KORT

KORT shutterstock_305140589 (1)

I forskningsprosjektet KORT skal vi utvikle et forebyggende transdiagnostisk tiltak for skolehelsetjenesten. Tiltaket er ment for ungdom som er i kontakt med skolehelsetjenesten med emosjonelle eller psykiske vansker i aldersgruppen 12-18 år.

Mellom 15-20% av alle norske barn og unge opplever psykiske plager og forekomsten øker. Av disse tilfredsstiller 8% til en diagnose og omtrent 5% behandles per i dag i spesialisthelsetjenesten. Kommunene har i økende grad ansvaret for å forebygge og følge opp disse. Denne utvikling understreker viktigheten av å tilby effektive førstelinjetjenester. Skolehelsetjenesten har en unik posisjon til å nå barn og unge, og bruk av forskningsbaserte tiltak er lite utbredt. Tiltakene som finnes er ofte tidskrevende og dyre, de er utviklet i en annen kontekst og ikke tilpasset ungdom eller norske forhold. Selv om komorbide vansker er vanlig, retter tiltakene seg ofte mot en type vanske (f.eks. angst). For å nå ut til flest mulig barn og unge vil vi utvikle et forskningsbasert tiltak som kan benyttes på tvers av vansker og gjennomføres i skolehelsetjenesten.

Utvikling av tiltaket:

Studien bygger på kunnskap fra en kartleggingsundersøkelse gjennomført i 2019 om hvordan helsepersonell i kommunen arbeider med psykisk helse blant ungdom. Det er i tillegg gjort en systematisk litteraturgjennomgang med identifisering av emosjonsreguleringselementer i effektive intervensjoner. Denne kunnskapen vil, sammen med fokusgruppeintervjuer med brukerne bidra til innholdet i en samutviklingsfase. Samutviklingen vil foregå med ungdom, klinikere og forskere og ligge til grunn for utvikling, testing og optimalisering av et nytt tiltak som retter seg mot emosjonsregulering blant ungdom. Gjennom samutviklingsfasen vil de ulike tiltakselementene vurderes og tilpasses brukernes behov.

Teste og optimalisere tiltaket:

Det nye tiltaket vil testes og evalueres gjennom en tidsseriestudie i flere skolehelsetjenester. Etter tidsseriestudien vil vi gjennomføre kvalitative intervjuer for å evaluere om elementene oppleves meningsfulle og implementerbare for ungdom og klinikere.

Prosjektet startet 2019 og vil vare frem til 2025.

 

Samarbeidspartnere:

Prosjektet samarbeider med forskningssenteret PROMENTA ved Universitetet i Oslo, Patty Leijten ved University of Amsterdam, Linda Collins ved Pennsylvania State University, Aaron Lyon ved Universitetet i Washington og Margret Sigmarsdottir ved University of Iceland.

 

 

12.05.2020  

Kontakt oss


John Kjøbli

Seksjonsleder


936 60 252

john.kjobli@r-bup.no

Les mer om John


Anneli Mellblom

Forsker


917 85 722

anneli.mellblom@r-bup.no

Les mer om Anneli


Siri Saugestad Helland

Forsker


408 70 454

siri.helland@r-bup.no

Les mer om Siri Saugestad


Siv Linnerud

Forskningskoordinator


936 51 401

siv.linnerud@r-bup.no

Les mer om Siv

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send