Frist for for å melde seg på to-årig utdanning i terapeutisk arbeid utsatt til 1. juni!

Forelesning

Tverrfaglighet og samhandling. Lær om andre tjenester og se din egen gjennom andres øyne!

NB! Ny og utsatt påmeldingsfrist: 1. juni 2020 (opprinnelig 1. april)

- Kompetansesentrene skal bidra til at kvalitetssikret kunnskap får effekt helt ut, altså at den kommer barn, unge og familier som er i kontakt med tjenestene i kommuner, Bufetat og helseforetak til gode, sier Anne Andersen, som er leder for seksjon for utdanning i behandlingsarbeid.

Hun understreker at både ledere og fagpersonell i tjenestene har komplekse oppgaver når de skal tilby tilpasset, god og virksom hjelp, der samvalg og evaluering av prosess og utfall inngår. Ifølge Andersen bidrar RBUP til dette gjennom sin opplæring i terapeutisk arbeid i to-årige deltidsløp.

- Alle videreutdanningene hos oss er tverrfaglige og tverretatlige. Dette gjør at de ulike sidene ved barnets og familiens hverdag kommer tydelig til syne når studentene sammen fordyper seg i hva som kan være hjelpsomt. De beskriver og viser hva deres bidrag er på den arenaen de arbeider, og samtidig hører de både hvordan andre kan se dette utenfra og hva de kan tilføye. Arbeidet bidrar til økt forståelse, mer fellesspråk og større respekt for både egen og andres kompetanser og begrensninger, sier Andersen.

Hun understreker at tryggheten på egne ferdigheter i å orientere seg sammen med andre når noe virker overveldende, gjør det mulig å stå sammen i de komplekse sakene. Sammen etablerer fagpersonene et rikere bilde av både barnet og familien og deres hverdagsliv.

- For å sikre at praksis og opplæring henger sammen forteller hun at RBUP skriver kontrakt med tjenesteledere før studenter starter i utdanningene. Dette sikrer at de har relevant praksis i minimum 50 prosents stilling. Så sørger de for en kunnskapsbasert opplæring gjennom i seminargrupper (pensumlitteratur, forelesninger, digitale oppslagsverk), skriftlige oppgaver og øvelser og refleksjoner i gruppene. Det hele bindes sammen med veiledning på egen praksis. I veiledningen bruker vi video av deltakernes arbeid som utgangspunkt for å lære nytt og følge terapeututviklingen hos hver deltaker, sier hun.

På denne måten eltes det sammen nye ferdigheter og ny kunnskap, om seg selv som terapeut, terapeutisk arbeid og samarbeid med andre; både barn og familie og andre tjenester som bistår sammen til unike løsninger for dem det gjelder.

Per i dag har RBUP opptak hvert år på fire av utdanningene, og i tillegg har de miljøterapiutdanning, som tar opp elever annethvert år.

Våre fire utdanningsløp med opptak årlig:

Sped- og småbarns psykiske helse

- Dette er et eget område og et spesifikt klinisk felt, hvor teori og praksis integreres og gir en grundig fordypning i fagområdet, forteller studieleder Sidsel Haug.

Sped- og småbarns problemer må forstås innenfor en omsorgs- og samspillramme som endres over tid. Formbarheten hos barn i de første leveår og hjernens fleksibilitet er betydelig, og tidlig hjelp til barn og deres familier som er i biologisk og/eller sosial risiko er derfor av stor betydning for at barn skal komme inn i gode utviklingssirkler. Denne kunnskapen oppfordrer til et helhetssyn på utvikling. Utdanningen har også som mål å øke kompetansen på egnede hjelpetiltak for gravide og sped- og småbarn og deres familier, og det blir lagt vekt på tidlig diagnostikk og utredningsmetoder i arbeid med sped- og småbarn,

- I utdanningen vektlegges deltakernes ferdigheter og holdninger basert på samspill og relasjonsorienterte tilnærminger, nevrobiologiske betingete dysfunksjoner og ruseksponerte barn samt barn med kommunikasjons- og kontaktvansker, sier hun.

Det er et mål at deltakerne skal forstå helheten og det komplekse. Utdanningen presenterer forskjellige perspektiver på utviklingspsykologi, kunnskap om tilknytning samt spedbarnsforskning med vekt på transaksjonsmodellen. Les mer og meld deg på!

Familieterapi

Familieterapi er et viktig behandlingsalternativ både innenfor primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dette kan være knyttet opp mot spesifikke diagnoser, eller som et tilbud uavhengig av diagnose. 

- Studiet i familieterapi gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på området, forteller Gina Herland, som er studieleder.

Hun forteller at familieterapi oppsto som en egen disiplin mellom 1950 og 1960, som alternativ til den daværende forståelsen av psykiske problemer som uttrykk for indre konflikter i enkeltindividet. Derfra har familieterapien utviklet seg i mange ulike retninger med forskjellige tilnærminger. Det som er felles for disse, er en forståelse av psykiske problemer som problemer mellom mennesker, ikke kun ved det enkelte individ.

- Familieterapi hviler på forklaringsmodeller som beskriver hvordan problemer oppstår, opprettholdes og løses. Disse er ofte uavhengig av diagnoser, og har som mål og bidra til å gi familien andre måter å forstå og håndtere det vanskelige på.

Familieterapi legger vekt på ressurser, muligheter, endringsarbeid, samarbeid og kommunikasjon i sine tilnærminger, forteller hun.

Videreutdanningen gir en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene som er anvendt i arbeid med barn, ungdom og deres familier. Les mer og meld deg på!

Kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Kognitiv atferdsterapi er knyttet til behandling av mange ulike psykiske vansker og lidelser. RBUP tilbyr en bred opplæring i grunnleggende forståelse av terapimetoden. Barbro Fedøy er studieleder og kan fortelle om en målrettet og tidsavgrenset terapimetode.

- Kognitiv atferdsterapi tar utgangspunkt i hvordan tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd gjensidig påvirker hverandre og samspiller med omgivelsene, både ved utvikling av problemer og for å skape endring. Det er gjort omfattende forskning av kognitiv atferdsterapi knyttet til mange ulike psykiske vansker og lidelser, og metoden betegnes som evidensbasert, forteller hun.

Gjennom studiet skal du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger til kunnskapsbasert praksis og kognitiv adferdsterapi. Det innebærer at du blant annet skal kunne forstå de teoretiske aspektene som kognitiv atferdsterapi bygger på og kunne bruke denne formen for terapi tilpasset din grunnutdannelse og praksis, slik at den blir et relevant og nyttig redskap i arbeidet med barn, ungdom og deres familier.

- Vårt mål er at studentene skal utvikle refleksjon over egen rolle som terapeut, lære å formidle egen fagkunnskap til brukere, faglige medarbeidere og samarbeidspartnere, samt lære å evaluere og dokumentere eget terapeutisk arbeid, sier Fedøy.

Les mer og meld deg på!

Intersubjektiv psykoterapi

Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi er en tilnærming der den transdiagnostiske betydningen av å jobbe med grunnfenomener i barns utvikling står sentralt; emosjonsregulering, oppmerksomhet, agens og vitalitet.

- Hos oss får du et studium der teori og praksis integreres inn til en reflektert klinisk praksis, forteller studieleder Heidi Brautaset.

Denne fordypningen bygger på et utviklings, - og utviklingspsykopatologisk perspektiv, der forståelsen av barn og unges vansker betyr en forståelse der barnets egenart, tidligere utvikling, samspill og tilknytning gir føringer for utviklingsfremmende tilrettelegging og psykoterapeutiske prosesser.

- Studentene får en innføring i teori og det forskningsmessige grunnlaget tilnærmingen bygger på, og et sentralt mål er å tilegne seg praktiske ferdigheter for å kunne planlegge, gjennomføre og justere terapeutiske forløp med barn, unge og deres foreldre, sier Brautaset.

RBUP tilbyr en utdanning med kunnskap om hvordan oppmerksomt nærvær knyttes direkte til intersubjektiv psykoterapi gjennom betydningen av emosjonell tilstedeværelse i det som skjer her og nå. Et overordnet mål er å kunne håndtere kompleksitet og prosessaspekter i behandlingsarbeid. Les mer og meld deg på!

06.03.2020  

Kontakt oss


Sidsel Haug

Studieleder / Programme Manager


930 27 609

sidsel.haug@r-bup.no

Les mer om Sidsel


Gina Hægland

Studieleder og gruppeleder for familieterapi / Programme and Group Manager


920 40 512

gina.hegland@r-bup.no

Les mer om Gina


Barbro Fedøy

Studieleder / Programme Manager


450 44 332

barbro.fedoy@r-bup.no

Les mer om Barbro


Heidi Brautaset

Studieleder / Programme Manager


416 94 048

heidi.brautaset@r-bup.no

Les mer om Heidi

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send