Unike kurs som berører

Grete Moen kvadrat

Grete Lillian Moen bruker egne erfaringer når hun underviser fagpersoner og andre i å bli tryggere i møtet med barn og unge som vokser opp i familier med psykisk sykdom.

I to av høstens kurs presenterer Moen oss for et dobbelt perspektiv på barns møter med psykiske lidelse – både barnets som pårørende og fagpersonens blikk på en vanskelig hjemmesituasjon.

Kurs som begeistrer

Moen er spesialistrådgiver i RBUP Øst og Sør og forfatter av boken "Barns møte med psykisk lidelse. En datters historie" (2002). Hennes foredrag «Gjennom barneøyne»  tar utgangspunkt i egen oppvekst med en psykisk syk forelder, og hennes erfaringer i møtet hjelpeapparatet.

Dette kurset har hun holdt siden høsten 2004, og erfaringen er at folk blir veldig berørt av innholdet. Og selv synes hun at dette foredraget er litt ekstra morsomt å gjennomføre.   

– Det er klart at det er spesielt siden det er egen erfaring, men samtidig er dette en del av min historie som er bearbeidet blant annet gjennom boken jeg har skrevet. Kurset gir meg masse energi og har en dramaturgi som trekker publikum inn. Jeg elsker å få fram budskapet på denne måten og har stor glede av å gi disse kursene, forteller Moen.  

Boka veksler mellom egne erfaringer sett fra et barns perspektiv i møtet med hjelpeapparatet, parallelt med Moens erfaringer som fagperson i møtet med pårørende. Dette skillet er tydelig gjennom hele boken, og nettopp denne måten å presentere hele bildet på er unikt i Moens kurs. Hun har fått gode tilbakemeldinger på både boka og kursene, og opplever at folk setter pris på en nær og selvopplevd vinkling av problematikken.

- Boka er en beskrivelse fra innsiden, og hensikten var å lage en historie som bearbeider krevende erfaringer fra barndommen – og fyller den med kraft. Samtidig er den skrevet med en verdighet og respekt for min mor og med godkjennelse fra søsknene mine, og det har vært viktig for meg, forteller Moen.

De usynlige barna

For Moen er det viktig å få fram stemmen til barnet eller ungdommen, de som ofte kalles «de usynlige barna», som opplever psykisk lidelse hos foreldre. Barn som vokser opp i familier med psykisk sykdom er en forsømt gruppe, og erfaring viser at mange fagfolk føler seg ubekvemme og usikre på hvordan de best kan møte dem.

- Jeg vil ha fokus på barna. Det er viktig at vi får snakket med disse barna, løftet dem fram. Jeg har ikke behov for at folk skal gråte over min historie, men ta den med inn i møtet med andre barn som er i den situasjonen som jeg var, sier Moen, som håper at kursene kan gi gode innspill for å gjøre fagpersoner og andre tryggere i møtet med denne gruppen. 

Hun forteller at det er en helt spesiell atmosfære på disse kursene. Ofte er det påfallende stille og lite spørsmål til foredragsholder.

- Jeg er ikke tvil om at tilhørerne relaterer dette til eget liv og egne opplevelser. Det blir noe hudløst, nakent og ærlig i formidlingen, som helt klart berører folk. Det er nettopp dette jeg er ute etter, ikke for at de skal sørge over min historie men bruke den i møtet med barn i lignende situasjoner, sier hun.  

Moens egen historie har gjort at hun forsøker å se flere perspektiver på denne typen utfordringer for barn og unge, og har gitt henne en større ydmykhet overfor at ting ikke nødvendigvis er slik de ser ut på utsiden.

- Jeg tror at det er viktig å vise større raushet ved ikke å dømme folk ut i fra hvilke valg de tar. Min mor hadde sin historie med sine valg, og jeg opplevde ofte at andre skulle mene noe om mitt forhold til min mor. Det er utrolig viktig at man forsøker å finne ut hva som ligger bak valgene folk tar, og huske på at disse valgene er tatt ut i fra hva som oppleves riktig og best for dem selv. Da vil man gjerne få en større forståelse og se mer av hele bildet, sier Moen.

Jeg trenger noen å være glad i

Moen, som er spesialrådgiver med særlig ansvar for familiesentre og barneverntjenester, holder også kurset «Jeg trenger noen å være glad i». Dette er et praksisnært kurs, spesielt rettet mot de som jobber i barnevern, hvor Moen gir både erfaringsbaserte og faglige perspektiver på møter med barn og unge i utsatte situasjoner.

I dette kurset presenterer hun møter med mennesker og hvordan man utvikler profesjonell kompetanse, basert på boka hennes med samme navn. Her gis det stor plass til møter mellom mennesker, som brukes som base og diskusjonsgrunnlag for drøftinger i løpet av dagen. 

- Jeg føler meg privilegert som får bruke erfaringen og møtet med mennesker i kurset, og kjenner en stor ydmykhet overfor dem. Men dette er noe jeg virkelig brenner for, jeg har et indre behov og et sterkt ønske om å få disse stemmene fram, forteller Moen.

Kurset tar opp temaer rundt dilemmaer fagfolk står i og møter ute i tjenestene. Det kan være problemstillinger rundt makten man har i profesjonen, ordene som blir brukt, hvordan vi møter folk og hvordan vi er vårt eget «redskap». Ofte kommer man inn med stor fagkunnskap og boklig lærdom, men til sist er det oss selv som skal møte menneskene der ute. Deltakerne får se profesjonelle møter med barn som pårørende, og reflektere rundt både hvilke barrierer og muligheter som ligger i disse møtene

- Det er på mange måter et større vågestykke å snakke om disse temaene som fagperson enn som pårørende. Og det er ikke de perfekte møtene som presenteres, men jeg tematiserer heller de vanskelige møtene hvor det kanskje ikke gikk som ønsket og hva som kan læres av disse. Og her er det plass for drøfting og refleksjon underveis, sier hun.

Moen er opptatt av og ønsker å snakke om hvordan vi kan skape et miljø som ivaretar oss selv. Med sin bakgrunn innenfor barnevern og psykisk helse (som familieterapeut) og med erfaringen som pårørende, håper hun at hun kan være en brobygger og hjelp for fagfolk og andre som kjenner at de mangler verktøy og trygghet i rollen som profesjonell hjelper. Det er et ønske at kursdeltagerne skal lære mer om personlig og faglig utvikling i yrkesrollen, utøvelsen av makt og følelser av avmakt. I tillegg fokuserer Moen på bevissthet om hvordan språket vi bruker i fagsammenheng både kan virke klargjørende og tilslørende for de det gjelder.

-Tanken er at kursdeltakerne skal komme ut med nye ideer og perspektiver på fagutøvelse med barn og unge i vanskelige livssituasjoner, og kjenne seg litt tryggere i sin rolle som fagperson, sier hun. 

Du finner flere av våre utviklende og spennende kurs i vår kurskatalog.

 

08.10.2018   Trine Løndal

Grete Lillian Moe er utdannet klinisk barnevernspedagog og familieterapeut, har i tillegg utdannelse innen gestaltveiledning, gruppeterapi, og spesialisering i barn og unges psykiske helse. Hun har bred erfaring innen barnevern og psykisk helse, blant annet fra akuttavdeling, spedbarns barnevern, barnevernvakt, familieveiledning, fosterhjem og BUP. Hun har gitt ut bøkene «Barns møte med psykisk lidelse – en datters historie» (2009) og «Jeg trenger noen å være glad i, møter mellom mennesker og utvikling av profesjonell kompetanse» (2016), og det er med utgangspunkt i disse to bøkene at hennes foredrag springer ut.

 

Kontaktperson:


Grete Lillian Moen

Spesialrådgiver / Special Adviser


971 76 064

grete.moen@r-bup.no

Les mer om Grete Lillian

Les også:

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send