Organisasjon

RBUP Øst og Sør er ett av tre kompetansesentre i stiftelsen RBUP Øst og Sør. RVTS Øst og RVTS Sør er de to andre sentrene i stiftelsen.

RBUP Øst og Sør forvaltes av Helsedirektoratet og Barne,- ungdoms,- og familiedirektoratet.

Nytt organisasjonskart kommer ...

 

 

Arild_Bjorndal_2016_nedlastbar

Direktør for stiftelsen Arild Bjørndal: arild.bjorndal@r-bup.no

Informasjon om Arild Bjørndal.

Eyvind Elgesem_2016_nedlastbar

Assisterende direktør for stiftelsen Eyvind Elgesem: eyvind.elgesem@r-bup.no 

Informasjon om Eyvind Elgesem.

Kaja_Kierulf_2016_nedlastbar

Senterleder ved RBUP Kaja Kierulf: kaja.kierulf@r-bup.no

Informasjon om Kaja Kierulf.

Siri_Kjelstad_2016_nedlastbar

Økonomidirektør for stiftelsen Siri Kjelstad: siri.kjelstad@r-bup.no 

Informasjon om Siri Kjelstad

Senterleder ved RVTS Øst Toril Araldsen: toril.araldsen@rvtsost.no

Informasjon om Toril Araldsen

Senterleder ved RVTS Sør Ivar Kjellevik: ivar.kjellevik@rvtssor.no

Informasjon om Ivar Kjellevik

Leder av stab i stiftelsen RBUP Christin Bauer: cba@r-bup.no

Informasjon om Christin Bauer

 

Samfunnsoppdraget

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider for å fremme god psykisk helse hos barn og unge. Med andre ord skal RBUP være en tjeneste for tjenestene. RBUP skal bidra til å styrke kompetanse og kvalitet i tjenester for barn og unges psykiske helse i kommunene, spesialisthelsetjenesten og statlig barnevern. RBUPs oppgaver følges også av årlig tilskuddsbrev fra Helsdirektoratet og Barne,- ungdoms,- og familiedirektoratet.

Hvem er vi til for?

Målgruppene er ansatte og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, kommunalt barnevern, statlig barnevern og familievern, barnehager, skoler og myndigheter.

Vår rolle

Vi skal være en verdsatt, kunnskapsbasert og etterspurt utviklingspartner for tjenestene i arbeidet med stadig forbedring av kvaliteten i tjenestene i vår helseregion. Sammen med andre kompetansemiljø i regionen skal vi arbeide sammen med tjenestene, i tjenestene og med kvalitetsutvikling som umiddelbart mål. Gjennom utdanning og formidling skal vi bidra til å øke kunnskap og kompetanse blant dem som arbeider i tjenestene. Vi skal sammen med tjenestene drive forskning for forbedring. All vår virksomhet skal være tjenesteinnrettet og bidra til at tilbudet til sluttbrukerne forbedres kontinuerlig. Brukerkompetanse (barn og unges erfaringer og synspunkter) skal påvirke utformingen av RBUPs tjenester.

RBUP skal være en pådriver for samarbeid mellom regionsentrene, og med andre kunnskaps- og kompetansesentra. Vi skal – sammen med andre kunnskapsmiljøer – støtte myndighetenes og tjenesteeieres beslutninger om tjenestenes utforming og innhold. Vi skal arbeide med innholdet i førstelinjetjenesten og i spesialiserte tjenester, samt med samhandling i grenseflaten mellom dem. Vi skal være brobygger mellom forskning, praksis og utdanning, og dermed sikre kunnskapsbasert praksis og gode beslutninger i tjenestene. 

 

 

 

 

Styret

RBUP Øst og Sør ledes av et styre som består av ni medlemmer og fire varamedlemmer. Virketiden er fire år. Medlemmene representerer Helse- og omsorgsdepartementet, Universitetet i Oslo, Helse Sør-Øst RHF, Kommunenes interesseorganisasjon (KS), høgskolene i regionen, brukerorganisajonene og de ansatte. Styret skal bidra til samarbeid innen tjenesteområder som arbeider med barn og unges psykiske helse, og skal innad stimulere og bidra til debatt om faglige temaer og problemstillinger, samt gi råd om, og eventuelt ta initiativ til å iverksette nødvendige tiltak som bidrar til å realisere RBUPs formål. Styret behandler også andre saker av strategisk, prinsipiell eller stor betydning, og hvor avgjørelsesmyndighet ikke er delegert. 

 • Kjell Ivar Iversen, Høgskolen i Lillehammer, styreleder
 • Randi Talseth, Helse- og omsorgsdepartementet, nestleder
 • Evalill Bølstad Karevold, Universitetet i Oslo
 • Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF
 • Martine Antonsen, Mental Helse Ungdom
 • Siv Herikstad, KS
 • Morten Grøvli, Helse Sør-Øst RHF
 • Inger Line Wahl, Ansatt RBUP Øst og Sør
 • Kristin Martinsen, Ansatt RBUP Øst og Sør
 • Inger Kristin Skarpholdt Fjeld, Helse- og omsorgsdepartementet, 1. varamedlem
 • Kristin Margrete Heggen, Universitetet i Oslo, 2. varamedlem
 • Berit Dokkebakke Navrud, KS, 3. varamedlem
 • Pernille Lavoll Baade, Ansatt ved stiftelsen RBUP Øst og Sør, varamedlem for ansatte

Regionalt råd

Regionalt råd er et rådgivende organ for styret og administrasjonen i RBUP. Medlemmene representerer brukerorganisasjonene, Helse Sør-Øst RHF (BUPene i regionen), Kommunnenes interesseorgansasjon (KS), kommuner i regionen, barnevernet og Fylkesmannen. Virketiden er fire år.

 

 • Roy Madsen, Sørlandet sykehus HF, leder
 • Anne Kjendalen, Sykehuset Telemark HF
 • Solfrid Espegren, Sykehuset Vestfold HF
 • Jørgen Blom, Vestre Viken HF
 • Ingvild Aasen, Sykehuset Innlandet HF
 • Mona Elice Rudshaug, Akershus universitetssykehus HF
 • Arne Kristian Henriksen, Sykehuset Østfold HF
 • Anne Stine Meltzer, Private barne- og ungdomspsykiatriske enheter
 • Nina Grindheim, Voksne for barn
 • Thomas Frey, Mental Helse Ungdom
 • Gaute Skirbekk, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Kari Skullerud Ugland, KS
 • Lene T. Hansen, Øvre Eiker kommune
 • Jan Trygve Wergeland, Kristiansand kommune
 • Agnethe Hinna Hovdenak, Mandal kommune
 • Henning Tønnesson, Oslo kommune

 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send