Fornyer og videreutvikler tverrfaglig videreutdanning innen nevrofeltet.

Kristian_001_lite

Vi kjenner ikke til noe videreutdanningstilbud i Norge som retter seg spesifikt inn mot barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, utover mindre bolker i profesjonsforeningenes spesialistutdanninger. Her mangler også en tverrfaglig plattform, noe som kan være uheldig da det er tverrfaglig samarbeid som er den ønskede og faktiske realiteten ute i tjenestene, sier Kristian Køhn.

RBUP tilbød i perioden 2002-2012 en tverrfaglig videreutdanning innen nevrofeltet under ledelse av nevropsykolog Anne-Grethe Urnes. Utdanningen gikk over to år, og rettet seg mot pedagoger, psykologer, leger og sosionomer. Siden 2012 har ikke RBUP hatt tilbud om en slik utdanning på tross av etterspørsel i fagfeltet.

- Vi er derfor glade for å ha startet oppbygging av en tverrfaglig videreutdanning for fagpersoner som jobber med nevroutviklingsforstyrrelser i førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjeneste, forteller Køhn, som nevro- og samfunnspsykolog og studieleder hos RBUP.

Økning i forekomst av nevroutviklingsforstyrrelser

Han forteller at nevroutviklingsforstyrrelser utgjør en stor andel av de vanskene som det søkes hjelp for både i førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og at flere av tilstandene på kort tid har vist stor økning i forekomst.

- Utrednings- og behandlingsarbeid med denne gruppen stiller krav til spesialisert kompetanse. Viktige stikkord i denne sammenhengen er test- og utredningskompetanse, tverrfaglig og tverretatlig samhandlingskompetanse, gjenkjenningskompetanse og evne til å tilrettelegge og optimalisere behandling og tiltak, sier Køhn.

Han viser til dokumenterte problemer knyttet til uønsket variasjon i utrednings- og behandlingstilbud mellom ulike fagmiljøer, noe som peker i retning av behov for systematisk kompetanseheving i fagfeltet.

Implementering av en tverrfaglig nevroutdanning

Våren 2020 gjennomføres et prosjekt, som skal avklare rammer, faglig innhold og forslag til implementering av en tverrfaglig nevroutdanning. Dette ledes av Køhn.

- Utdanningen vil komplementere kursrekkene Nevromodul 1 og 2, som retter seg mot et bredt og tverrfaglig publikum. Nevroutdanningen vil være mer omfattende og inneholde andre læringselementer enn en ren kursrekke kan tilby, som veiledning, skriftlige arbeider og egenaktivitet i og mellom samlingene på RBUP. Den vil også rette seg noe smalere inn mot enkelte profesjoner: leger, psykologer, pedagoger og andre med testkompetanse, forteller han.

Utdanningens overordnede formål vil være å bedre kvaliteten på tjenestene som gis barn og unge med nevroutviklingsproblematikk.

- Vi antar at utdanningen vil være av særlig interesse i førstelinjetjenestene, som per i dag har få muligheter til spesialisering på dette feltet. Samtidig vil en slik utdanning være et ekte tverrfaglig prosjekt med muligheter for å bygge bro mellom tjenestenivåer, profesjoner og fagmiljøer, og vi tenker at utdanningen også vil fungere som en praksisnær og kunnskapsbasert fordypning for spesialisthelsetjenesten, sier Køhn.

Drar veksler på samarbeid med andre kompetansesentre

I utviklingen av utdanningen vil RBUP aktivt søke samarbeid med andre kompetansesentre som jobber med nevrofeltet, og dra veksler på den faglige tyngden man representerer sammen. Etter prosjektperioden vil RBUP beslutte om utdanningen skal settes ut i live – og håper at den ser dagens lys i 2021.

- Vi håper på oppslutning og entusiasme rundt arbeidet med utdanningen, og hjelp til å spre budskapet om dette tilbudet når den tid kommer. Vi tenker at dette er en viktig utdanning for barn og unge. Mye er bra i våre tjenester, men kvalitet er ferskvare og mangler må fortsatt adresseres. Visjonen vår er at denne utdanningen kan være et samlingssted for faglig vekst, engasjement og samhandling. RBUP står sentralt plassert for å aksle denne oppgaven, og vi håper at vi lykkes når vi velger å påta oss dette, sier han.

 

 

22.04.2020  

Kontakt oss


Kristian Køhn

Spesialrådgiver


916 27 355

kristian.kohn@r-bup.no

Les mer om Kristian

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send