Om oss

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) arbeider for å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene som arbeider for å fremme god psykisk helse hos barn og unge.

RBUP bidrar til kvalitetsutvikling i tjenestene som jobber med barn og unges psykiske helse, slik som barnevernet, BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), helsestasjoner, skoler og barnehager. Det gjør vi gjennom blant annet forskning, utdanning og hjelp til evaluering. Alt vårt arbeid skjer i tett samarbeid med tjenestene.

Samfunnsoppdraget

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider for å fremme god psykisk helse hos barn og unge. Med andre ord skal RBUP være en tjeneste for tjenestene. RBUP skal bidra til å styrke kompetanse og kvalitet i tjenester for barn og unges psykiske helse i kommunene, spesialisthelsetjenesten og statlig barnevern. RBUPs oppgaver følges også av årlig tilskuddsbrev fra Helsdirektoratet og Barne,- ungdoms,- og familiedirektoratet.

Hvem er vi til for?

Målgruppene er ansatte og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, kommunalt barnevern, statlig barnevern og familievern, barnehager, skoler og myndigheter.

Vår rolle

Vi skal være en verdsatt, kunnskapsbasert og etterspurt utviklingspartner for tjenestene i arbeidet med stadig forbedring av kvaliteten i tjenestene i vår helseregion. Sammen med andre kompetansemiljø i regionen skal vi arbeide sammen med tjenestene, i tjenestene og med kvalitetsutvikling som umiddelbart mål. Gjennom utdanning og formidling skal vi bidra til å øke kunnskap og kompetanse blant dem som arbeider i tjenestene. Vi skal sammen med tjenestene drive forskning for forbedring. All vår virksomhet skal være tjenesteinnrettet og bidra til at tilbudet til sluttbrukerne forbedres kontinuerlig. Brukerkompetanse (barn og unges erfaringer og synspunkter) skal påvirke utformingen av RBUPs tjenester.

RBUP skal være en pådriver for samarbeid mellom regionsentrene, og med andre kunnskaps- og kompetansesentra. Vi skal – sammen med andre kunnskapsmiljøer – støtte myndighetenes og tjenesteeieres beslutninger om tjenestenes utforming og innhold. Vi skal arbeide med innholdet i førstelinjetjenesten og i spesialiserte tjenester, samt med samhandling i grenseflaten mellom dem. Vi skal være brobygger mellom forskning, praksis og utdanning, og dermed sikre kunnskapsbasert praksis og gode beslutninger i tjenestene. 

RBUP Øst og Sør er ett av tre kompetansesentre i stiftelsen RBUP Øst og Sør. RVTS Øst og RVTS Sør er de to andre sentrene i stiftelsen.

RBUP Øst og Sør forvaltes av Helsedirektoratet og Barne,- ungdoms,- og familiedirektoratet.

Stiftelsen RBUP Øst og Sør

 • Direktør: Arild Bjørndal
 • Fagpolitisk direktør: Andreas Høstmælingen
 • Leder av direktørens stab: Christin Bauer
 • Økonomidirektør: Siri Kjelstad

Kompetansesentrene RBUP Øst, RVTS Øst og RVTS Sør

RBUP Øst og Sør

Senterleder: Kaja Kierulf

Forskergruppe folkehelse og forebygging
Seksjonsleder: Solveig Holen

Seksjon for tjenestestøtte og kurs
Seksjonsleder: Inger Hodne

Seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og kommunikasjon
Seksjonsleder: Astrid Austvoll-Dahlgren

Seksjon for sped- og småbarn
Seksjonsleder: Kari Slinning

Prosjekt Nurse-Family Partnership - Familie for første gang
Seksjonsleder: Tine Gammelgaard Aaserud

Forskergruppe forebygging og behandling
Seksjonsleder: John Kjøbli

Seksjon for spesialistutdanning
Seksjonsleder: Elin Kreyberg

Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid
Seksjonsleder: Anne Andersen

RVTS Øst

Senterleder: Toril Araldsen

Til hjemmeside for RVTS Øst

RVTS Sør

Senterleder: Ivar Kjellevik

Til hjemmeside for RVTS Sør

Stiftelsen RBUP Øst og Sør ledes av et styre som består av ni medlemmer og fire varamedlemmer. Virketiden er fire år. Medlemmene representerer Helse- og omsorgsdepartementet, Universitetet i Oslo, Helse Sør-Øst RHF, Kommunenes interesseorganisasjon (KS), høgskolene i regionen, brukerorganisajonene og de ansatte.

Styret skal bidra til samarbeid innen tjenesteområder som arbeider med barn og unges psykiske helse, og skal innad stimulere og bidra til debatt om faglige temaer og problemstillinger, samt gi råd om, og eventuelt ta initiativ til å iverksette nødvendige tiltak som bidrar til å realisere RBUPs formål. Styret behandler også andre saker av strategisk, prinsipiell eller stor betydning, og hvor avgjørelsesmyndighet ikke er delegert. 

 • Kjell Ivar Iversen, Høgskolen i Lillehammer, styreleder
 • Randi Talseth, Voksne for Barn, nestleder
 • Evalill Bølstad Karevold, Universitetet i Oslo
 • Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF
 • Martine Antonsen, Mental Helse Ungdom
 • Siv Herikstad, KS
 • Morten Grøvli, Helse Sør-Øst RHF
 • Inger Line Wahl, Ansatt RBUP Øst og Sør
 • Kristin Martinsen, Ansatt RBUP Øst og Sør
 • Inger Kristin Skarpholdt Fjeld, Helse- og omsorgsdepartementet, 1. varamedlem
 • Kristin Margrete Heggen, Universitetet i Oslo, 2. varamedlem
 • Berit Dokkebakke Navrud, KS, 3. varamedlem
 • Pernille Lavoll Baade, Ansatt ved stiftelsen RBUP Øst og Sør, varamedlem for ansatte

Regionalt råd er et rådgivende organ for kompetansesenteret RBUP Øst og Sør. Medlemmene representerer brukerorganisasjonene, Helse Sør-Øst RHF (BUPene i regionen), Kommunenes interesseorgansasjon (KS), kommuner i regionen, barnevernet og Fylkesmannen. Virketiden er fire år.

Medlemmer

 • Roy Madsen, Sørlandet sykehus HF, leder
 • Anne Kjendalen, Sykehuset Telemark HF
 • Solfrid Espegren, Sykehuset Vestfold HF
 • Jørgen Blom, Vestre Viken HF
 • Ingvild Aasen, Sykehuset Innlandet HF
 • Mona Elice Rudshaug, Akershus universitetssykehus HF
 • Arne Kristian Henriksen, Sykehuset Østfold HF
 • Anne Stine Meltzer, Private barne- og ungdomspsykiatriske enheter
 • Nina Grindheim, Voksne for barn
 • Thomas Frey, Mental Helse Ungdom
 • Gaute Skirbekk, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Kari Skullerud Ugland, KS
 • Lene T. Hansen, Øvre Eiker kommune
 • Jan Trygve Wergeland, Kristiansand kommune
 • Agnethe Hinna Hovdenak, Mandal kommune
 • Henning Tønnesson, Oslo kommune

Undervisningsrådet (U-Råd) gir råd og anbefalinger til drift og innhold for spesialistutdanningsprogrammet som drives av RBUP.

Rådets mandat

​Rådet skal:

 • Drøfte kommende års program og foreslå eventuelle endringer. Evalueringsrapporter utarbeidet av RBUP på bakgrunn av deltakernes evalueringer skal, sammen med rådets egne erfaringer og vurderinger, danne grunnlag for de råd som blir gitt RBUP. 
 • Uttale seg ved justering av seminaravgift.
 • Uttale seg vedrørende målgruppe
 • Gi innspill på aktuelle forelesere, litteratur, instrumenter osv.

RBUP er ansvarlig for innhold og drift av undervisningsprogrammet. I dette ligger faglig ansvar og beslutningsmyndighet samt ansvar for logistikk og praktisk gjennomføring. 

Rådet skal møtes årlig, fortrinnsvis i løpet av høstsemesteret. Det ledes av RBUP (seksjonsleder med ansvar inn i spesialistundervisningsprogrammet). Rådet kan vedta å møtes oftere dersom det finner det hensiktsmessig.

Medlemmer

 • Anne Andersen, RBUP
 • Anette Apeland, NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
 • Jørgen Blom, Vestre Viken HF, BUP Asker. Helseregion Øst og Sør
 • Ingerid Bruun, Mental Helse Ungdom, Buskerud
 • Carl Otto Christiansen, Sørlandet sykehus HF, Helseregion Øst og sør  / NBUP styre
 • Stein Inge Fandrem, Helseregion Nord, Univeristetssykehus HF, BUPA Tromsø
 • Roger Halvorsen, Helseregion Nord Nordlandsykehuset HF, BUP
 • Sigrunn G. Henriksen, RKBU Vest, Uni Research Helse
 • Andreas Høstmælingen, Helseregion Sør-Øst, Stiftelsen RBUP 
 • Merete Jørstad, Helseregion Sør-Øst, OUS HF, BUPA
 • Kathrine Flåte, Forandringsfabrikken
 • Elin Kreyberg, Helseregion Sør-Øst, RBUP 
 • Roy Madsen, Sørlandet sykehus HF, ABUP / Regionalt Råd
 • Liv Anne Mikkelborg, RKBU Midt
 • Hanne Skarsvaag, ADHD Norge
 • Linda Fosshaug Strand, Helseregion Sør-Øst, AHUS, HF, BUP Øvre Romerike
 • Manuela Strauss, BUP i Helse Møre og Romsdal HF
 • Elisabeth Wold, Voksne for barn
 • Karin Bugge Vatne, Lovisenberg Diakonale sykehus, Nic Waals Insittuttt
 • Marte Rye, RKBU Nord
 • Even Røren, Vestre Viken HF, BUP Asker. Helse region Øst og Sør / NBUP
 • Sidsel Tone Øye, Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send