Spesialistundervisningsprogrammet 2020-2022

Spesialistutdanningen

RBUP Øst og Sør tilbyr spesialistundervisningsprogram i barn og unges psykiske helse for barnevernspedagoger, leger, psykologer, pedagoger, sosionomer og sykepleiere. Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert. I januar 2020 starter vi opp med et nytt kull. Søknadsfrist utvidet til gruppene er fulltegnet. Opptak gjøres fortløpende.

Brukerkunnskap, samvalg og samarbeid er gjennomgående tema.

Informasjonshefte

Målgruppe

Undervisningsprogrammet er åpent for barnevernspedagoger, leger, pedagoger, psykologer, sosionomer og sykepleiere. RBUPs spesialistutdanning er åpen for søkere fra hele landet. Programmet er en post-masterutdanning og primært rettet mot spesialisthelsetjenesten. Nøkkelpersonell fra andre tjenester med behandlingsoppgaver og behov for spesialistkompetanse er også i målgruppen. Det er et krav at deltakere har minst 50 prosent veiledet klinisk arbeid parallelt med undervisningen. Krav til forpraksis og grunnutdanning varierer – se lenke for påmelding.

Skjema for søknad om inntak:

Søknad avhenger av profesjon så søk i din profesjonskategori:

For å få behandlet søknaden din, husk å sende inn vitnemål og attester fra tidligere og nåværende arbeidsgiver til attester@r-bup.no

Undervisning og veiledning

Spesialistundervisningsprogrammet foregår på tre ulike læringsarenaer:

 • på tjenestestedet i veiledet klinisk praksis
 • i undervisning på RBUP
 • gjennom egenaktivitet mellom samlingene (via arbeidskrav, litteraturstudier og på e-læringsplattform).

Vårt undervisningsprogram strekker seg over fem semestre. Programmet har tre samlingsbaserte moduler:

 • profesjonsgruppe
 • tverrfaglighet og samhandling
 • gruppe for behandlingsarbeid

Modulene bygger gjensidig på hverandre og oppmøte er obligatorisk.

RBUPs spesialistundervisning er tilpasset de respektive profesjoners samfunnsoppdrag og særlige ansvarsområder. Undervisningen strekker seg over fem semestre og er samlingsbasert med tre samlinger over tre dager i hvert semester.

For psykologer gjelder følgende:

 • Obligatorisk program som strekker seg over 3 semestre (18 mnd). Godkjent av NPF
 • Valgfritt program, som strekker seg over 1 år. Godkjent av NPF.

De to programmene er uavhengige av hverandre. Deltakerne må ha gjennomført hele det obligatoriske programmet før de kan melde seg på valgfritt program. Psykologene står fritt til å velge leverandør av henholdsvis obligatorisk og valgfritt program uavhengig av hverandre. Dette betyr at man kan søke seg til vårt valgfrie program etter å ha gjennomført obligatorisk program hos en annen kursleverandør enn RBUP. Man kan også velge å ta sitt valgfrie program hos en annen kursleverandør etter at man har gjennomført obligatorisk program hos RBUP.

 • Tverrfaglighet og samhandling er en del av spesialistundervisningsprogrammet på RBUP og går parallelt med de to ovennevnte programmene, men er ikke en del av Norsk Psykologforenings krav til spesialitet.

Overordnete læringsmål

Spesialistundervisningsprogrammet i barn og unges psykiske helse skal bidra til at tjenesten har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sitt samfunnsoppdrag. Spesialistkompetanse omfatter først og fremst utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge og gir også særskilt innsikt i forebygging og rehabilitering av psykisk helse. Sentralt i dette er den bio-psyko-sosialemodellen for kasusformulering.

Spesialistundervisningen ved RBUP skal bidra til spesialister som:

 • Forstår spesialistens og tjenestenes samfunnsoppdrag
 • Har grundig kjennskap til barns normalutvikling og hvilke faktorer som bidrar til god psykisk helse
 • Kan undersøke, utrede og vurdere komplekse psykiske helseutfordringer hos barn og unge, risiko, sårbarhet, beskyttelse og styrker. Har innsikt i årsakssammenhenger for psykopatologi og hvordan disse kommuniserer og samspiller med barnets omgivelser.
 • Har terapeutisk kompetanse. Kan planlegge, gjennomføre og evaluere terapeutisk endringsarbeid i direkte kontakt med barn og ungdom med komplekse psykiske helseutfordringer og deres familier så vel som i indirekte arbeid på ulike arenaer i samarbeid med andre
 • Har kunnskap om betydningen av tillit i den terapeutiske relasjonen. Har øvet inn gode kommunikative ferdigheter og kan motivere for endring og reparere alliansebrudd
 • Tilrettelegger for brukermedvirkning også når utfordringsbildet er komplekst og når samarbeidsalliansen utfordres
 • Kan reflektere over egen praksis og vurdere grenser for egen kompetanse. Har evne til å se og håndtere etiske dilemma i møte med barn og unge og deres familier
 • Har kompetanse til å samhandle med andre profesjoner, tjenester og etater og bidrar til at barn, unge og familier opplever et helhetlig hjelpetilbud
 • Kan veilede andre profesjonelle som ikke har spesialistkompetanse
 • Arbeider kunnskapsbasert. Kan vurdere og utnytte relevant, pålitelig, oppsummert og oppdatert forskningsbasert informasjon. Innhenter også brukerkunnskap og utnytter klinisk erfaring. Søker ny kunnskap og bidrar til kunnskapsutvikling innen sitt felt.

Profesjonsgrupper

I profesjonsgruppene utvides og spisses den profesjonsspesifikke profilen i spesialistkompetansen mot feltet barn og unges psykiske helse.

Tverrfaglighet og samhandling

Spesialistundervisningsprogrammet har som mål å styrke spesialistens samhandling og samhandlingskompetanse i et tverrfaglig fagfelt. De ulike profesjonene skal lære om, av og sammen med hverandre og om de ulike tjenestenes samfunnsoppdrag.

Grupper i behandlingsarbeid

Alle deltakerne i spesialistutdanningen må velge en retning innen behandlingsarbeid. Undervisningen tar utgangspunkt i metodens teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnlag og bidrar til terapeutisk kompetanse. Det kan velges mellom kognitiv atferdsterapi, familieterapi, sped- og småbarns psykiske helse og intersubjektiv psykoterapi.

Studieledere  

Barnevernspedagogene: Heidi Frantzen
Leger: Sanja Panjkovic
Pedagoger: Stine Løvereide
Psykologer: Kristin Frisch Moe
Sosionomer: Merete Grasmo
Sykepleiere/Vernepleiere: Rune Tvedte

 

RBUP representerer et unikt kompetansemiljø og har et aktivt forskningsmiljø. Våre undervisere er erfarne klinikere rekruttert fra profesjonene i feltet og med fordypningskompetanse innen de store terapeutiske metoderetningene i feltet. Undervisningsprogrammet ved RBUP utvikles, evalueres og drives i dette komplekse fagmiljøet og i dialog med tjenestene, brukerrepresentanter og andre kompetansemiljø som vi har et formalisert samarbeid med (RVTSer og RKBUene i andre helseregioner). 

RBUPs spesialistundervisningsprogram svarer på vårt samfunnsoppdrag om å bidra til kvalitetsutvikling i de offentlige tjenestene og å svare på tjenestenes behov. RBUP samarbeider med profesjonsforeninger om godkjenning av undervisningsprogrammet.

Canvas

Ditt klasserom i Canvas

Ta kontakt


Renate Stendal

Prosjektkoordinator


918 99 971

renate.stendal@r-bup.no

Les mer om Renate


Elin Kreyberg

Seksjonsleder


907 63 585

elin.kreyberg@r-bup.no

Les mer om Elin

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send