RBUP bidrar med nytt kapittel i Håndbok for helsestasjoner

Samspill og samspillsveiledning skal nå være et tema på alle konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet.

Ellen Solstad Olavesen, Kåre S. Olafsen og Lisbeth Valla fra RBUP er forfattere av det nye kapittelet, som er kommet med som kapittel 10 «Samspillsveiledning» i den nyeste utgaven av Håndbok for helsestasjoner.

- Det har stor betydning for oss i RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) å være bidragsytere, siden vi blir kjent for praksisfeltet, og kan bidra med kunnskapsoverføring på denne måten, forteller Ellen Solstad Olavesen, som er studieleder i Seksjon for tjenestestøtte og kurs hos RBUO.  

 

Samspill på agendaen

Håndbok for helsestasjoner 0-5 år gir en bred innføring i sentrale temaer og praktisk veiledning i arbeidet på helsestasjonen, og gir kunnskapsbaserte og konkrete råd for ulike problemstillinger tjenestene møter i sitt daglige arbeid. Redaktører er helsesøster og førstelektor Nina Misvær og barnelege og professor Per Lagerløv.

- Ny forskning og nye nasjonale faglige retningslinjer er bakgrunnen for at dette kapittelet om samspill er nytt i denne revideringen, og et selvstendig kapittel, sier Olavesen.

Hun forteller at de nye faglige retningslinjene om samspill og samspillsveiledning nå skal være et fast tema i helsestasjonsprogrammet på alle konsultasjoner fra første hjemmebesøk. I det nye kapittelet dekker fagfolk fra RBUP både det kliniske og det kunnskapsbaserte innenfor feltet, sentrale utviklingsoppgaver, veiledning, ulike tiltak og hvordan helsesøstre og andre kan fremme positivt samspill mellom foreldre og barn.

 

Høyaktuelt tema

- Kapittelet omhandler barns utvikling i lys av samspill. Vi beskriver blant annet det teoretiske utgangspunktet for hvordan de utvikler seg i samspill med foreldre, og herunder kommer temaer som berører blant annet temperament, tilknytning og regulering, forteller Olavesen.

Innholdet er laget i henhold til de nye nasjonale faglige retningslinjene for helsestasjonstjenesten fra 2017, og er også i tråd med Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018). Olavesen forteller også at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nylig lanserte nettstedet foreldrehverdag.no, som har elektronisk materiell som speiler det samme innholdet.

- Vi i RBUP har et engasjement for utvikling av praksis og kvalitet i tjenestene, og jobber for å oversette og omsette kunnskap til praksis ute i tjenestene. Det er det vi ønsker oss, derfor er det gledelig som her å være et talerør for det vi jobber med. Og i samspillskapittelet ønsker vi å løfte fram det helsefremmende perspektivet, ikke bare ha et risikofokus på temaet samspill, sier hun.  

Kapittelet er basert på behov for å beskrive hvordan helsestasjonen kan fremme et godt samspill mellom foreldre og barn, forebygge vansker og tilby tiltak der det er utfordringer eller vansker knyttet til samspill. Det er kunnskapsbasert, med fokus på beskrivelse av samspill, observasjon og praktisk anvendelig veiledning til foreldre. 

 

Nyttig og relevant i hverdagen

Håndbok for helsestasjoner, som kom i første utgave i 1989, har vært jevnlig revidert. Denne fjerde utgaven er en revisjon av utgaven fra 2013, og alle kapitlene er omfattende revidert og oppdatert i henhold til aktuelle retningslinjer og ny forskning.

- Håndboken er relevant for alle som jobber på helsestasjonen, og spesielt helsesøstre, da boken danner et praksisnært grunnlag for å gjennomføre konsultasjoner og tilby veiledning og oppfølging på helsestasjonen. Men Håndbok for helsestasjoner kan også være nyttig for andre, inkludert foreldre og brukerorganisasjoner. Blant annet har Ammehjelpen lest denne boken og bidratt til diskusjon i media, ifølge Olavesen.

Håndboken har i lengre tid vært et nyttig hjelpemiddel for studenter i utdanning, siden den er praksisnær i den forstand at den omsetter teori til det praktiske arbeidet som skal gjennomføres på helsestasjoner. 

 

Bygget på erfaring

- Vi har jobbet med kapittelet over tid på oppdrag fra redaktørene, og gjort revisjoner av målsettingene underveis etter innspill fra redaksjonen og sett opp mot de andre kapitlene i boken. Temaene har blitt fordelt oss imellom, og vi har samskrevet der det har vært nødvending, sier hun.

Kapittelet har grunnlag i erfaring fra helsestasjonsarbeid, retningslinjearbeid, ulike samspillsmetoder, nye retningslinjer og strategi for foreldrestøtte og blant annet rapporten «Svik og svikt».

- Vi har lent oss på erfaring med hva praksisfeltet etterspør for å oppfylle lovverk og nasjonale føringer, og deres kompetansebehov i praktisk arbeid for foreldrestøtte og samspillsobservasjon. I tillegg har vi benyttet kunnskapsoppsummeringer på samspillsveiledning, tidsskriftet Ungsinn, forskning og kunnskap om samspill, tilknytning, transaksjonsmodellen, temperament og ulike metoder, forteller Olavesen

 

27.03.2019   Trine Løndal

Samspill håndbok for helsestasjoner 1

Kilder:


Ellen Solstad Olavesen

Spesialrådgiver


922 50 763

eso@r-bup.no

Les mer om Ellen Solstad


Kåre S. Olafsen

Forsker


959 74 185

kso@r-bup.no

Les mer om Kåre S.


Lisbeth Valla

Forsker / Researcher


962 36 870

lisbeth.valla@r-bup.no

Les mer om Lisbeth

Les også:

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send