Spesialistutdanning

Spesialistutdanningen

RBUP Øst og Sør tilbyr spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse for barnevernspedagoger, leger, psykologer, pedagoger, sosionomer og sykepleiere. Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert.

Utdanningen gir spesialistkompetanse for alle seks profesjonene og kompetanse innen utredning, diagnostikk og behandling av psykisk helse og psykiske lidelser hos barn og unge. Brukerkunnskap og medvirkning er et gjennomgående tema i undervisningen.

Informasjon om spesialistutdanningen

Dato for samlingene høsten 2018 - 1. semester

19.-21.september, 24.-26.oktober og 5.-7.desember.

Målgruppe

Utdanningen er åpen for barnevernspedagoger, leger, pedagoger, psykologer, sosionomer og sykepleiere. RBUPs spesialistutdanning er åpen for søkere fra hele landet. Programmet er en post-masterutdanning og primært rettet mot spesialisthelsetjenesten. Nøkkelpersonell fra andre tjenester med behandlingsoppgaver og behov for spesialistkompetanse er også i målgruppen. Det er et krav at deltakere har minst 50 prosent veiledet klinisk arbeid parallelt med utdanningen. Krav til forpraksis og grunnutdanning varierer – se lenke for påmelding.

Søknadsfrist

I grupper med ledig plass behandles søknader fortløpende. Signert samtykkeskjema, kopi av attester og vitnemål må sendes sammen med søknaden.


Søknad avhenger av profesjon så søk i din profesjonskategori:

Undervisning og veiledning

Spesialistutdanningen foregår på tre ulike læringsarenaer: på tjenestestedet i veiledet klinisk praksis, i undervisning på RBUP og gjennom egenaktivitet mellom samlingene (via arbeidskrav, litteraturstudier og på e-læringsplattform).

Vårt undervisningsprogram strekker seg over fem semestre. Programmet har tre samlingsbaserte moduler: profesjonsgruppe, tverrfaglighet og samhandling, og gruppe for behandlingsarbeid. Modulene bygger gjensidig på hverandre og oppmøte er obligatorisk.

RBUPs spesialistutdanning er tilpasset de respektive profesjoners samfunnsoppdrag og særlige ansvarsområder. Undervisningen organiseres i tre samlinger over tre dager i hvert semester.

Overordnete læringsmål

Spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse skal bidra til at tjenesten har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sitt samfunnsoppdrag. Spesialistkompetanse omfatter først og fremst utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge og gir også særskilt innsikt i forebygging og rehabilitering av psykisk helse. Sentralt i dette er en integrert anvendelse av den bio-psykososialemodellen for kasusformulering.

Spesialistutdanningen ved RBUP skal bidra til spesialister som:
• Forstår spesialistens og tjenestenes samfunnsoppdrag
• Har grundig kjennskap til barns normalutvikling og hvilke faktorer som bidrar til god psykisk helse
• Kan undersøke, utrede og vurdere komplekse psykiske helseutfordringer hos barn og unge, risiko, sårbarhet, beskyttelse og styrker. Har innsikt i årsakssammenhenger for psykopatologi og hvordan disse kommuniserer og samspiller med barnets omgivelser.
• Har terapeutisk kompetanse. Kan planlegge, gjennomføre og evaluere terapeutisk endringsarbeid i direkte kontakt med barn og ungdom med komplekse psykiske helseutfordringer og deres familier så vel som i indirekte arbeid på ulike arenaer i samarbeid med andre
• Har kunnskap om betydningen av tillit i den terapeutiske relasjonen. Har øvet inn gode kommunikative ferdigheter, kan motivere for endring og reparere alliansebrudd
• Tilrettelegger for brukermedvirkning også når utfordringsbildet er komplekst og når samarbeidsalliansen utfordres
• Kan reflektere over egen praksis og vurdere grenser for egen kompetanse. Har evne til å se og håndtere etiske dilemma i møte med barn og unge og deres familier
• Har kompetanse til å samhandle med andre profesjoner, tjenester og etater og bidrar til at barn, unge og familier opplever et helhetlig hjelpetilbud
• Kan veilede andre profesjonelle som ikke har spesialistkompetanse
• Arbeider kunnskapsbasert. Kan vurdere og utnytte relevant, pålitelig, oppsummert og oppdatert forskningsbasert informasjon. Innhenter også brukerkunnskap og utnytter klinisk erfaring. Søker ny kunnskap og bidrar til kunnskapsutvikling innen sitt felt.

Profesjonsgrupper

I profesjonsgruppene utvides og spisses den profesjonsspesifikke profilen i spesialistkompetansen mot feltet barn og unges psykiske helse.
I gruppen undervises det om utredning, diagnostikk, terapeutisk arbeid, profesjonsrollen, samfunnsoppdrag og profesjonens bidrag i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Tverrfaglighet og samhandling

Spesialistutdanningen har som mål å styrke spesialistens samhandling og samhandlingskompetanse i et tverrfaglig fagfelt. De ulike profesjonene skal lære om og av hverandre og om de ulike tjenestenes samfunnsoppdrag.

Grupper i behandlingsarbeid

Alle deltakerne i spesialistutdanningen må velge en retning innen behandlingsarbeid. Undervisningen tar utgangspunkt i metodens teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnlag og bidrar til terapeutisk kompetanse. Det kan velges mellom kognitiv atferdsterapi, familieterapi, sped- og småbarns psykiske helse og intersubjektiv psykoterapi.

Studieledere  

Barnevernspedagogene: Heidi Frantzen
Leger: Melanie H. Ekholdt
Pedagoger: Stine Løvereide
Psykologer: Heidi Brautaset
Sosionomer: Merete Grasmo
Sykepleiere/Vernepleiere: Rune Tvedte

RBUP er den eneste aktøren i markedet som tilbyr spesialisering til alle de store faggruppene i feltet. 

Vi representerer et unikt kompetansemiljø og har et aktivt forskningsmiljø. Våre undervisere er erfarne klinikere rekruttert fra profesjonene i feltet og med fordypningskompetanse innen de store terapeutiske metoderetningene i feltet. Undervisningsprogrammet ved RBUP utvikles, evalueres og drives i dette komplekse fagmiljøet og i dialog med tjenestene, brukerrepresentanter og andre kompetansemiljø som vi har et formalisert samarbeid med (RVTSer og RKBUene i andre helseregioner). 

RBUPs spesialistundervisning svarer på vårt samfunnsoppdrag om å bidra til kvalitetsutvikling i de offentlige tjenestene og å svare på tjenestenes behov. RBUP samarbeider med profesjonsforeninger om godkjenning av den nye spesialistutdanningen.

Ta kontakt


Renate Stendal

Prosjektkoordinator


918 99 971

renate.stendal@r-bup.no

Les mer om Renate


Elin Kreyberg

Seksjonsleder


907 63 585

elin.kreyberg@r-bup.no

Les mer om Elin

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send