Kvalitet i tjenestene - et felles ansvar!

Et samarbeid mellom fagpersoner fra RBUP, KoRus Sør og RVTS Sør har pågått i mange år, men vi ønsket å gå et steg videre i Samarbeid Sør, forteller Ragnhild Thoner, som er spesialrådgiver i samarbeid og utvikling i de tre kompetansesentrene. Hun inngår i teamet som arbeider med samordnet innsats til tjenester og kommuner i region sør.

Ledere fra kompetansesentrene i regionen møttes første gang for å snakke om samarbeidsstrategier i Larvik i desember 2012. Her ble det såkalte «Farris-mandatet» formulert: «Se på mulige samarbeidstiltak rettet mot kompetanse- og tjeneste utvikling i kommunene i region sør!».

- Vi inngikk en samarbeids- og intensjonsavtale i 2016, og samarbeidet i regionen videreføres med gjeldende avtale for perioden 2019 til 2023, sier Thoner.

Sentrene har som felles samfunnsoppdrag «å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i de relevante tjenestene og andre nærliggende sektorer, og erkjenner at et gjensidig godt samarbeid vil styrke den samlende kompetanse innen psykisk helse, rus- og traumefeltet til beste for tjenestene.

- I avtalen er det beskrevet noen målsetninger med samarbeidet, og ønsker om at noen særlige satsningsområder velges ut i avtaleperioden. Den har en struktur som sikrer god lederforankring, mobiliserer sentralt fagpersonell og sikrer oppfølging, utvikling og læring på tvers av sentrene, sier Thoner.

God oppslutning og gode resultater

De seks aktive arbeidsgruppene som arbeider med fagutvikling og samordner sin innsats til tjenestene, møtes for erfaringsdeling og inspirasjon årlig.

-  Jeg mener dette er en robust avtale som vil kunne bidra til økt samordning og ressursutnyttelse i regionen, i henhold til forventninger fra oppdragsgiver, sier hun.

Ved den årlige erfaringssamlingen i november 2019, ble resultater og merverdi av samarbeidet vist fram.

- Her har flere av faggruppene oppnådd resultater som overgår det forventede. Hver av gruppene fikk beskrive sine fremtidsdrømmer for fagområdet. Alle foreslår kvalitetsforbedring og videreutvikling, og ønsker samarbeid på tvers av faggruppene, forteller Thoner.

På samlingen la kommunikasjonsmedarbeiderne fra alle sentrene fram forslag til en felles logo og design for «Samarbeid Sør».

- Vi kan se muligheter for samordnet informasjon og kommunikasjon ut til tjenestene og befolkningen (brukere og samarbeidspartnere), og vi har fått illustrert hvordan vi i regionen kan samordne forespørsler fra tjenester ut ifra idéen om «en dør inn», sier Thoner.

NY LANSERING - godtjenestestøtte.no

Nettressursen godtjenestestøtte.no er også utviklet i regi av Samarbeid Sør. I henhold til mandat skal godtjenestestøtte.no gjøre at sentrene framstår samordnede og tydelige for tjenestene.

Godtjenestestøtte.no skal bidra til å realisere målsetningen om å samordne kompetansesentrenes arbeidsform, slik at de fremstår koordinerte og på linje når de samarbeider om oppdrag til tjenester i kommuner i regionen. Dette er en nettressurs som er laget for fagpersonell ved sentrene, som de kan benytte når de skal samarbeide om tjenestestøtteoppdrag i tjenester i region sør. Det er et ønske at dette verktøyet kan redusere noen av merkostnadene det har å samarbeide på tvers av fagfelt og organisasjoner.

Godtjenestestøtte.no er et såkalt beslutningsstøtteverktøy som kan benyttes for å sikre struktur, innhold og form på et kvalitets-, fag- og tjenesteutviklingsoppdrag. Det beskriver sentrale gjøremål /aktiviteter og gir forslag til hvordan arbeidet kan gjennomføres ved hjelp av enkle prosessverktøy. Tips og eksempler gir inspirasjon, og en e-post for innspill vil sørge for at denne ressursen oppdateres jevnlig.

Godtjenestestøtte.no bygger på oppdatert kunnskap innenfor implementeringsforskning, og er forankret i en styrkebasert tenkning rundt fag- og tjenesteutvikling. Betydningen av gode prosesser for å mobilisere deltagerne fra tjenestene til å implementere ny kunnskap i egen organisasjon er spesielt vektlagt. Arbeidsformene i godtjenestestøtte tar utgangspunkt i tjenestenes styrker og ressurser, for å mobilisere organisasjonen til utvikling- eller endringsarbeid.

Samarbeid Sør ønsker, i samarbeid med noen av tjenestene, å utvikle tilvarende støtteverktøy til kommunenes egen «verktøykasse» når de jobber med fag- og kvalitetsutvikling.

Her er en liten presentasjon av vårt nye verktøy:

23.03.2020   Trine Løndal

Ragnhild
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send