Utdanningstilbud innen nevrofeltet

​RBUP startet i 2018 en kursrekke som vi har kalt nevromodulen. Denne modulen er en frittstående kursmodul i to deler, totalt 10 kursdager, og er per i dag ikke del av spesialistprogrammet eller annen videreutdanning som RBUP tilbyr. Vi ønsker å tilby denne kursrekken årlig, forutsatt nok påmeldinger. Kursrekken retter seg mot et tverrfaglig publikum av fagfolk i alle linjenivåer og fra alle profesjoner som jobber direkte og indirekte med barn og unges psykiske helse. Hensikten er å øke kursdeltakernes grunnleggende kompetanse innen nevrofeltet.

Nevromodul 1 og 2 er starten på en økt satsning innen nevrofeltet fra RBUP Øst og Sør sin side. I perioden 2002–2012 hadde RBUP en nevroutdanning, og denne utdanningen planlegger vi å tilby på nytt fra våren 2021. I tillegg arrangerer vi årlige erfaringskonferanser som retter seg spesielt mot fagpersoner som primært jobber inn mot nevrofeltet.

Vi er alltid interessert i innspill, opplevde behov og tilbakemeldinger fra fagfolk som jobber mer barn og unges psykiske helse. Vi hører gjerne også fra deg hvis du er interessert i dette fagfeltet og vil melde din interesse for kurs eller utdanningstilbud. For nevrofeltet tar du kontakt med studieleder Kristian Køhn.

 

Vårt kurstilbud innen nevrofeltet høsten 2019 / våren 2020:

Nevromodul 1

Nevroutviklingspsykologi – normalutvikling og de vanligste avvikene.

Anne-Grethe Urnes og Kristian Køhn

Onsdag 25.09.2019

Testing av barn og ungdom - metoder, fortolkning og tiltak.

Jørgen Sundby og Kristian Køhn

Torsdag 26.09. og fredag 27.09.2019

Konsentrasjonsvansker og uro – utredning, behandling og tiltak.

Geir Øgrim og Kristian Køhn

Torsdag 07.11.2019

Autismespekterforstyrrelser – utredning, behandling og tiltak.

Nina Stenberg og Kristian Køhn

Fredag 08.11.2019

 

Nevromodul 2

Nevroutviklingsforstyrrelser – kompleksitet og overlapp i årsak og symptombilde.

Kristian Køhn, Bjørn Erik Ramtvedt, Linda Häger-Krabberød, Ole A. Andreassen

Torsdag 16.01.2020

Tourette syndrom, tvangslidelse og schizofreni i nevroperspektiv.

Kristian Køhn, Jan Christian Nøtnæs, Anders U. Brosstad, Merete Glenne Øie, Liv Irene Nøstvik 

Fredag 17.01.2020

Intellektuell funksjonsnedsettelse, språklig utviklingsforstyrrelse og nonverbale lærevansker. Utredning, behandling og tiltak.

Anette Mølmen
Anne-Grethe Urnes

Onsdag 18.03.2020

Ervervede hjerneskader, epilepsi, rusrelaterte skader, syndromer og genetiske tilstander. Utredning, behandling og tiltak.

Ingvil Laberg Holthe 
Guro Minken 
Gro Løhaugen 

Torsdag 19.03.2020

Behandling og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser – en oversikt over ulike tilnærminger og metoder.

Kristian Køhn, John Kjøbli, Erica Zahl, Elisabeth Øverland, Robin Ulriksen, Ellen Dufseth

Fredag 20.03.2020


Pris: 950 NOK per kursdag.

Hva er nevrofeltet?

Nevrofeltet er en forkortelse for flere tilgrensende, dels overlappende fagområder som berører barn og unges psykiske helse. Nevroutviklingspsykologi kan ses på som kunnskap om den normale utviklingen mot voksen alder med fokus på modning av hjernen og de tilhørende mentale prosesser og atferd. Nevroutviklingsforstyrrelser er det vide begrepet vi benytter når vi ser avvik fra normal utvikling som knyttes til denne biologiske utviklingsprosessen i hjernen, enten som en skjevutvikling, sykdom eller skade. Kjente tilstander i denne gruppen er ADHD, autisme og intellektuell funksjonsnedsettelse. Nevropsykiatri har fokus på symptomer på psykisk lidelse som knyttes an til sykdommer og skader i hjernen, og er dels overlappende med nevroutviklingsforstyrrelser. Nevropsykologi er et todelt begrep, hvor det på den ene siden beskriver en gren innen nevrovitenskapen, mens det på den andre siden benyttes om en spesialisert metode innen psykologiprofesjonen som benytter nevropsykologiske metoder i en klinisk kontekst. I tillegg kan man på samme måte trekke inn begrepet nevropedagogikk, som vil være et nevrobiologisk perspektiv på pedagogikk som fag. 

Alle disse fagområdene danner til sammen nevrofeltet, og hensikten med nevromodul 1 og 2 er å gi en innføring i sentrale teorier, begreper og forskning innen dette feltet. Samtidig er det et klart mål at kunnskapen skal presenteres i en anvendt form, det vil si at det også brukes mye tid på å omsette kunnskapen fra fagfeltet til praktisk hjelpearbeid i alle linjenivåer av tjenestene.

Målgrupper

Generelt vil PPT, skolehelsetjeneste og andre i kommunale tiltak være i målgruppen, samt BUP, habilitering og andre som jobber med disse problemstillingene innen spesialisthelsetjenesten. Aktuelle faggrupper vil ofte være leger, psykologer, pedagoger, helsesykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det må understrekes at denne kursrekken tar sikte på å gi en grunnleggende innføring, så spesialiserte team som allerede har jobbet mye med nevroproblematikk og har høy forhåndskunnskap på feltet må vurdere om kursrekken passer for dem eller ikke.  

Nevromodul 1 og 2

Nevromodul 1 består av fem kursdager totalt. Det anbefales å ta kursene i den oppsatte rekkefølgen, men det er ikke noe krav. Det utstedes kursbevis for hvert enkelt kurs og for kursrekken totalt hvis ønskelig. Alle kursene er godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Psykologforeningen og spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri av Legeforeningen. Legg merke til at kurset om testing er forbeholdt noen faggrupper, dette skyldes at det er regler for hvem som får lov til å benytte de testene som det gis innføring i, noe som gjør kurset irrelevant for andre faggrupper. Nevromodul 2 består også av fem kursdager og går mer i dybden på enkelte nevroutviklingsforstyrrelser, samt at det gis en oversikt over sentrale modeller og overordnede prinsipper for tiltak og behandling innen nevrofeltet.

19.11.2019  

Nevrofeltet tilpasset

Kontakt:


Kristian Køhn

Spesialrådgiver


916 27 355

kristian.kohn@r-bup.no

Les mer om Kristian


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send