Nytt undervisningsprogram for spesialister

Snart samles første kull i nytt spesialistundervisningsprogram for siste gang i dette semesteret

Det nye undervisningsprogrammet tok opp sitt første kull i høst. Programmet er åpent for alle aktuelle yrkesgrupper og har deltakere fra hele landet. I forhold til programmet som fases ut sommeren 2019 innebærer den nye modellen en betydelig reduksjon i timetall, samt at man nå har en læringsplattform med forelesninger tilgjengelig på nett.

- Det er særlig flott å se hvordan e-læring har slått an, sier Elin Kreyberg, som er seksjonsleder for spesialistutdanningen hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP.

RBUP er den eneste aktøren som tilbyr et undervisningsprogram til alle de store faggruppene innenfor utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge. Utdanningen har profesjonsgrupper for leger, sykepleiere, sosionomer, pedagoger, barnevernspedagoger og psykologer. Programmet er først og fremst rettet mot spesialisthelsetjenesten, men er også åpen for nøkkelpersonell med behov for terapeutkompetanse som jobber i andre tjenester.

Evalueres og forbedres hele tiden

- Den nye modellen er arbeidet frem av en prosjektgruppe med deltakere fra ulike seksjoner ved RBUP. Prosjektgruppen arbeidet i dialog med brukere, tjenestene og helsemyndighetene. Det har vært en krevende, men også veldig interessant og morsom prosess, forteller Kreyberg.

Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert. Undervisningsprogrammet skal, sammen med veiledet praksis, bidra til spesialistkompetanse for alle seks profesjonene innen utredning, diagnostikk og behandling av psykisk helse og psykiske lidelser hos barn og unge. Brukerkunnskap og medvirkning er et gjennomgående tema i undervisningen.

Underviserne på utdanningen er erfarne klinikere rekruttert fra det kliniske fagfeltet som har særlig kompetanse på det feltet de underviser i. Undervisningsprogrammet drives av et komplekst fagmiljø ved RBUP og utvikles og evalueres i dialog med tjenestene, brukerrepresentanter og andre kompetansemiljø som vi har et formalisert samarbeid med.  

- Den største forandringen i dagens spesialistundervisningsprogram er vi har redusert antall samlinger betraktelig. Vi har byttet ut de fleste fellesforelesninger med digitalt læringsmateriell. Men vi har fremdeles fellesforelesninger i programdelen «Tverrfaglighet og samhandling», forteller Kreyberg.

Endringer i den nye modellen

- Mellom hver samling ligger det arbeidskrav. Det er litteratur som skal leses, ulike film-snutter, spilt inn spesielt for dette undervisningsprogrammet, som skal sees, spørsmål som skal besvares og refleksjonsoppgaver som skal leveres inn. Denne formen gir fleksibilitet og valgmuligheter. Alle må levere alle arbeidskravene, men du kan spole over kjent stoff, se og høre vanskelig stoff om igjen og du kan selv bestemme når du vil arbeide med stoffet, forteller hun.

Undervisningsprogrammet har tre moduler som til sammen skal utgjøre et hele; profesjons-spesifikk undervisning, undervisning i «Tverrfaglighet og samhandling» og en modul for behandlingsarbeid. I behandlingsmodulen velger deltakerne mellom sped- og småbarns psykiske helse, kognitiv atferdsterapi for barn og unge, intersubjektiv terapi for barn og unge og familieterapi. Antall timer i modulen valgfri metode er sterkt redusert i det nye programmet. Til gjengjeld starter man opp mer eksplisitt på terapeututdanningen fra første dag. Studiet går direkte på grunnleggende kompetanse i alt terapeutisk arbeide. Vi starter med fokus på de aller yngste og deres psykiske helse. Her jobber vi med helt sentrale fenomen i det tidlige samspillet, som for eksempel speiling, inntoning og affektregulering, og knytter dem til grunnleggende relasjonelle fenomen i alt terapeutisk arbeid, uavhengig av behandlingsmetode og teoretisk retning.

- Det er viktig for oss på RBUP er at modellen skal svare på tjenestenes behov og gi deltakerne kompetanse som er solid, oppdatert, relevant og nyttig. Innholdet skal integreres i den kompetansen deltakerne kommer med. Den skal være kunnskapsbasert og følge opp helse- og sosialpolitiske føringer, veiledere og retningslinjer, og dessuten være fleksibel og ha muligheter for løpende tilpassing til ny kunnskap. Slik vil vi arbeide for å ha et undervisningsprogram som er etterspurt fordi det er tilstrekkelig omfattende og samtidig aktuelt og ressurseffektivt, mener Kreyberg.

Som eksempel på hvordan undervisningsprogrammet tilpasser seg helsepolitiske føringer og den kliniske hverdagen peker hun på at pakkeforløp og samvalg vil være sentrale tema i det andre semesteret som begynner i januar.

- En spesialist må være robust, det vil si at spesialister må ha kompetanse som gjør at de orker å stå i komplekse kliniske utfordringer over tid, at de blir i tjenestene også etter at de har oppnådd spesialistkompetanse. I uttrykket robust ligger også en forventning om at spesialistkompetansen må være tilstrekkelig bred og samtidig tilstrekkelig spesialisert, sier Kreyberg.

Se mer om undervisningsprogrammet og flere av våre kurs her:

Bakgrunnsfakta

Spesialistundervisningsprogrammet har røtter tilbake til fagfeltets pionertid på Nic Waals Institutt og Statens Senter for Barne- og ungdomspsykiatri. I undervisningsmodellen vil en kunne gjenkjenne element som for eksempel det praksis-nære, prioriteringen av prosess-arbeid og betydningen av å integrere personlig og faglig vekst. Undervisningsprogrammene har likevel gjennomgått omfattende revideringer og løpende justeringer siden oppstart. Våren 2017 ga RBUPs ledelse en prosjektgruppe i mandat å utarbeide en ny modell for spesialistundervisning. Prosjektgruppen innhentet informasjon fra mange ulike kilder om hva fremtidens spesialister må forventes å kunne svare på. Gruppen knyttet dessuten til seg en ressursgruppe med representasjon fra tjenesteledere, ansatte i tjenestene, brukerorganisasjoner og RKBU- og RBUP-ansatte. Ressursgruppen ble invitert til å bistå i å operasjonalisere innhentet informasjon i læringsmål.

Bakgrunnen for endringene er ikke at den gamle modellen var dårlig, men snarere at RBUPS oppdrag dreide i retning av tjenestestøtte og et økt ansvar for og dermed mer ressurser til kommunale tjenester – og da kunne ikke spesialistutdanningen ta så stor del av grunnbevilgningen. I stedet for å flikke på, eller spikke på, den gamle modellen, tok prosessen utgangspunkt i spørsmålet «Hva må en spesialist kunne?».

Det var et overordnet mål at den nye modellen skulle bygge på solid bakgrunnsmateriale og være i tråd med kompetansebehov i feltet. Ressursgruppen som representerte RBUPs fremtidige samarbeidspartnere, de som ville bli direkte berørt av den nye modellen, måtte gi sitt bidrag inn i arbeidet med den nye modellen. Det var også nytt at RBUP skulle ha et ansvar for å tilby vårt undervisningsprogram til deltakere fra hele landet. Det gir en utfordring når det gjelder tilpasning til lokale forhold samtidig som det er en uttalt målsetting at dette skal bidra til å gjøre spesialistkompetansen mer lik og tjenestene mer likeverdige, uavhengig av hvor i landet du bor.

 

 

27.03.2019   Trine Løndal

Spesialistprogram pedagoger
Astri Hodne, Åse Frank og Marianne Hofset fra BUP Øvre Romerike er blant pedagogene i det nye kullet på spesalistprogrammet i høst.

Kontaktperson:


Elin Kreyberg

Seksjonsleder / Head of Section for Specialist Training


907 63 585

elin.kreyberg@r-bup.no

Les mer om Elin

Les også:

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send