Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi-rbup

Kognitiv atferdsterapi er knyttet til behandling av mange ulike psykiske vansker/lidelser. På RBUP Øst og Sør tilbyr vi et toårig deltidsstudie som gir bred opplæring i grunnleggende forståelse av terapimetoden til bruk i arbeid med barn, unge og familier.

Hva er kognitiv atferdsterapi?

Kognitiv atferdsterapi er en målrettet og tidsavgrenset terapimetode. Den tar utgangspunkt i hvordan tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd gjensidig påvirker hverandre og samspiller med omgivelsene, både ved utvikling av problemer og for å skape endring. Det er gjort omfattende forskning av kognitiv atferdsterapi knyttet til mange ulike psykiske vansker/lidelser, og metoden betegnes som evidensbasert.

Informasjon om studiet

Kognitiv atferdsterapi er et deltidsstudium som går over to år (fire semestre). Videreutdanningen er tverrfaglig og tverretatlig, og gir en klinisk utdanning i evidensbasert behandlingsmetode for barn og ungdom. Undervisningen er dynamisk og engasjerende med veksling mellom forelesning, modell-læring, film, rollespill, videofremvisning og veiledning på kasus. Utdanningen kan inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for å bli klinisk spesialist og er godkjent som grunnleggende kurs i et utdanningsløp som gir opptak i Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Studiet veileder etter regler gitt av NFKT innenfor internasjonale rammer satt av European Association for Behaviour and Cognitive Therapies (EABCT).

Målgruppen

Målgruppen for studiet er ansatte i kommunale- og spesialisthelsetjenester som har sitt oppdrag knyttet til barn og unges psykiske helse. Det er fagfolk som jobber i familiesentre, barnevern, BUP, PPT, på helsestasjon og i ambulante tjenester. Søkere må dokumentere minimum treårig helse- sosialfaglig eller pedagogisk utdanning, samt praksis med barn, unge og familier i minimum to år etter endt grunnutdanning. For alle søkere gjelder krav om at de under utdanningen er i arbeidsforhold (minimum 50%) som gir adgang til å utføre terapi/behandling med barn, unge og deres familier.

Sentrale læringsmål

Målet med studiet er å gi kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi som metode og i selvstendig terapeutisk og utviklingsfremmende arbeid med barn og ungdom, deres familier og i teamarbeid. Praktisk kompetanse vil avhenge av den enkelte students arbeidsarena, som er utgangspunkt for klinisk veiledning og fordypningsarbeid. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger til kunnskapsbasert praksis og kognitiv adferdsterapi. Det innebærer at de blant annet skal kunne:

  • forstå de teoretiske aspektene som kognitiv atferdsterapi bygger på og kunne bruke denne formen for terapi, tilpasset sin utdannelse og praksis, slik at den blir et relevant og nyttig redskap i arbeidet med barn og ungdom og deres familier
  • lære seg å tilpasse terapibehandlingen etter tilbakemeldinger fra bruker og/eller pårørendes erfaringer og forståelse knyttet til kasusformulering
  • lære seg å bruke kognitiv atferdsterapi i endringsarbeid til definerte problemområder for målgruppen
  • anvende kognitiv atferdsterapi basert på bruker og pårørendes erfaring
  • gjøre faglig-etiske vurderinger knyttet til alle faser av behandlingsarbeidet
  • å etablere terapeutiske relasjoner og reflektere over egen rolle som terapeut
  • formidle egen fagkunnskap til brukere, faglige medarbeidere og samarbeidspartnere
  • tverrfaglig samarbeid og teamarbeid over ulike etatsnivåer
  • å evaluere og dokumentere eget terapeutisk arbeid.

Veiledning og egenstudier

Studentene må sette av tid til små-gruppeveiledning og egenstudier mellom samlingene. Små-gruppeveiledningen på i alt minst 80 timer skal ha utgangspunkt i studentenes eget kliniske arbeid med barn og ungdom og gjennomføres i grupper med godkjent kognitiv veileder. Denne veiledningen organiseres og bekostes av studentene selv, men fasiliteres av RBUP ved at godkjente veiledere forespørres om å kunne ta oppdrag på etterspørsel fra studentene.

Veileder i liten gruppe skal ha videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, være godkjent kognitiv veileder, og fortrinnsvis være spesialist i egen profesjon.

Neste opptak er planlagt høsten 2020, med mulighet for påmelding i løpet av våren 2020. 

18.01.2019  

Du er kanskje også interessert i

Sped- og småbarns psykiske helseSped- og småbarns psykiske helse er et eget fagområde og et spesifikt klinisk felt. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie hvor teori og praksis integreres og gir en grundig fordypning i fagområdet.

Les mer

FamilieterapiFamilieterapi har lenge vært en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på området.

Les mer

Intersubjektiv psykoterapiIntersubjektiv psykoterapi er knyttet til behandling av barn, unge og deres familier med ulike psykiske vansker. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en grundig fordypning i kunnskapsgrunnlaget og hvordan dette oversettes til praktisk klinisk arbeid.

Les mer

Kontakt oss


Barbro Fedøy

Studieleder


450 44 332

barbro.fedoy@r-bup.no

Les mer om Barbro

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send