskap om hva som kjennetegner behovene til disse barna og deres familier, hvilken behandlingskompetanse de ansatte sitter på og hva slags kvalitet det er på tjenestene som er gitt til disse familiene, sier Kjøbli. Mange barn og ungdommer som er i kontakt med barnevernet har opplevd omsorgssvikt og alvorlige psykososiale belastninger. Slike opplevelser øker sjansen for å utvikle psykiske lidelser betraktelig, og en nylig kartlegging av ungdommer på norske barnevernsinstitusjoner viser også at mange har psykiske vansker. Ytterligere studier har vist at ungdom i barnevernet har en høyere risiko for tidlig død, selvmord, rusproblematikk og å få vanskeligheter med å tilpasse seg rent psykososialt.

- Disse ungdommene fremstår som en statistisk sårbar gruppe med et komplekst hjelpebehov innen psykiske vansker, symptomer og lidelser som ikke dekkes av det etablerte tilbudet, sier Kjøbli. Både norske og internasjonale studier har vist at dialektisk atferdsterapi (DBT) er en effektiv behandling for ungdom med komplekse emosjonelle og atferdsmessige problemer. I OEM brukes DBT ferdighetstrening. En fordel med DBT ferdighetstrening er at den tilbys direkte til ungdommen selv. Ungdommene lærer konkrete ferdigheter som mindfulness, følelsesregulering og mellommenneskelige ferdigheter slik at de bedre kan møte og mestre utfordringer relatert til sterke følelsesmessige svingninger.

- Vi ønsker å undersøke hvordan dette fungerer i praksis, og hvordan ungdommene tar imot intervensjonen, forklarer Kjøbli.

Hva er OEM?

Omsorgs- og endringsmodellen er basert på tre modeller som har vært etablert og videreutviklet i Bufetat Region Nord siden 2011. Tiltakene i OEM er ment å hjelpe ungdommene og deres familier i forebyggende arbeid samt gjøre overgangen fra å bo på en institusjon til å bo hjemme enklere. I OEM benyttes det evidensbaserte terapeutiske tilnærminger ved institusjonsopphold og i overgangen mellom institusjonen og nærmiljøet. I tillegg til DBT ferdighetstrening inneholder OEM systematisk kartlegging av ungdommer, tilnærminger fra Multisystemisk terapi (MST) og Motiverende intervju (MI).

Hvordan gis OEM?

OEM er i første omgang implementert i åtte institusjoner i Bufetat Region Nord hvor personell- og lederopplæring gis gjennom læringssamlinger og løpende veiledning.

- Samtlige ungdommer ved institusjonene mottar tilbud om ukentlig ferdighetstreningsgruppe og individuell oppfølgning tilpasset den enkeltes målsetninger, sier Kjøbli. Når ungdommene flytter hjem igjen til kommunen er det viktig å opprettholde de ferdighetene som ungdommene har lært samt bistå familiene og involverte parter med å forhindre tilbakekomst til institusjon.

Forskning på OEM

Forskningsprosjektet ved RBUP skal evaluere implementeringen av modellen i tillegg til å evaluere hvilke effekter OEM-intervensjonen har på ungdommens psykiske helse og livskvalitet.

- Vi vil se på hvordan implementeringen påvirker de ansatte, hvilke faktorer som påvirker behandlingsresultater og hvilken innvirkning tilpasningen av modellen har til norske institusjoner, forteller Kjøbli. Målet er å styrke samarbeidet mellom statlig og kommunalt barnevern samt øvrige helsetjenester, i tråd med Samhandlingsreformen.

Prosjektgruppe ved RBUP

Kitty Dahl, forsker
E-post: kitty.dahl@r-bup.no, mob: 951 47 252

Kristin Espenes, doktorgradsstipendiat
E-post: kristin.espenes@r-bup.no, mob: 472 75 445

Pamela Waaler, forskningskoordinator
E-post: pamela.waaler@r-bup.no, mob: 400 41 785

Kristian Rognstad, forskningskoordinator
E-post: kristian.rognstad@r-bup.no, mob: 415 78 950

01.03.2018  

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom RBUP, Bufetat Region Nord og University of Washington og inkluderer både kommunalt barnevern og statlige barnevernsinstitusjoner i Region Nord. Omsorgs- og endringsmodellen, som skal forskes på, er basert på tilnærminger fra dialektisk atferdsterapi, multisystemisk terapi og motiverende intervju.

Prosjektleder


John Kjøbli

Seksjonsleder


936 60 252

john.kjobli@r-bup.no

Les mer om John

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send