Hvordan jobbe med barn som er utsatt for vold?

Mekonen 1

Mange som jobber med barn og unge vet ikke helt hvordan de skal gå fram, eller føler seg handlingslammet når de kommer i kontakt med barn som er utsatt for vold eller påvirket av vold i familien. Nettopp derfor er kunnskap, kompetanseheving og ferdighetstrening så viktig på dette området.

Vold i nære relasjon er et stort folkehelseproblem, som rammer både barn og voksne uansett hvilke sosioøkonomisk gruppe man tilhører. Selv om alle profesjoner har meldeplikt dersom de oppdager at barn og unge er utsatt for vold, synes mange at det er vanskelig å vite hvordan man skal avdekke vold og hvilke tegn de må se etter ved mistanke.

Barn som er utsatt for vold

Kurset Barn som er utsatt for vold gir innsikt i blant annet hvordan du som jobber i tjenestene kan dokumentere bekymring for vold mot barn, og hvordan du kan samtale med barn når det er mistanke om vold.

Kurset retter seg mot ansatte i barnehage, skole, fritidsklubber, barnevern, BUP, helsestasjoner, skolehelsetjeneste, PPT, lærere i grunnskolen. asylmottak, ansatte på krisesenter og frivillige organisasjoner, og er et samarbeid med RVTS Øst og RBUP Øst og Sør.  Kursholdere er Leoul Mekonen, Mary Vold og Sabreen Selvik, som kommer fra henholdsvis RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og Høgskolen i Østfold.  

Stor etterspørsel

- Det er stadig etterspørsel fra mange profesjonsgrupper etter kurs med kompetanseheving når det gjelder å avdekke vold mot barn og unge, forteller Leoul Mekonen, som er studieleder i Seksjon for tjenestestøtte og kurs hos RBUP.

Han opplever at tjenestene har behov for mer kunnskap om hvordan de kan hjelpe barn som er utsatt for vold eller er i risikosonen for dette,

- Vold mot barn har både kortsiktig og langsiktig innvirkning, og forskning viser at dette setter varige spor dersom barna ikke får den hjelpen de trenger i rett tid. Vold kan ikke sees isolert som et fenomen. På dette seminaret tar forsker Sabreen Selvik blant annet opp temaet om barn på krisesenter og deres skoleerfaringer, forteller han.

Han mener kurset gir et nyansert bilde av hva som kan være tegn på at et barn blir utsatt for vold.

- Mange lurer kanskje på hva det kan være med et barn som de opplever at trekker seg unna, er redd for voksne eller lignende. Når man opplever dette, f.eks i barnehagen, er det nyttig å vite hvordan man skal gå fram og hva man kan gjøre for å avhjelpe situasjonen. Det er veldig viktig at man møter disse barna på en god og utviklende måte, mener Mekonen.  

Globalt og relevant

- På dette seminaret vil du blant annet møte Mary Vold, som snakker om hva det gjør med barn å leve med vold og hvordan vi kan hjelpe utsatte barna, som er den mest sårbare gruppen når det kommer til den globale voldsproblematikken. Hun er spesialrådgiver ved RVTS Øst og har stor ekspertise når det gjelder hva vi skal være oppmerksomme på av tegn for å identifisere barn i risiko eller som er utsatt, forteller Mekonen.

Mekonen mener voksne har mye handlingsrom når det kommer til vold, i motsetning til barn.

- I mange kulturer er et konsept hvor man ikke bruker oppdragervold helt ukjent. Her er det globale samfunnet i en lang prosess når det kommer til hva som er «normalt» når det gjelder å straffe barn. På verdensbasis er det faktisk kun i 33 land det er forbudt å slå barn, sier han.  

Han forteller videre at mange av anmeldelsene som gjelder vold mot barn gjelder fysisk avstraffelser av barn fra innvandrerfamilier, og derfor er det forebyggende arbeidet med minoriteter så viktig.

- Det har vært en utvikling i barnevernet, og det har vært gjort mye forebyggende arbeide. Dette er bra for å redusere misforståelser og en eventuell mistillit til barnevernet når det kommer til kulturelle oppfatninger av hvor grenser går i for eksempel barneoppdragelse, sier han.

Dialog med innvandrere

Mekonen jobber med kompetanseheving innenfor fagfeltet helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter, og underviser i blant annet psykososialt arbeid med flyktninger, interkulturell kommunikasjon, vold i nære relasjoner og resiliens og mestring hos flyktningbarn og ungdom.

- Jeg har mange års erfaring i frivillige organisasjoner med forebyggende arbeid i minoritetsmiljøer, blant annet forebygging av oppdragervold og vold mot kvinner. Det er viktig å jobbe med «grasrota» for å få en god dialog med mennesker med en annen kulturell bakgrunn. De opplever ofte vårt tankegods som overdreven liberalisering og grenseløs frihet til barn og kvinner. De ser ikke alltid meningen med lovverket, blant annet det som gjør det straffbart å oppdra barna sine slik de er vant til, forteller han.

Han understreker hvor viktig det er for disse foreldrene å få en faglig forklaring og skape bevissthet og kunnskap om hvordan vi tenker, og at dette er en stor del av integreringsprosessen.

- Det er en overrepresentasjon av innvandrerbarn i barnevernet, og her er det mange faktorer som spiller inn. Det er et behov for å jobbe forebyggende for å forsterke tilliten til tjenestene som møter disse barna. Dette er et åpent seminar, så vi er spente på å se hvordan folk opplever det. Dersom det kommer gode innspill, er dette et dette et insitament til fordypninger, sier han.

Les mer om kurset og meld deg på her:

10.04.2019   Trine Løndal

Kontakt:


Leoul Mekonen

Studieleder / Programme Manager


975 85 703

leoul.mekonen@r-bup.no

Les mer om Leoul

Les mer:

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send