Slik kan man følge et hjemmebesøksprogram under koronarestriksjoner

Familie for første gang riktig format 2_010

I Familie for første gang har de fulgt hjemmebesøksprogrammet (nesten) uten hjemmebesøk i perioden med koronarestriksjoner.

Hvordan opprettholde et hjemmebesøksprogram når muligheten for å dra på hjemmebesøk begrenses? Erfaringer fra internasjonale samarbeidspartnere, stor omstillingsevne hos teamene og den nære relasjonen til deltakerne har vært viktige for å få hjemmebesøksprogrammet Familie for første gang til å fungere «i disse koronatider».  

Til vanlig får familiene hjemmebesøk i snitt annenhver uke. Etter at koronarestriksjonene ble innført, var det vanskelig å gjennomføre hjemmebesøk. Familiesykepleierne har likevel klart å følge opp familiene i stor grad. Teamene har vist stor omstillingsevne, og kom umiddelbart i gang med å følge opp familiene på andre måter enn hjemmebesøk. De har benyttet telefon og/eller videosamtaler (telehelse) med deltakerne. Mange har også gått turer med enkelte deltakere eller vært på en lekeplass med deltakerfamilien. Et fåtalls familier har familiesykepleierne prioritert å gå på hjemmebesøk til, hvor det av ulike grunner har vært vurdert som spesielt viktig og nødvendig. Her har familiesykepleierne fulgt smittevernfaglige hensyn i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Det har i tillegg vært noen møter på NFP-kontorene, hvor det har vært mulig å holde anbefalt avstand.

Hyppigere kontakt 

Familiesykepleierne forteller at i den første tiden etter 13. mars, var det hyppigere kontakt med deltakerne enn til vanlig. De tok kontakt med deltakerne for å få oversikt over deres situasjon og for å avklare hva slags kontakt de ønsket å ha framover. Det var stor usikkerhet og bekymring hos mange deltakere og det ble viktig med hyppig kontakt.

Etter hvert som situasjonen roet seg og man innså at det kom til å bli mer langvarig, ble hyppigheten på kontakten mer som før. Mange av telefon- og videosamtalene ble gjennomført på tilnærmet lik måte som vanlige hjemmebesøk med fokus på programområdene i NFP. De opplever at de er gjennom temaer som er planlagt i programmet, selv om det naturligvis begrenses når man ikke får vært i samme rom. Familiesykepleierne har sendt ut programinnhold og skjemaer på e-post og via vanlig post og har også levert det på døra til noen deltakere. På den måten har de klart å fortsatt gi deltakerne programinnhold, som er tilpasset familiens behov og ønsker.

Det at familiesykepleier allerede har en god relasjon til sine deltakere, har bidratt å gjøre den nåværende situasjonen med fysisk distanse lettere å håndtere for våre familier. De kjenner hverandre så godt at det ikke er unaturlig å ha kontakt uten å være i samme rom. Deltakerne stoler på familiesykepleieren og vet at de kan ta kontakt hvis de trenger det.

Her kan du se webinaret om Familie for første gang-programmet og hvordan de jobbet i perioden med koronarestriksjoner: 

 

Erfaringen fra utlandet

I Familie for første gang har vi fast samarbeid med det internasjonale NFP-kontoret og derigjennom også med de andre landene som tilbyr NFP-programmet. Det internasjonale NFP-kontoret sikrer blant annet at det deles erfaringer mellom NFP-landene også under koronatiden. Programmet er utviklet gjennom mange år og det er også utviklet materiale for det som kalles telehelse, som inneholder kunnskapsgrunnlag og rutiner for oppfølging via telefon eller digital plattform i distriktsområder med lange avstander. Disse materialene ble aktuelle å støtte seg mot når koronasituasjonen krevde nedstenging og det bidro til at vi raskt kunne gi et relevant tilbud til deltakerne selv fra hjemmekontor.  

Hvordan fokuset på barnet blir ivaretatt

Det har vært nødvendig å tenke spesielt kreativt og nytt for å være sikker på å ivareta fokuset på barnets helse og utvikling. Når man ikke er sammen med barnet og familien på hjemmebesøk, kan det føre til redusert oppmerksomhet på barnet. Enkelte har beskrevet at de savner at noen utenfor familien kan se og bli kjent med barnet sammen med dem, spesielt når barnet er nyfødt. Det er mye nytt å forholde seg til og foreldrene har gjerne mange spørsmål. Familiesykepleierne kan bistå med gode tips og anbefalinger når det gjelder stell og omsorg for barnet. Dette er temaer som ville vært naturlig å fokusere på under hjemmebesøk med observasjon og håndtering av babyen.

I Familie for første gang benytter vi blant annet nyfødtobservasjon (NBO), videoveiledning (VIPI) og et pedagogisk program hvor bruk av dukke som modell står sentralt (PIPE). Hovedtanken er at foreldrene er eksperter på sine barn. Det er deres relasjon og håndtering av barnet som er viktig, så familiesykepleieren skal ikke vise hvordan man gjør ting «riktig» med barnet, men heller benytte dukken, eller videoklipp til å fokusere på hva barnet trenger. Å utføre dette over telefon eller digital plattform kan virke begrensende. Familiesykepleierne har likevel klart å løse dette ved å benytte digitale plattformer for eksempel til å vise med dukke hvordan å håndtere babyen eller en konkret situasjon som familien trenger veiledning på. Noen familier har gjort videoopptak av barnet og sendt til familiesykepleier. Disse klippene har vært nyttige for å se barnet i familien, og for å styrke foreldrene i sin omsorgsrolle, selv om det har vært vanskelig å gjennomføre en ordinær videoveiledningsprosess, som familiene vanligvis får tilbud om i Familie for første gang. 

Samarbeid med andre tjenester

Samarbeid med andre tjenester er en stor og viktig del av arbeidet i Familie for første gang. Det er mye kontakt med helsestasjon, barnevern, NAV, fastleger, psykologer og andre tjenester. Familiesykepleierne forteller at de har hatt mye kontakt med samarbeidspartnere på telefon og e-post siden koronarestriksjonene startet. Flere forteller at det har vært mer kontakt enn vanlig og tettere samarbeid. Familiesykepleierne opplever at flere andre tjenester er mer tilgjengelige på telefon og at det dermed har vært lettere å få kontakt.

Deltakerne opplever at blant annet helsestasjonstilbudet har blitt redusert. Dette har gjort at oppfølgningen fra NFP har blitt viktigere. Dette ble også forsterket av at mye var stengt i påsken. Flere familiesykepleiere forteller at de har vært mer tilgjengelige på telefon for en del deltakere, for eksempel de som er gravide eller de med nyfødte barn. Mange gravide har vist uro rett før, under og den første tiden etter fødsel. Det har også vært viktig å informere samarbeidspartnere om at programmet er i full gang, også i koronatiden. Deltakere blir fortsatt henvist til programmet via en rekke ulike tjenester og flere nye deltakere har blitt med i løpet av de siste ukene.

Stor grad av omstillingsevne

Det er en stor omstilling og jobbe via telefon og videosamtaler fremfor direkte kontakt på hjemmebesøk. Teamene har håndtert denne omstillingen på en god måte og i løpet av kort tid fått til en annen form for oppfølging. Familiesykepleierne er vant med å møte den enkelte deltakeren/familien ut fra deres behov og justere intervensjonen ut fra det. Tett kontakt og ukentlig veiledning med teamleder har bidratt til at familiesykepleierne ikke har stått alene med viktige vurderinger og valg i denne tiden.

Familiene har satt pris på at familiesykepleierne våre har klart å «snu seg rundt» så raskt. Det har vært en fordel at de er vant med å jobbe fleksibelt fra før, med telefonsamtaler og møtevirksomhet tilpasset familienes behov, for da ble ikke overgangen så stor.

Det blir viktig å følge familiene i Familie for første gang videre, og spennende å følge med på om det får innvirkning på ivaretakelse og oppfølging av de sårbare familiene i denne sårbare tiden med restriksjoner og begrensninger. Vi vil vite mer når flere data er samlet inn, vi har blant annet laget et eget dataskjema for å fange opp endringer som følge av den nye situasjonen vi ble satt i fra og med 13. mars 2020.

 

11.05.2020  

Familie for første gang

Fra 2016 har vi ved RBUP prøvd ut hjemmebesøksprogrammet Nurse-Family Partnership (NFP) som i Norge har fått navnet Familie for første gang. Programmet har sin opprinnelse fra USA fra 1970-tallet, og er i omfattende drift flere steder i verden. Vi nyter godt av det internasjonale samarbeidet, også i disse koronatider. Programmet skal hjelpe førstegangsforeldre som har sammensatte utfordringer gjennom graviditet og frem til barnet fyller to år. Grunnlaget for å delta i programmet er at deltakeren har en eller flere av følgene kriterier:

  • Erfaringer med vold/overgrep i hjemmet​
  • Utfordrende erfaringer fra egen oppvekst (omsorgssvikt, barnevern)​ 
  • Lite sosial støtte og/eller alvorlige konflikter mellom vordende foreldre 
  • Psykiske helseproblemer hos vordende foreldre.
  • Ikke i arbeid, opplæring eller utdanning og lavt utdanningsnivå​

Programmet er styrkebasert og ressursorientert. De hovedområdene man orienterer seg mot i Familie for første gang er forbedring av mor og barns helse under svangerskap, å fremme barns helse og utvikling, og å støtte foreldre i deres livssituasjon, som kan dreie seg om blant annet jobb og fremtidig utdanning.

Programmet er strukturert, noe som innebærer at det ligger føringer for hva som skal gjennomgås og berøres under hjemmebesøkene. Ulike kartleggingsskjema og samspillsverktøy blir benyttet til angitte tidspunkt, og det forventes registrering for gjennomføring av det enkelte besøket på standardiserte dataskjemaer. Dette gjøres for å kvalitetssikre intervensjonen.

Les mer om programmet her

Kontakt:


Tine Gammelgaard Aaserud

Fagsjef


936 12 203

tine.aaserud@r-bup.no

Les mer om Tine Gammelgaard

Les mer:

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send