Trygghetssirkelen

Trygghetssirkelen

Circle of Security (COS) Virginia - Trygghetssirkelen er en manualbasert behandlingsmodell som har som mål å fremme trygg tilknytning. Foreldrene inviteres til å reflektere over barnets atferd, følelser og behov, for å fremme mentalisering og utvikle en mer sensitiv og utviklingsstøttende omsorg.

Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning innen tilknytning og blir brukt over hele verden for å hjelpe barn i aldersgruppen 1-6 år til å bli tryggere, til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse. RBUP holder jevnlig opplæring i Trygghetssirkelen (Virginiamodellene) for terapeuter som jobber med foreldre med barn som har utviklet eller er sårbare for å utvikle utrygg tilknytning.

Gruppemodellen

COS-gruppemodell er en forebyggende behandlingsmodell som kan være til hjelp for familier med barn i mild til moderat risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Behandlingsprogrammet består av 12 gruppesamlinger med fire til ti foreldre/foreldrepar. Hver samling varer ca. 1,5-2 timer. Opplæring i gruppemodellen innebærer også en sertifisering i koding av fremmedromsituasjonen. Opplæringen er basert på en manual som beskriver hvert trinn i gruppebehandlingen.

Familiemodellen

COS-familiemodell er en behandlingsmodell som egner seg både for biologiske foreldre, fosterforeldre og adoptivforeldre med barn som har utviklet eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Det arbeids med enkeltfamilier over ca. 20 uker, men lengden kan variere noe ut fra alvorlighetsgrad i familiens problematikk. Klipp fra opptak av fremmedromsituasjonen med familien brukes i arbeidet. Opplæring i familiemodellen innebærer også en sertifisering i koding av fremmedromsituasjonen. Opplæringen er basert på en manual som beskriver hvert trinn i behandlingen av enkeltfamilier.

Slik blir du COS-terapeut

Opplæringen består av et tidagers kurs fordelt på to bolker. Første kursbolk gir en grundig innføring i tilknytningsteori og i observasjon av interaksjon mellom barn og foreldre basert på videoopptak av fremmedromsituasjonen. Målet er å øke forståelsen av kompleksiteten i tilknytningsrelatert atferd hos barn, og videre å gjøre deltakerne klare til å øve på å skåre videoopptak av fremmedrom på egenhånd. Skåringen skal ende i en vurdering av barnets tilknytningsstrategi.

Etter denne første kursbolken følger en periode på 4-5 mnd. hvor deltakerne trener på skåring av fremmedrom ut fra COS-kodingsmanual. Dette er likt både for familiemodellen og gruppemodellen. Hver deltaker skal skåre ca. 20 opptak og hver opptak tar 2-3 timer å skåre. Denne perioden oppleves for mange som forholdsvis arbeidskrevende, og det er derfor viktig at man har mulighet til å sette av tid til trening i skåring i denne perioden. 

Andre kursbolk er innføring i selve metoden, altså enten i gruppemodellen for de som ønsker å jobbe med grupper av foreldre/omsorgspersoner, eller i familiemodellen for de som ønsker å jobbe terapeutisk med enkeltfamilier. Klinisk arbeide med metoden starter umiddelbart etter andre bolk, slik at man raskt kommer i gang med å praktisere det man har lært. Det må beregnes å bruke noe tid til rekruttering av familier og forberedelser ved oppstart av det kliniske arbeidet.

Det gis veiledning på det kliniske arbeidet, erfaringsmessig i ett til ett og et halvt år på gruppemodellen og inntil to år på familiemodellen. Gruppemøtene eller terapitimene filmes og dette danner grunnlaget for veiledningen, som enten foregår ved personlig oppmøte eller via Skype. Etter minimum to grupper eller familier vurderes man for sertifisering som COS-gruppeleder eller som COS-terapeut.

Etter endt opplæring må kursdeltakerne ha mulighet til å delta i vedlikeholdsaktivitet ca. to dager i året. Vedlikeholdsaktiviteten skal ivareta kompetansen som bygges opp slik at kvaliteten på arbeidet opprettholdes over tid.

Forutsetninger

For både COS-familiemodellen og gruppemodellen er det en forutsetning at deltakerne har minimum treårig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, en jobb som egner seg for å anvende metoden, samt at man har anledning til å bruke ca. 10-20 prosent av arbeidstiden til COS-arbeid. For familiemodellen kreves i tillegg minimum to års videreutdanning i terapeutisk arbeid i tillegg til treårig høyskoleutdanning for å sikre kvaliteten på det terapeutiske arbeidet.

Tilrettelegging fra arbeidsgiver

Arbeidsstedet må si seg villig til å tilrettelegge slik at kursdeltaker har tilstrekkelig tid avsatt både til å delta i selve opplæringen, til å praktisere metoden og til den påfølgende veiledningen som strekker seg fra opplæringen og frem til sertifisering. Vi anbefaler at det i opptreningsperioden gis anledning til å bruke ca. 10-20 prosent av arbeidstiden til arbeid med metoden for å kunne sikre god nok trening og høy kvalitet på arbeidet. Vi gjør oppmerksom å at enkelte perioder av opplæringen vil være mer arbeidsintense enn andre.

Materiell

Alle kursdeltakere må ha tilgang til videokamera, PC og muligheter for å bruke Skype. Kursdeltakere som går familiemodellen må i tillegg ha tilgang til et rom med enveisspeil og videokamera montert på veggen, samt PC med redigeringsprogram for filmer.

23.01.2018  

Du er kanskje også interessert i

Sped- og småbarns psykiske helseSped- og småbarns psykiske helse er et eget fagområde og et spesifikt klinisk felt. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie hvor teori og praksis integreres og gir en grundig fordypning i fagområdet.

Les mer

Sped- og småbarnRBUP har sammen med de andre regionsentrene et særlig fokus på sped- og småbarn. Vi bidrar gjennom tjenestestøtte, undervisning, kunnskapsformidling og forskning. Her finner du vårt tilbud til deg som jobber med svangerskap, barseltid, og sped- og småbarn.

Les mer
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send