Tverrfaglig nevroutdanning

RBUP tilbyr en toårig videreutdanning for fagpersoner som jobber med barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser i førstelinje (kommunale tjenester) og annenlinje (spesialisthelsetjenesten).

Utdanningen retter seg primært mot leger, psykologer og pedagoger og er en frittstående påbygning av grunnutdanning og relevant praksis innen nevrofeltet. I utdanningen samles de ulike profesjonene på tvers av ulike praksissteder og nivåer innen helsetjenestene, noe som reflekterer de unges behov for samhandlende og koordinerte tjenestetilbud. Utdanningen skal styrke den profesjonelle hjelperens kunnskapsbaserte praksis ved å balansere forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap med god og virksom behandling og tiltak som det overordnede målet.

Nevrofeltet som fagfelt

Nevrofeltet er en forkortelse for flere tilgrensende, dels overlappende fagområder som berører barn og unges psykiske helse. Nevroutviklingspsykologi kan ses på som kunnskap om den normale utviklingen mot voksen alder med fokus på modning av hjernen og de tilhørende mentale prosesser og atferd. Nevroutviklingsforstyrrelser er det vide begrepet vi benytter når vi ser avvik fra normal utvikling som knyttes til denne biologiske utviklingsprosessen i hjernen, enten som en skjevutvikling, sykdom eller skade. Kjente tilstander i denne gruppen er ADHD, autisme og intellektuell funksjonsnedsettelse. Nevropsykiatri har fokus på symptomer på psykisk lidelse som knyttes an til sykdommer og skader i hjernen, og er dels overlappende med nevroutviklingsforstyrrelser. Nevropsykologi er et todelt begrep, hvor det på den ene siden beskriver en gren innen nevrovitenskapen, mens det på den andre siden benyttes om en spesialisert metode innen psykologiprofesjonen som benytter nevropsykologiske metoder i en klinisk kontekst. I tillegg kan man på samme måte trekke inn begrepet nevropedagogikk, som vil være et nevrobiologisk perspektiv på pedagogikk som fag. 

Informasjon om studiet

Målgruppe

Målgruppen er fagpersoner som jobber med nevroutviklingsforstyrrelser i førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Studiet er en frittstående videreutdanning som må bygge på en relevant grunnutdanning som kvalifiserer for arbeid med barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser. En sentral metode i studiet er bruk av psykometriske tester som krever testkompetanse, og grunnleggende testkompetanse forutsettes som hovedregel.

Psykologer, pedagoger med testkompetanse og leger er profesjonene som nevroutdanningen i utgangspunktet retter seg mot. Andre fagpersoner kan søke om inntak etter særskilt vurdering.

I tillegg til profesjonstilhørighet stilles krav til relevant praksis ved innsøkingstidspunktet og under utdanningsløpet. Det er vesentlig at studentene har tilgang til relevant praksis og en saksportefølje som i tilstrekkelig grad inneholder nevrorelaterte problemstillinger for å få utbytte av utdanningen. 

Studiets innhold og oppbygning

Overordnet består videreutdanningen av følgende hovedelementer:

 • Kursdager (undervisning i åpen nevromodul og tverrfaglig gruppe (kullsamlinger)
 • Profesjonsgrupper (undervisning og/eller drøfting i mindre grupper)
 • Veiledningsgrupper (veiledning på studentenes konkrete problemstillinger og pågående saker)
 • Selvstudium (lesing av pensum, e-læring, forberedelser av innlegg/kasus på samlingene)
 • Skriftlige arbeider (refleksjonsnotater, dokumentasjonsarbeid)
 • Kompetansehevingsarbeid på egen arbeidsplass eller hos relevant samarbeidspartner (internundervisning, ekstern undervisning eller annet faglig utviklingsprosjekt)

Utdanningen går over fire semestre og består av totalt 32 dager med samling i RBUPs lokaler i Nydalen, Oslo. Av disse 32 dagene er 8 dager nevromodul 1 og 2, som også er åpne for andre fagpersoner, 14 dager med samlinger for studentene i utdanningen samt 10 dager veiledningsgruppe.

Se studieplanen for ytterligere detaljer.

Veiledning

Veiledningsgruppene består kun av studenter av egen profesjon, og vil bli tildelt veileder (spesialist) av egen profesjon. Fagforeningenes krav til størrelse på gruppen og kompetanse på veileder og veilander vil bli etterlevd, slik at veiledningen man deltar på vil kunne bli godkjent som tellende veiledning i eventuelle parallelle eller senere spesialiseringsløp i regi av de enkelte profesjonsforeningene.

Profesjonsgrupper

De ulike profesjonene (leger, psykologer, pedagoger) vil dele seg i ulike profesjonsgrupper i deler av tiden på hver samling. Det vil være egen gruppelærer for hver enkelt profesjon.

Sentrale læringsmål

 • Kunnskapsgrunnlaget for nevroutviklingsforstyrrelser og tilgrensende tilstander
 • Hjernens normalutvikling – strukturer og prosesser
 • Diagnostikk av nevroutviklingsforstyrrelser og overordnede perspektiver på diagnostikk
 • Differensialdiagnostikk, komorbiditet og følgetilstander med fokus på nevroutviklingsforstyrrelser og psykososiale belastninger
 • Biopsykososial forståelsesmodell som rammeverk for forståelse av miljø, familie, samfunn som kontekst for nevroutviklingsforstyrrelser
 • Psykometri og nevropsykologisk testmetodikk – hensiktsmessig bruk i klinisk praksis og tolkning av testresultater
 • Kunnskapsgrunnlaget for tiltak og behandling av nevroutviklingsforstyrrelser

Studieplanen gir utfyllende og mer detaljert informasjon om læringsmål og det faglige innholdet i de enkelte samlingene.

Pris

Kr 15 000 per semester. I denne semesteravgiften er deltakelse i veiledningsgruppe inkludert.

Opptakskrav

Følgende profesjoner er kvalifisert til å søke inntak på studiet:

 • Psykologer med profesjonsstudiet i psykologi (cand.psychol.)
 • Pedagoger med utvalgte mastergrader (cand.paed. [ped.psyk.], cand.paed.spes. (UiO), master spes.ped., master ped. [ped.psyk. UiO]) som gir grunnleggende testkompetanse.  
 • Leger

Det kan åpnes for særskilt vurdering av søkere med annen profesjonsbakgrunn som har tilegnet seg relevant testkompetanse på universitets- eller høyskolenivå og relevant praksisbakgrunn.  

Følgende krav til praksis er gjeldende for å søke inntak på studiet:

 • Studentene må ved innsøkningstidspunktet ha en vesentlig andel saker som omhandler nevroproblematikk og utføre utrednings- og behandlingsoppgaver knyttet til disse. Studentens nærmeste leder må forplikte seg i kontrakt til at studentene skal bli tildelt slike saker i utdanningsperioden, samt at det må legges til rette for at prosjektoppgaven kan og ønskes gjennomført av ledelsen. 

Søknad om opptak

Videreutdanningen har planlagt oppstart i 2021. Tidspunktet er ikke fastsatt grunnet pågående pandemi og de restriksjoner dette medfører for fysisk oppmøte. Vår vurdering er at muligheten for fysisk oppmøte må være til stede for at utdanningen skal holde akseptabel kvalitet og muliggjøre den enkelte students utviklingsprosess. Mulighet for å søke opptak vil bli annonsert på denne nettsiden og via nevrofeltets nyhetsbrev (send e-post til kristian.kohn@r-bup.no for å abonnere på nyhetsbrevet).

NB: Informasjon på denne siden og i studieplanen reflekterer status per november 2020. Det kan tilkomme endringer på enkelte områder frem mot tidspunktet hvor det åpnes for søknad om opptak. Slik endringer vil i så fall bli gjort på denne nettsiden og i utkastet til studieplan.

20.11.2020  

Andre utdanningstilbud innen nevrofeltetRBUP tilbyr en kursrekke over totalt 8 kursdager som vi kaller Nevromodul 1 og 2. Forutsatt tilstrekkelig interesse vil alle kursene tilbys på årlig basis. Det er mulig, og anbefalt, å delta på kursrekkene i kronologisk rekkefølge – men det er også mulig å melde seg på enkeltkurs hvis man vurderer at man ikke har behov for den trinnvise tematiske oppbygningen som ligger i modulene.

Les mer

Kontakt:


Kristian Køhn

Spesialrådgiver / Special Adviser


916 27 355

kristian.kohn@r-bup.no

Les mer om Kristian


Monica Werner

Prosjektkoordinator / Project Coordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send