Utdanningstilbud innen nevrofeltet

​RBUP startet i 2018 en kursrekke som vi har kalt nevromodulen. Denne modulen er en frittstående kursmodul i to deler, totalt åtte kursdager, og er per i dag ikke del av spesialistprogrammet eller annen videreutdanning som RBUP tilbyr. Vi ønsker å tilby denne kursrekken årlig, forutsatt nok påmeldinger. Kursrekken retter seg mot et tverrfaglig publikum av fagfolk i alle linjenivåer og fra alle profesjoner som jobber direkte og indirekte med barn og unges psykiske helse. Hensikten er å øke kursdeltakernes grunnleggende kompetanse innen nevrofeltet.

Nevromodul 1 og 2 er starten på en økt satsning innen nevrofeltet fra RBUP Sør-øst sin side. I perioden 2002–2012 hadde RBUP en nevroutdanning, og denne utdanningen planlegger vi å tilby på nytt fra 2021. Mer informasjon om denne utdanningen vil bli lagt ut på denne nettsiden. I tillegg arrangerer vi årlige erfaringskonferanser som retter seg spesielt mot fagpersoner som primært jobber inn mot nevrofeltet. 

Vi er alltid interessert i innspill, opplevde behov og tilbakemeldinger fra fagfolk som jobber med barn og unges psykiske helse. Vi hører gjerne også fra deg hvis du er interessert i dette fagfeltet og vil melde din interesse for kurs eller utdanningstilbud. Du kan da sende e-post og be om å bli holdt orientert via nyhetsbrev på e-post om nyheter på nevrofeltet og RBUP sitt kurs- og utdanningstilbud på dette området når ny informasjon om dette blir tilgjengelig.  

For nevrofeltet tar du kontakt med studieleder Kristian Køhn på kristian.kohn@r-bup.no eller 916 27 355.  

 

Vårt kurstilbud innen nevrofeltet høsten 2019 / våren 2020:

Nevromodul 1

Nevroutviklingspsykologi – normalutvikling og de vanligste avvikene.

Anne-Grethe KUrnes og ristian Køhn

Torsdag 24.09.2020

Nevroutviklingsforstyrrelser - kompleksitet og overlapp i årsak og symptombilde

Kristian Køhn og Linda Häger-Krabberød

 Fredag  25.09.2020

Konsentrasjonsvansker og uro – utredning, behandling og tiltak

Geir Øgrim og Kristian Køhn

Mandag 19.10.2020

Autismespekterforstyrrelser – utredning, behandling og tiltak

Nina Stenberg og Kristian Køhn

Tirsdag 20.10.2020

 

Nevromodul 2

Tourette syndrom, tvangslidelse og schizofreni i nevroperspektiv

Kristian Køhn, Jan Christian Nøtnæs, Merete Glenne Øie og Liv Irene Nøstvik 

  Fredag 17.01.2020  

Intellektuell funksjonsnedsettelse, språklig utviklingsforstyrrelse og nonverbale lærevansker

Anette Mølmen og Anne-Grethe Urnes 

 19.05.2020

Ervervede hjerneskader, epilepsi, syndromer og genetiske tilstander

Ingvil Laberg Holthe, Guro Minken, Fridny Heimisdottir, Gro Løhaugen og Jon Skranes

 26.05.2020

Behandling og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser - en oversikt over ulike tilnærminger og metoder

Kristian KøhnIng, John Kjøbli, Erica Zahl, Elisabeth Øverland, Robin Ulriksen og Ellen Dufseth 

03.06.2020

 

Hva er nevrofeltet? 

Nevrofeltet er en forkortelse for flere tilgrensende, dels overlappende fagområder som berører barn og unges psykiske helse. Nevroutviklingspsykologi kan ses på som kunnskap om den normale utviklingen mot voksen alder med fokus på modning av hjernen og de tilhørende mentale prosesser og atferd. Nevroutviklingsforstyrrelser er det vide begrepet vi benytter når vi ser avvik fra normal utvikling som knyttes til denne biologiske utviklingsprosessen i hjernen, enten som en skjevutvikling, sykdom eller skade. Kjente tilstander i denne gruppen er ADHD, autisme og intellektuell funksjonsnedsettelse. Nevropsykiatri har fokus på symptomer på psykisk lidelse som knyttes an til sykdommer og skader i hjernen, og er dels overlappende med nevroutviklingsforstyrrelser. Nevropsykologi er et todelt begrep, hvor det på den ene siden beskriver en gren innen nevrovitenskapen, mens det på den andre siden benyttes om en spesialisert metode innen psykologiprofesjonen som benytter nevropsykologiske metoder i en klinisk kontekst. I tillegg kan man på samme måte trekke inn begrepet nevropedagogikk, som vil være et nevrobiologisk perspektiv på pedagogikk som fag. 

Alle disse fagområdene danner til sammen nevrofeltet, og hensikten med nevromodul 1 og 2 er å gi en innføring i sentrale teorier, begreper og forskning innen dette feltet. Samtidig er det et klart mål at kunnskapen skal presenteres i en anvendt form, det vil si at det også brukes mye tid på å omsette kunnskapen fra fagfeltet til praktisk hjelpearbeid i alle linjenivåer av tjenestene.  

Målgrupper 

Generelt vil PPT, skolehelsetjeneste og andre i kommunale tiltak være i målgruppen, samt BUP, habilitering og andre som jobber med disse problemstillingene innen spesialisthelsetjenesten. Aktuelle faggrupper vil ofte være leger, psykologer, pedagoger, helsesykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det må understrekes at denne kursrekken tar sikte på å gi en grunnleggende innføring, så spesialiserte team som allerede har jobbet mye med nevroproblematikk og har høy forhåndskunnskap på feltet må vurdere om kursrekken passer for dem eller ikke.  

Nevromodul 1 og 2 

Nevromodul 1 består av fire kursdager totalt. Det anbefales å ta kursene i den oppsatte rekkefølgen, men det er ikke noe krav. Det utstedes kursbevis for hvert enkelt kurs og for kursrekken totalt hvis ønskelig. Alle kursene er godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Psykologforeningen og spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri av Legeforeningen. Nevromodul 2 består også av fire kursdager og går mer i dybden på enkelte nevroutviklingsforstyrrelser, samt at det gis en oversikt over sentrale modeller og overordnede prinsipper for tiltak og behandling innen nevrofeltet.  

24.03.2020  

Nevrofeltet tilpasset

Kontakt:


Kristian Køhn

Spesialrådgiver


916 27 355

kristian.kohn@r-bup.no

Les mer om Kristian


Monica Werner

Prosjektkoordinator / Project Coordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send