Klart for nytt kull på RBUPs spesialistprogram

Spesialistutdaning nett shutterstock_104969201

Spesialistprogrammet på RBUP er åpent for seks ulike profesjoner som arbeider terapeutisk med barn, unge og familier, og har deltakere fra hele landet. Det tas opp nytt kull årlig. RBUP ønsker å utdanne spesialister som forstår sitt samfunnsoppdrag, arbeider kunnskapsbasert og lytter til både pasienter og samarbeidspartnere.

Vi er den eneste aktøren som tilbyr et samlet undervisningsprogram med egne profesjonsgrupper for de store faggruppene som arbeider med utredning, diagnostikk og behandling av psykisk helse hos barn, unge og deres familier, forteller Elin Kreyberg, som er seksjonsleder for spesialistprogrammet.
Programmet er praksisnært og kunnskapsbasert, og læringsmålene utvider og spisser de ulike profesjonenes grunnkompetanse.
– De overordnede læringsmålene er at alle, innen rammen av profesjonens fagområde, skal utvikle en solid kompetanse om barn og unges psykiske helse og arbeide kunnskapsbasert.  Spesialistundervisningsprogrammet er en terapeututdanning. Tverrfaglighet, samarbeid, brukermedvirkning og samvalg er gjennomgående temaer hos oss, utdyper Kreyberg.

Hun mener RBUP er heldige som kan utvikle undervisningsprogram i tett samarbeid med egne forskere.

Programmet er fylt av kompetanse og kunnskap som forvaltes av RBUP, for eksempel Oppslagsverk for barn og unges psykiske helse og IN SUM. Det er også laget digitalt undervisningsmateriell som inngår i arbeidskrav til bruk mellom samlingene

– Kunnskapsbasert praksis innebærer at du må kunne finne og ta i bruk forskningskunnskap, være utforskende når det gjelder egne og kollegaers praksiserfaringer og være lyttende til den eller de du skal behandle slik at du, sammen med den eller de det gjelder, kan tilpasse valg og prioriteringer, sier hun.

 

En spesialist må kunne forholde seg
til det som fnnes av forskning, og
kunne bruke dette i forhold til dem
som skal behandles. Det vil si å
velge rett for rett person.

Gode tilbakemeldinger

– Vi har fått gode evalueringer fra dem som startet undervisningen i 2019. Vi prøver å ta tak i kritiske tilbakemeldinger og gode råd så fort som mulig. Som en konsekvens av deltakerevalueringer har vi foreksempel byttet ut noen undervisningsflmer og justert ned arbeidskrav mellom samlingene i tredje semester, forteller Kreyberg.
Tilbakemeldingene tyder på at de som følger undervisningen synes de lærer mye og prøver ut ny kunnskap i sitt arbeid. Undervisningsprogrammet forutsetter samtidighet i klinisk praksis og veiledning på arbeidet. Det kan kreve noe tilpasning på arbeidsplassen for at oppgavene der skal følge undervisningsprogrammets progresjon og innhold.
  – RBUP har dialog med tjenesteledere og veiledere for at de skal kunne legge til rette, og for å kunne tilpasse innholdet i undervisningen til tjenestenes behov. Noe av det som skiller dette programmet fra andre undervisningstilbud er forpliktelsen til samhandling mellom arbeidsgiver, RBUP og deltaker. De tre partene signerer kontrakt ved oppstart av spesialistprogrammet, sier Kreyberg

Myndighetene er RBUPs oppdragsgiver

Det overordnede målet er å utdanne spesialister som kan arbeide kunnskapsbasert. Her er RBUP gitt en viktig rolle av myndighetene.
– Myndighetenes krav forplikter oss til å velge relevant innhold i vårt undervisningsprogram. Vi skal utdanne spesialister som forstår sitt samfunnsoppdrag og er i stand til å forstå og å operasjonalisere nye føringer og retningslinjer. Et eksempel er pakkeforløpet, som forplikter tjenestene til å koordinere innsatsen og gir pasienten rett til medvirkning i utformingen av forløpet.
Pakkeforløpet garanterer pasienten en oversikt over hva som skal skje og når. Våre studenter skal skjønne at pakkeforløpet først og fremst er en pasientrettighet – ikke «bare» byråkrati, sier Kreyberg.
Hun mener likevel at det aller viktigste er å utdanne spesialister som arbeider kunnskapsbasert og forvalter sin terapeutiske kompetanse i alle møter med barn, unge og deres familier og er gode samarbeidspartnere for andre som jobber i tjenestene.

Kompetansen må være relevant

Hege Bakke er rådgiver i Helse og Velferd i Indre Østfold kommune og tidligere virksomhetsleder for Familiesenteret i Eidsberg. Hun har selv gjennomført utdanningsprogrammer og kurs hos RBUP, og har lagt til rette for at blant annet helsesykepleiere, saksbehandlere i barnevern og psykiske helsearbeidere får ta etterutdanning på RBUP. Medarbeidere har evaluert kursing på RBUP positivt, noe som gjør det mer attraktivt å benytte seg av tilbudet.
– Ute i fagfeltene som jeg har hatt ansvar for er oppfatningen at RBUP sine kurs og utdanningsprogram står for faglig tyngde, oppdatert kunnskap og gode foredragsholdere, sier Bakke.
Hun forteller at hun som leder synes det er viktig at det bygges kompetanse som er relevant og i henhold til både sentrale føringer og lokale behov, noe hun har opplevd at RBUP i stor grad har evnet å ivareta

– RBUP fremstår som seriøse og grundige. Kostnadsmessig er tilbudet ved RBUP ofte mer oppnåelig enn tilsvarende kurs hos private aktører, og for oss i Eidsberg og Indre Østfold er det også et poeng at utdanningsløpene kan fullføres uten store reisekostnader, sier hun.
Hun ser at gjennomføring av ekstern kompetanseheving, og særlig program som går over tid, alltid er en utfordring for ledere, siden det er høyt tempo i kommunehelsetjenesten og man ikke har mulighet til å «pause» tjenesteproduksjonen. Derfor må både kurs og utdanningsløp planlegges nøye for å få driften til å gå normalt. Utdanningsløp innebærer fravær av ansatte, noe som igjen påfører de gjenværende som må overta oppgaver, en økt arbeidsbelastning.
– Men samtidig mener jeg det er viktig i en kompetansebedrift, at ansatte får faglig påfyll, så de opplever å være på høyde med de utfordringer de blir stilt overfor. Disse to hensynene må balanseres og forankres i personalgruppa slik at man har et felles eierskap til behovet for
at noen er på kurs, sier Bakke.

Tett og personlig dialog med klinikkenes behov
– Nic Waals Institutt har fra første stund vært preget av en kultur der klinikk, fagutvikling og forskning, utdanning og spesialisering har gått hånd i hånd. Vi har lang tradisjon for samarbeid om utdanning og videre spesialisering av personell med RBUP, både innen de ulike spesialitetene i klinisk virksomhet og innenfor kontorfag, forteller Anne-Stine Meltzer, som er klinikksjef ved instituttet. 

Anne Stine Meltzer, klinikksjef Nic Waals Institutt

Hun understreker at det som har kjennetegnet RBUPs tilbud er at det alltid sørger for å være i tett og personlig dialog med klinikkenes behov, noe som gjør utdanningen dynamisk og relevant.
– Variasjonen i fellesundervisning, gruppeundervisning og læring gjennom å følge egne behandlinger og komme tett på den enkelte kasusbeskrivelse, rolleforståelse, etikk og lov, gir et godt fundament for et fagfelt som trenger å se vidt og langt framover for å sikre en god utvikling av behandlingstilbud til barn, ungdom og familier, sier hun.
Slik hun ser det, er det ikke noen annen forsvarlig måte å drive klinikk på enn å satse på at alle ansatte er i en utviklingsprosess. Dette forutsetter både innsats, kunnskap og engasjement.
– Det gir også energi, motivasjon og glede å få jobbe i et spennende, utviklende og viktig felt for nåtiden og framtiden, sier Meltzer.
 

08.09.2020   Trine Løndal

Undervisningsrådet (U-Råd) gir råd og anbefalinger til drift og innhold for spesialistutdanningsprogrammet som drives av RBUP.

Rådet skal:
• Drøfte kommende års program og foreslå eventuelle endringer. Evalueringsrapporter som
RBUP utarbeider på bakgrunn av deltakernes evalueringer skal, sammen med rådets egne erfaringer og vurderinger, danne grunnlag for de råd som blir gitt til RBUP.
• Uttale seg ved justering av seminaravgift.
• Uttale seg vedrørende målgruppe.
• Gi innspill på aktuelle forelesere, litteratur, instrumenter osv.
RBUP er ansvarlig for innhold og drift av undervisningsprogrammet. I dette ligger faglig ansvar og beslutningsmyndighet samt ansvar for logistikk og praktisk gjennomføring. Rådet skal møtes årlig, fortrinnsvis i løpet av høstsemesteret. Det ledes av RBUP (seksjonsleder med ansvar for spesialistundervisningsprogrammet).
Rådet kan vedta å møtes oftere dersom det fnner det hensiktsmessig. Rådet består av personer fra de ulike fagmiljøene, kompetansesentre og interesseorganisasjoner fra hele landet.

Les mer om programmet og søk nå!

 

Ny studieleder på spesialistprogrammet!

Kornelia er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, og har bred yrkeserfaring fra arbeid med barn og unges psykiske helse. Hun vil jobbe 60 prosent hos RBUP og 40 prosent i Drammen BUP.

Kornelia_Stensdal_001

-  Jeg gleder meg til å jobbe med spesialistprogrammet. Det er så mye spennende, utfordrende, interessant og viktig å lære, bli oppmerksom på, diskutere og undre seg over i vårt felt. Det er dette jeg ønsker for jobben i RBUP. Det blir fint å være med studentene i oppdagelsesferden i dette faget, sier hun og gleder seg til nytt kull i 2021. 
 

Kontakt:


Elin Kreyberg

Seksjonsleder


907 63 585

elin.kreyberg@r-bup.no

Les mer om Elin


Renate Stendal

Prosjektkoordinator / Project Coordinator


918 99 971

renate.stendal@r-bup.no

Les mer om Renate

Les mer:

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send