Kunnskapsoverføring i barnevernet (KOBA)

Jente-som-noterer-rbup

Forskningsprosjektet «Kunnskapsoverføring i barnevernet (KOBA): Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» skal gi barnevernstjenestene anvendelig kunnskapsbasert kompetanse på å hjelpe barn og familier i barnevernet med å mestre skolen.

Mestring av skolen, og det å fullføre videregående skole, er sterke beskyttelsesfaktorer mot marginalisering i voksen alder. Sammenlignet med jevnaldrende har barn i barnevernet som gruppe betydelig høyere risiko for både frafall i skolen og fremtidig marginalisering. Årsakene til dette er komplekse og sammensatte. For å forebygge skolefrafall og tette eventuelle kunnskapshull, har flere familier i barnevernet behov for godt koordinerte tjenester som inkluderer hjelp og støtte med et helhetlig fokus på familiens utfordringer.

Effektive tiltak

Oppsummert forskning tyder på at forskjellige typer skolefokuserte tiltak gitt til barn og familier i barnevernet, utenfor skoletiden og i hjemmet, kan ha positive effekter både på barns skoleprestasjoner og foreldres skoleengasjement. Forskerne bak KOBA-prosjektet ønsker at prosjektet skal bidra til å gi de kommunale barneverntjenestene anvendelige, lokalt tilpassede og effektive tiltak for skolestøtte som de kan bruke sammen med den rådgivning, veiledning og tiltak de ellers gir for å hjelpe familier i barnevernet med sine utfordringer.

Foreldre og barn

KOBA-prosjektet baserer seg på kunnskapsoppsummeringer og analyser av hva tidligere forskning tyder på er effektive tiltak for å bedre skoleprestasjoner. Slik vil forskerne utvikle lokalt tilpasset praksis som skal implementeres i barneverntjenester og prøves ut med familier som har hjemmetiltak fra barnevernet, samt har barn i grunnskolealder. Tiltakene vil både rette seg mot foreldre og barn og foregå utenfor skoletiden og i hjemmet.

Kombinerer forskning med lokal tilpasning

Studien er en hybrid mellom intervensjons- og implementeringsforskning, fordi den både tar i bruk og evaluerer en innovativ implementeringsmodell for overføring av kunnskap fra forskning til kunnskapsbasert praksis, i tillegg til å teste effekten av tiltak gjennom en randomisert og kontrollert studie. Ved at tjenestene og klientene selv er med på utvikling og lokal tilpasning av tiltakene, samtidig som kjerneinnholdet i tiltakene har sterk støtte fra forskning, tror forskerne at tiltakene både vil oppleves som nyttige, bli en del av tjenestenes praksis, og styrke mestring av skolen blant barn og familier som mottar tiltak fra tjenesten.
Forskningsprosjektet har fått bevilget ti millioner fra Forskningsrådet. Prosjektet startet høsten 2016 og varer frem til våren 2020.

Samarbeidspartnere

RBUP Øst og Sør er den ansvarlige organisasjonen, men både utvikling og gjennomføring av prosjektet er et samarbeid mellom ansatte i barneverntjenester, barnevernsklienter, forskere, undervisere, representanter fra brukerorganisasjoner og skolepersonell.

19.12.2017  

Kontakt oss


Thomas Engell

Doktorgradsstipendiat


926 29 556

thomas.engell@r-bup.no

Les mer om Thomas


Ingvild Barbara Follestad

Seniorkonsulent


479 96 206

ibf@r-bup.no

Les mer om Ingvild

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send