Mindfulness

Gruppe

Det å jobbe med mindfulness, oppmerksomt nærvær, handler om å trene oppmerksomheten sin ut ifra bestemte metoder. På RBUP tilbyr vi ulike kurs innen mindfulness for dere som jobber med barn og unge.

Å bruke metodene som inngår i mindfulness skal øke kapasiteten til å være mer våken og oppmerksomt tilstede i nuet med en bestemt type vennlig og aksepterende holdning til seg selv og det man opplever i øyeblikket. I løpet av de siste tyve årene har omfattende forskning på effekten av mindfulness-programmer vist at kapasiteten til nærvær har betydning for emosjonell velbefinnende, mental sunnhet og læring. Stressreduksjon er også en viktig effekt av arbeidet med mindfulness.

Hva er mindfulness/oppmerksomt nærvær?

Kunnskapen om det oppmerksomme nærvær kan brukes på to ulike måter i relasjon til psykisk helse for barn og ungdom. Det finnes programmer som er direkte inspirert av mindfulness-metoder hvor barn/ungdom/foreldre, ofte i grupper, undervises i mindfulness og bruk av øvelser i en strukturert form. Dels brukes mindfulness-kunnskapen som en integrert del av andre terapiformer, der behandleren avpasser oppmerksomhetsmetoder til den enkeltes behov. Et særtrekk ved å jobbe på med mindfulness-metoder, i forhold til andre psykologiske metoder, er bruken av øvelser. Det vil si både «formelle øvelser» der barnet/ungdommen øver seg i å observere oppmerksomheten sin på bestemte måter, eller «uformelle øvelser» der barn/ungdom legger merke til hvordan oppmerksomheten beveger seg i de dagligdagse aktivitetene.

Informasjon om kursforløp og foredrag

Vi tilbyr forskjellige forløp tilpasset ulike målgrupper:

Etterutdanning for ansatt i barnehage, skole og andre kommunale tjenester «Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring»

Etterutdanning for terapeuter med to moduler l og ll i «Oppmerksomt nærvær i den terapeutiske hverdag».

Skreddersydde kurs i stress, egenomsorg og mindfulness for personalgrupper innen psykisk helsevern: studieleder Ingeborg Egebjerg.

Mindfulness teamet på RBUP Øst og Sør bidrar også med foredrag innen temaer knyttet til mindfulness-området: studieleder Ingeborg Egebjerg.

Teori og praksis

Arbeid med oppmerksomt nærvær er basert på egenerfaring. Behandlere som ønsker å bruke tenkningen og aktivitetene med barn, ungdom og foreldre, må derfor først implementere en praksis for egen del. I alle forløp ved RBUP Øst og Sør legges det til rette for dette. Undervisningsforløpene er lagt opp som en vekselvirkning mellom øvelser, refleksjon og teori. Der er stor vekt på ferdighetstrening når det jobbes med hvordan metodene kan brukes med barn, ungdom og foreldre.

Læringsmål for langsgående kurs

De langsgående kursene skal gi deltakerne erfaringsbasert kunnskap om mindfulness med nyansert forståelse av teori og forskning innen feltene oppmerksomhet, stressreaksjoner og tilstandsbilder. Deltakerne får ferdigheter i å etablere en daglig praksis samt bruke kunnskap om oppmerksomt nærvær i forhold til barn, ungdom og foreldre. Da med ulike formelle og uformelle meditative øvelser som øker oppmerksomhetskapasiteten, tilstedeværelse og følelsesregulering. Deltakerne får også generell kompetanse i å forstå mindfulness som en aktivitet som trenes opp og holdes ved like, både for en selv og de som jobbes med, og en holdning i det oppmerksomme nærværet basert på følelsesmessig aksept og selvivaretakelse.

Læringsmål for kortere og enkeltstående kurs

Deltakerne får en introduksjon til mindfulness-feltet, som gir generell kunnskap om hva mindfulness er knyttet til stress og selvivaretakelse, samt kunnskap om sentral forskning i feltet. Deltakerne får erfaring med enkelte, kortere øvelser og en generell viten om mindfulness-feltet, og bruk av enkelte øvelser, for inspirasjon til videre utforsking av oppmerksomt nærvær i eget liv.

04.06.2018  

Kontakt oss


Ingeborg Egebjerg

Studieleder


916 12 307

ingeborg.egebjerg@r-bup.no

Les mer om Ingeborg

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send