Kick-off: "The first 1000 days in the Nordic Countries"

Island Spe og små best

15.-16. januar var det kick-off for det nordiske samarbeidsprosjektet "The first 1000 days", som er ledet av de fem nordiske helsedirektoratene.

Kari Slinning og Gun-Mette B. Røsand fra Sped- og småbarns-seksjonen på RBUP deltok sammen med Hege-Maria Aas fra Helsedirektoratet. Sammen orienterte de om hvordan vi jobber med gravide, og sped- og småbarn i Norge, med utgangspunkt i relevante retningslinjer.

De orienterte også om det unike i internasjonal sammenheng, at Helsedirektoratet gjennom en 10 års periode (2006-2016) hadde øremerkede midler til Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Denne satsningen ble beskrevet, både arbeidet som har vært gjort, og hvordan de nå er organisert og arbeider. Her ble fokuset på tidlig intervensjon og helsefremmende arbeid trukket frem, og hvordan det jobbes for å øke kunnskapen om sped- og småbarns psykiske helse for alle tjenester som jobber med gravide, sped- og småbarn og deres familier. Representanter fra de andre nordiske landene presenterte også retningslinjer og praksis fra sine respektive land.

Starter med innsamling av data

Dette treårige nordiske prosjektet innebærer blant annet innsamling av informasjon om hva som er vanlig praksis i de ulike landene, og gode praksis-eksempler. Dette skal gjøres det første året. Blant annet skal man se på hvordan de nordiske landene:

  • Jobber med gravide, og med relasjonen mellom foreldre og barn i graviditet og sped- og småbarnstiden 
  • Hvordan man identifiserer og kartlegger risikofaktorer i denne fasen
  • Hvordan man kan jobbe helsefremmende og med relasjonsfokus i barnehager

I løpet av prosjektets andre år skal kunnskapsgrunnlaget for landenes praksis vurderes, samt kunnskapshull og behov for fremtidig forskning. Det er planlagt at dette skal gjøres av Ungsinn i samarbeid med finske Itla. Tredje og siste året skal man utvikle felles anbefalinger for implementering av god kunnskapsbasert praksis basert på Ungsinn’s analyser. Prosjektet skal levere en sluttrapport, og en sluttkonferanse skal arrangeres i Reykjavik høsten 2021.

Håpet er at dette blir starten på å utvikle en nordisk modell for arbeid med gravide, og sped- og småbarn i alderen 0-2 år.

27.03.2019   Gun-Mette Røsand

Kontaktpersoner


Kari Slinning

Seksjonsleder / Head of Section


986 47 410

kari.slinning@r-bup.no

Les mer om Kari


Gun-Mette B. Røsand

Spesialrådgiver / Special Adviser


917 69 955

gmr@r-bup.no

Les mer om Gun-Mette B.

Les også:

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send