CPP: Child-Parent Psychoterapy

Et forskningsbasert behandlingsprogram for de aller yngste

I de senere årene har vi blitt klar over at selv svært små barn kan preges av traumatiske hendelser ved å utvikle symptomer som søvnvansker, konsentrasjonsvansker og problemer med følelsesregulering. Barnets utvikling kan også stagnere. Foreldre kan bli preget av de samme hendelsene og da behøver de hjelp til å møte barna på gode måter.

I Norge har vi tidligere manglet gode, forskningsbaserte behandlingsprogrammer for de aller yngste barna som har opplevd traumatiske hendelser. Men nå implementeres Child-Parent Psychotherapy (CPP) i klinikker for psykisk helsevern, innen barnevernet og i andre spesialiserte tjenester.

Hva er CPP?

Child-Parent Psychotherapy (CPP) er en relasjonsbasert og traumeinformert behandlingsmetode for sped- og førskolebarn som viser symptomer på traume, psykiske utfordringer, har utviklet alvorlige relasjons- og psykiske helsevansker, eller er i risiko for utvikling av psykiske lidelser på bakgrunn av opplevde traumatiske belastninger.

Potensielt traumatiske erfaringer kan blant annet være miljømessige belastninger, psykisk sykdom hos foreldre, omsorgssvikt, store utfordringer relatert til temperament eller egne vansker hos barnet. Behandlingsmodellen bygger på̊ tilknytningsteori og -forskning, og integrerer moderne psykodynamisk-, utviklings- traume-, sosiale lærings- og kognitive atferdsteorier og -forskning.

CPP rettes mot barna og deres foreldre eller fosterforeldre. Formålet med CPP er å styrke relasjonen mellom barnet og barnets omsorgspersoner slik at barnets opplevelse av trygghet kan repareres og sunne utviklingsprosesser kan få fortsette gjennom god og tilpasset utviklingsstøtte.

I CPP foregår hoveddelen av behandlingen med barn og omsorgsperson sammen. Gjennom lek og samtaler arbeider vi med samspillet og atferden som skaper problemer for barnet og hvordan familien fungerer. Behandlingen foregår gjerne ukentlig, ca. en time hver gang - hjemme, poliklinisk, eller på institusjon. Lengden på behandlingen varierer med familiens behov, men man har ofte kontakt et års tid.

Utdanning i metoden i Norge

Våren 2017 startet den første opplæringen i CPP i Norge ved RBUP Øst og Sør – Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Opplæringen, som var ledet av Dr. Chandra Gosh Ippen, ble avsluttet høsten 2018, og 24 psykologer, barnevernspedagoger, sosionomer og leger fra hele landet fullførte.

I september 2019 startet vi opp med et nytt kull. Utdanningsløpet foregår nå på norsk og består av tre samlinger, samt veiledningsgrupper og ca. 33 video-baserte konsultasjoner i løpet av 18 måneder. Underveis jobber terapeutene med minst fire egne behandlingssaker. Opplæringer er fulltegnet (30 deltakere), og det har vært stor interesse for å delta. Terapeuter fra BUP har så langt vært primærdeltakergruppe. Du kan lese mer om videreutdanningen vår her:

Parallelt med utdanningen av terapeuter er man nå i gang med å utdanne norske CPP-trenere, og man har etablert et ressursteam med tanke på videre implementering av metoden rundt om i landet, sikring av tjenestestøtte og program for vedlikeholds-aktivitet for terapeutene.

For de som ikke har fått plass på utdannelsen i Norge, er det mulig å utdanne seg også i Sverige.

http://www.ericastiftelsen.se/

Kvalitetssikring og forskning, og foreløpige erfaringer med metoden i Norge

Det er viktig å kvalitetssikre arbeidet, implementeringsprosessen, og videre strategier ved å systematisere erfaringer ved innføring av nye metoder, som CPP. Implementering handler både om opplæring i evidensbasert metode, men også en kunnskapsbasert, kvalitetssikret implementeringsprosess, der man sikrer at tilbudet organiseres ut fra norske rammebetingelser og er bærekraftig over tid. Den videre implementeringen av CPP støttes av en egen forskergruppe.

Som et ledd i implementeringen av CPP i Norge, ble de 24 ferdige CPP-terapeutene fra kull 1 invitert til å delta i en gjennomførbarhetsstudie av CPP. Dette for å gi RBUP innsikt i hvorvidt CPP oppnår de resultatene som er tiltenkt, og om metoden egner seg for norske tjenestesteder. 21 terapeuter deltok i en spørreundersøkelse, samt fokusgrupper hvor de ble intervjuet om erfaringer med CPP-opplæringen, og bruk at CPP i klinisk praksis. Resultatene fra intervjuer og spørreundersøkelse viser at det er bred enighet om at CPP dekker et behov i tjenestene. Terapeutene var tydelige på at de til nå har manglet en metode for å behandle de minste barna som har opplevd vold og andre traumatiske hendelser. Det fremkommer at de tidligere kan ha ventet med å behandle de minste barna, da de har manglet et verktøy. De beskriver CPP som en helhetlig behandlingsmetode som gir mening, og at den utgjør et fleksibelt rammeverk for behandling.

Videre viste en kartlegging av kunnskap og kompetanse hos terapeutene at etter fullført opplæring i CPP hadde de økt kompetanse når det gjaldt 1) systematisk kartlegging av traumer, 2) hvordan hjelpe både omsorgsgiver og barnet å forstå vanskene i lys av hva som har skjedd dem, og 3) hvordan skape mening sammen (traumenarrativ).

I tillegg jobber vi målrettet for å få forskningsmidler for å undersøke effekten av metoden på småbarnsfamilier i Norge og Sverige. Vi er særlig optimistiske med tanke på at CPP ser ut til å være fleksibel nok til å skreddersys til familier med sammensatte behov.

Man er fortsatt i en tidlig fase mht. å samle erfaring med metoden, men de erfaringene man har er så lovende og behovet for å sikre god og tidlig hjelp til noen av de mest sårbare familiene er så stort, at RBUP nå vil gå videre med en norsk satsning ute i praksisfeltet. I den forbindelse er det viktig at dette nye tilbudet gjøres kjent og tilgjengelig.

19.11.2019  

CPP  nett shutterstock_25221502

Kontakt oss


Gun-Mette B. Røsand

spesialrådgiver


917 69 955

gmr@r-bup.no

Les mer om Gun-Mette B.


Nina Sanner

spesialrådgiver


954 42 809

nina.sanner@r-bup.no

Les mer om Nina

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send