Nettbasert foreldrestøtte

far og datter

RBUP jobber med å utvikle et nettbasert veiledningstilbud for foreldre til barn i alderen 0-5 år. Når tilbudet etter planen lanseres i 2021, vil det være en metode til bruk for tjenester rettet mot å støtte foreldre gjennom krevende faser i sped- og småbarnstiden.

Ledere og ansatte: Klikk her for mer informasjon og for å delta i kartleggingsundersøkelsen.

Sped- og småbarnstiden kjennetegnes av hyppige og raske utviklingsskifter i de første leveårene. På tross av lite søvn og lite tid til annet enn barnet, klarer de fleste foreldre seg godt. Men overgangen til det å bli forelder og de første leveårene kan også sette mange på prøve.

– Det tar tid å bli kjent med barnet ditt, samtidig som barnets utvikling går raskt fremover. Det som fungerte når barnet ditt var 3-4 måneder, gjelder kanskje ikke når barnet er 6 måneder, sier Filip Drozd. Han er prosjektleder for forsknings- og utviklingsprosjektet «Nettbasert foreldrestøtte».

Hva er nettbasert foreldreveiledning?

Nettbasert foreldreveiledning består av 6-12 ukentlige konsultasjoner. Her lærer foreldrene om utfordringene de har, gjør øvelser og får ukentlige hjemmeoppgaver. Innholdet er basert på anerkjente teorier og metoder slik som kognitiv atferdsterapi, og som ofte brukes av fagpersoner i arbeid med gravide, foreldre og barn.

Nettbasert foreldreveiledning krever ingen spesiell kompetanse. Det gis en opplæring over to til fire dager og veiledning fra personell med kompetanse innenfor det aktuelle problemområdet. Veiledningen går over tid og etter behov.

– Veilederens oppgave er å støtte foreldrene til å gjennomføre programmet og bistå med å løse utfordringer underveis, enten det er lav motivasjon eller hjelp med å tilpasse oppgaver til familiens egen situasjon, sier Drozd.

Alt foregår på nett eller i kombinasjon med konsultasjoner, og inngår som en del av det ordinære tjenestetilbudet. Veiledningen tar som regel 10–15 minutter per familie per konsultasjon, og kan gi like gode resultater som vanlig oppfølging ansikt-til-ansikt.

Hvorfor nettbasert foreldrestøtte?

Opp mot 20 prosent av sped- og småbarn kan vise tegn på ulike vansker utover det som er vanlig. Det kan være søvnvansker, overdreven gråt eller amme-/spisevansker. Dette kan gi foreldre ekstra utfordrende dager og for noen kan det også bety starten på større og mer vedvarende utfordringer.

– Det forebyggende potensialet er stort ved bruk av nettbaserte programmer og det er vanskelig å se for seg hvordan vi kan støtte alle disse foreldrene uten å bruke moderne teknologi, påpeker Hege Størksen. Hun er prosjektmedarbeider og jobber for tiden med en kartleggingsundersøkelse.

– Vi er helt avhengig av innspill fra fagmiljøene for å kunne målrette og kvalitetssikre tiltaket, forteller Hege. – Det vi nå lurer på er hvilke utfordringer foreldrene kommer med til de ulike tjenestene, hvilke tjenester tiltaket bør utvikles for og hvilke foreldre som bør vies særlig oppmerksomhet, fortsetter hun.

Jobber du med gravide, barn fra 0 til 5 år, eller deres foreldre, og vil bistå oss med å utvikle en nettbasert veiledningstjeneste for foreldre til små barn – klikk her for mer informasjon og for å delta i undersøkelsen.

I front på forskning og utvikling

I Norge er vi i en unik posisjon gjennom kompetansesentrene for barn og unges psykiske helse og satsningen på sped- og småbarn. Vi kan etablere Norge i front på nettbaserte foreldreprogrammer, både til forskning og i tjenestene.

– Vi er derfor veldig glade for å ha inngått et samarbeid med Helse Bergen som er i ferd med å bli et fyrtårn innen nettbasert forebygging og behandling, noe som gjør oss i stand til å gripe denne muligheten sammen, sier Drozd. Det er utviklet og forsket på nettbasert foreldreveiledning, men det er fremdeles ikke vanlig med slike programmer.

– Det er mer sjelden at de som er først ute (‘first movers’), er de som lykkes best. Det går som regel bedre med de som kommer litt etter (‘improvers’). Og det er der vi nå ønsker å komme inn, forteller Drozd. Prosjektgruppen jobber derfor nå også med å systematisk kartlegge hvilke nettbaserte foreldrestøttende tiltak som er utviklet, og hva vi kan lære av disse.

Hvorfor egenutviklede tiltak?

I Norge er en rekke tiltak hentet fra utlandet fordi de dekker et behov. Fordelene er at disse tiltakene er ferdig utviklet og klinisk utprøvd, og noen har også et godt evidensgrunnlag. RBUP kunne derfor valgt å basere seg på ett av de lovende nettbaserte foreldreprogrammene, men det har også en bakside.

– Tiltak fra utlandet er ikke alltid like godt tilpasset norske målgrupper og tjenester. Noen ganger kan det følge med kostbare lisenser hvor enten myndighetene eller tjenestene må ta regningen, og det innebærer en krevende overføring av kunnskap og kompetanse til Norge, forteller Drozd. Derfor satser RBUP nå på å utvikle egne tiltak, også fordi det finnes få nettbaserte tiltak for de minste. Det er mange og gode grunner for nettbaserte tiltak; de er tilgjengelige 24/7, i tråd med foreldres ønsker om selvhjelp, kan nå de fleste foreldre og gir god effekt. I tillegg kan nettbaserte tiltak utjevne geografiske forskjeller i hjelpetilbudet, mangelen på trenet helsepersonell og øke kapasiteten til tjenestene med 50-75 prosent.

Prosjektgruppe ved RBUP

Hege Therese Størksen, postdoktor
E-post: hege.storksen@r-bup.no, mob: 959 72 822

Silje Marie Haga, forsker
E-post: smh@r-bup.no, mob: 930 86 870

Monica Werner, forskningskoordinator
E-post: monica.werner@r-bup.no, mob: 450 37 010

Kari Slinning, seksjonsleder og forsker
E-post: kari.slinning@r-bup.no, mob: 986 47 410

John Kjøbli, seksjonsleder og forsker
E-post: john.kjobli@r-bup.no, mob: 936 60 252

Arild Bjørndal, direktør og forsker
E-post: arild.bjorndal@r-bup.no, mob: 922 92 963

23.05.2018  

Nettbasert foreldrestøtte er et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med Helse Bergen. Hensikten er å utvikle et nettbasert veiledningsprogram for tjenestene som kan tilbys foreldre med barn 0-5 år.

Kontakt oss


Filip Drozd

Forsker


975 16 188

filip.drozd@r-bup.no

Les mer om Filip

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send