Arild Bjørndal

Direktør for stiftelsen

arild.bjorndal@r-bup.no

922 92 963

Arild Bjørndal er direktør for stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør. Han jobber for at vi skal gi god faglig støtte til ledere for barne- og ungetjenestene i kommuner, spesialisthelsetjenesten og i barnevernet.

Kompetanse

Arild var direktør i RBUP fra 2010-2017 og har god kompetanse på samfunnsmedisin, kunnskapsbasert praksis, forskningsmetoder, folkehelsearbeid og kunnskapshåndtering. Alle kompetansesentrene skal være «en tjeneste for tjenestene» og Arild jobber – selv om det er mange sentre i ulike vertsorganisasjoner – for at vi skal fremstå som én samlet kompetansetjeneste. 

Arild har tidligere arbeidet som avdelingsoverlege ved Avdeling for samfunnsmedisin på Statens institutt for folkehelse, divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og fagdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. I mange år var han professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og styreleder i The Campbell Collaboration. Han har fremfor alt vært opptatt av å fremme en mer kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten og i helseforvaltningen. Arild var en av initiativtakerne til etableringen av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og til et elektronisk bibliotek for norsk helsetjeneste; Helsebiblioteket. Han har også arbeidet aktivt, i og utenfor helsetjenesten, for å skape en bedre informasjonsarkitektur i verden i form av registre over oppdaterte systematiske oversikter om effekt av virkemidler (The Cochrane Collaboration på helseområdet og The Campbell Collaboration på justis, utdanning, utvikling, barnevern og sosialt arbeid).

Fagbakgrunn

Arild er utdannet samfunnsmedisiner.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send