Sped- og småbarns psykiske helse

Metodeutdanning i sped- og småbarns psykiske helse_rbup

Sped- og småbarns psykiske helse er et eget fagområde og et spesifikt klinisk felt. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie hvor teori og praksis integreres og gir en grundig fordypning i fagområdet.

Hva er sped- og småbarns psykiske helse?

Sped- og småbarns problemer må forstås innenfor en omsorgs- og samspillramme som endres over tid. Formbarheten hos barn i de første leveår og hjernens fleksibilitet er betydelig, og tidlig hjelp til barn og deres familier som er i biologisk og/eller sosial risiko er derfor av stor betydning for at barn skal komme inn i god utviklingssirkler. Denne kunnskapen oppfordrer til et helhetssyn på utvikling.

Informasjon om studiet

Sped- og småbarns psykiske helse er et deltidsstudium over to år. Fordypningen er tverrfaglig og tverretatlig, og gir en fordypning i teori og metode, utredningsverktøy og klinisk kompetanse på kasus som deltakerne bringer med fra egen praksis. Studiet er basert på forelesere med spesifikk kunnskap innenfor enkelte områder i fagfeltet sped- og små samt forelesninger fra gruppelærer. Halve studiet er basert på videofremvisning hvor deltakerne får veiledning på eget klinisk materiale. Opptak høsten 2018 vil ikke gi studiepoeng.

Målgruppen

Målgruppen for studiet er ansatte i kommunale- og spesialisthelsetjenester som har sitt oppdrag knyttet til barn- og unges psykiske helse. Det vil si fagfolk som jobber i barnevern, familiesenter, BUP, PPT, helsestasjoner, jordmødre, nyfødt intensivavdeling, føde- og barselavdeling, barneavdelinger, familievernkontor, krisesentre, Amathea og på Barnas stasjon.

Søkere må dokumentere minimum treårig helse- og sosialfaglig og pedagogisk utdanning samt praksis med denne aldersgruppen. For alle søkere gjelder kravet om at du under utdanningen er i arbeidsforhold hvor du kan jobbe med de alle minste.

Sentrale læringsmål

Hovedmålet er at deltakerne får kunnskap om og forståelse av den tidlige normalutviklingen, hvordan de første leveårene kan være av betydning for den senere utviklingen, samt skjevutvikling og risikofaktorer i de første leveår. Det vi bli lagt vekt på kunnskapstilegnelse med hensyn til tidlig diagnostikk og utredningsmetoder i arbeid med sped- og småbarn. Det er også et mål for utdanningen at deltakerne skal få kompetanse når det gjelder egnete hjelpetiltak for gravide og sped- og småbarn og deres familier.

Det legges vekt på ferdigheter og holdninger basert på samspill og relasjonsorienterte tilnærminger, nevrobiologiske betingete dysfunksjoner og ruseksponerte barn. Barn med kommunikasjons- og kontaktvansker. Teori og praksis vil integreres i størst mulig grad gjennom undervisning og diskusjoner og framlegg av eget materiale. Det er et mål å forstå helheten og det komplekse. Forskjellige perspektiver på utviklingspsykologi, kunnskap om tilknytning og spedbarnsforskning med vekt på transaksjonsmodellen. 

Undervisning og veiledning

Studiet som helhet er tilrettelagt som et deltidsstudium over fire semestre med samling to dager i måneden. Halve dager med forelesninger og halve dager med framlegg av eget klinisk materiell. Det er krav til 80 timers veiledning som skal ta utgangspunkt i studentenes eget arbeide med sped- og små og deres familier. Dette er veiledning utenom selve undervisningsdagene og skal vektlegge prosessveiledning. Veileder skal godkjennes av studieleder/gruppelærer.

Neste opptak er planlagt høsten 2020, med mulighet for påmelding i løpet av våren 2020. 

16.04.2018  

Kontakt oss


Sidsel Haug

Studieleder


930 27 609

sidsel.haug@r-bup.no

Les mer om Sidsel

Du er kanskje også interessert i

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send