Sped- og småbarn

RBUP har sammen med de andre regionsentrene et særlig fokus på sped- og småbarn. Vi bidrar gjennom tjenestestøtte, undervisning, kunnskapsformidling og forskning. Her finner du vårt tilbud til deg som jobber med svangerskap, barseltid, og sped- og småbarn.

Sped- og småbarn

Kvalitetsutvikling

Vi hjelper deg med kvalitetsutvikling i tjenester for barn og unges psykiske helse. Vi kan hjelpe med:

  • Kompetanseheving
  • Evaluering
  • Prosessledelse og kvalitetsutvikling
  • Nettverk for tjenesteledere

Rutinemessig bruk av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge har blitt mer og mer vanlig i både 1.- og 2.linjen. RBUP har derfor utarbeidet en oversikt over kartleggingsverktøy som brukes i tjenestene for barn og ungdom. Her finner du også lenker til nettsider og informasjon om hva som kreves for å bruke de ulike verktøyene, samt vurdering av de ulike testene i det elektroniske tidskriftet PsykTestBarn.

Oversikt over kartleggingsverktøy

IN SUM er et ledd i RBUPs satsning på forskningsformidling og er en søkbar nettbasert database for oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Nettressursen drives i regi av RBUP på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir, og vårt felles formål er å øke kvalitet og innovasjon i tjenestene innen alle sentrale områder i arbeid med barn og unges psykiske helse og barnevern.

IN SUM

RBUP forsker på barn og unges psykiske helse

Se flere forskningsprosjekter

RBUP er forhandler av kartleggingsverktøyene ASQ (Ages & Stages Questionnaires) og ASQ:SE (Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional). De er anerkjente verktøy for å kartlegge barns utvikling på ulike alderstrinn egnet for helsestasjonene, barnevernstjenesten, PPT og barnehagene som en del av deres rutiner for å identifisere utviklingsforsinkelser eller skjevutvikling så tidlig som mulig. ASQ og ASQ:SE er egnet som grunnlag for samtaler med foreldre og omsorgsgivere for å støtte barnets utvikling.

ASQ

ASQ består av 19 ulike spørreskjemaer som fylles ut av foreldre eller andre med daglig ansvar eller tilsyn for barnet. Spørsmålene tar for seg temaene: kommunikasjon, grovmotorikk, finmotorikk, problemløsning og personlig/sosialt. Spørreskjemaene er beregnet for barn fra fire måneder til fem år, og finnes for aldrene 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 48, 54 og 60 måneder. Hvert skjema består av 30 spørsmål om barnets utvikling, og er i et enkelt og direkte språk, og flere av dem har illustrasjoner. ASQ brukes stadig mer internasjonalt og ble normert og validert for norske forhold i 2003.

ASQ:SE 

ASQ:SE er et supplement til kartleggingsverktøyet ASQ og tar for seg temaene: Selvregulering, medgjørlighet, kommunikasjon, tilpasningsdyktighet, autonomi, affekt og samhandling med andre. ASQ:SE består av åtte separate spørreskjemaer som er beregnet på barn fra seks måneder til fem år, og det finnes spørreskjemaer for 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48 og 60 måneder. Hvert spørreskjema inneholder 22-36 spørsmål. ASQ:SE kartlegger også foreldrenes generelle bekymring for barnet.  

ASQ:SE er foreløpig ikke normert eller validert for norske forhold, og på grunn av dette ønsker vi inntil videre derfor å ha kontakt med og oversikt over tjenestesteder som prøver ut ASQ:SE. Vi anbefaler sterkt opplæring i bruk og hvilke vurderinger man bør gjøre når ASQ SE brukes som støtte i utviklingssamtaler og kartlegging. 

Priser og vilkår for å bruke ASQ og ASQ:SE

Hvert tjenestested som skal bruke ASQ trenger en egen startpakke. Denne inkluderer en amerikansk manual og et norsk manualsupplement, og inneholder alle 19 spørreskjemaene med tilhørende skåringsark. Spørreskjemaene sendes som PDF-fil og kan kopieres opp til eget bruk. Kopieringsvilkårene gjelder kun for startpakker kjøpt etter 2009. Har dere kjøpt startpakke før dette, må dere kjøpe ny for å kunne benytte dere av kopieringsvilkårene. 

Hvert tjenestested som skal bruke ASQ:SE trenger en egen startpakke. Denne inkluderer en amerikansk manual og inneholder alle åtte spørreskjemaene med tilhørende skåringsark. Spørreskjemaene sendes som PDF-fil og kan kopieres opp til eget bruk. Ved kjøp av ASQ:SE kjøper man rettighetene til å kopiere opp et ubegrenset antall skjemaer til eget bruk.

Vi tilbyr:

ASQ-startpakke: 1 skjema/skåringsark (alle alderstrinn) med 1 amerikansk manual + 1 norsk manualsupplement: kr 3500,- 
ASQ-skjemapakke: 1 skjema/skåringsark (alle alderstrinn) uten amerikansk manual og norsk manualsupplement (NB! Kan kun kjøpes av de som allerede har manual og manualsupplement): kr 2900,- 

ASQ:SE-startpakke: Denne inkluderer en amerikansk manual og inneholder alle åtte spørreskjemaene med tilhørende skåringsark. Kr 2000.-

 

Send en e-post til marianne.brekke@r-bup.no og oppgi følgende informasjon: 

Antall startpakker/skjemapakker
Institusjon/Arbeidssted        
Kontaktperson            
Postadresse            
Telefon nr            
Epost            
Faktura- og leveringsadresser/ eventuelle tilleggsopplysninger som må påføres fakturaen

Bestillingen behandles så raskt som mulig, og du vil motta en bekreftelse på den oppgitte mailadresse når vi har mottatt bestillingen 

Kontakt


Kaja Kierulf

Senterleder


930 29 158

kaja.kierulf@r-bup.no

Les mer om Kaja

Fagblogg og aktuelle saker

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send