Forebyggingstiltak reduserer angst og depresjon hos skolebarn

Mestrende barn

Mestrende barn er navnet på et nytt, lavterskel forebyggingstiltak i skolen, som viser lovende resultater når det gjelder nedgang i symptomer på angst og depresjon.

-Triste og engstelige skolebarn som deltok i Mestrende barn-grupper, rapporterte dobbelt så stor nedgang i symptomer på angst og depresjon sammenlignet med barn som fikk vanlig oppfølging, forteller psykolog og forsker Kristin Martinsen ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør).

Unngå utvikling av psykisk sykdom

Angst og depresjon er blant de vanligste psykiske lidelsene hos barn, og et alvorlig folkehelseproblem. I tillegg til stort personlig ubehag, gir plagene barna problemer på skolen og i forhold til familie og venner. Mange barn strever med plagsomme symptomer selv om de ikke har fått en diagnose, og slike symptomer er en risikofaktor for at problemene skal utvikle seg.

-Tidlig innsats i forhold til angst og depresjon kan forhindre at problemene vokser seg større og blir vanskelige å behandle. Derfor er funnene i denne studien så viktig i det videre arbeidet for å hjelpe barn og unge, sier Martinsen.

Tidlig Intervensjon Mestrende barn (TIM)- studien ble gjennomført som et samarbeid mellom RBUP Øst og sør, RKBU Midt og RKBU Nord. Martinsens doktoravhandling var en del av denne studien. Hensikten med studien var å evaluere tiltaket Mestrende barn som retter seg mot engstelige og triste barn i alderen 8 – 12 år. Hele studien er publisert her

Forebygging reduserer symptomer

-Barn som er engstelige og triste, uten å ha en diagnose, kan ha en funksjonsnedsettelse som er sammenlignbar med en diagnostisert lidelse. Tidlige symptomer er en risikofaktor for at symptomene utvikles videre og kan bli kroniske. Det er derfor tidlig intervensjon er så viktig, mener forskeren. 

Målet var å undersøke om dette skolebaserte tiltaket kan forebygge angst og depresjon hos triste og engstelige barn, og resultatene er lovende.

-Vi kan nå konstatere at effekten av programmet er god, og at Mestrende barn-tiltaket har vært effektivt for å redusere symptomene hos barn med forhøyet symptomnivå. Ved bruk av effektive intervensjoner kan man oppnå reduksjon av symptomer på et tidlig tidspunkt, og få en mer positiv utvikling hos barn som er i faresonene for å utvikle angst og depresjon, forteller hun.

Gi barna mestringsstrategier

Hun beskriver uttrykket “Tidlig Inn” som før symptomene har vist seg, og gjerne når barna er unge.

-Det er viktig å gi barna mestringsstrategier slik at vi kan forebygge utvikling av problemene.

Har du et barn som er redd for situasjoner som barn på samme alder tør møte, for eksempel å overnatte borte, holde presentasjoner eller bekymrer barnet ditt seg over mye? Disse barna, som er triste eller engstelige, får ofte ikke hjelp. Da får de kanskje ikke deltatt i aldersadekvate aktiviteter, selv om de ikke har en diagnose, sier Martinsen.

Viktig redskap for fagfolk i skolen

Studien ble gjennomført i perioden 2014-2016. 873 barn i alderen 8-12 år som var mer engstelige eller lei seg enn gjennomsnittet fikk tilbud om å delta.

Halvparten av skolene som deltok ble tilfeldig trukket ut som tiltaksskoler, og barna i disse skolene lærte mestringsstrategier for å takle utfordrende følelser, å vurdere om tankene deres er realistiske og å møte situasjoner de unngår. Foreldre deltok parallelt i grupper.

-Tiltaket ble i hovedsak gjennomført av helsepersonell i skolehelsetjenesten og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som møtte barna og deres foreldre i grupper. Foreldrene i tiltaksskolene lærte de samme strategiene som barna. De rapporterte også større nedgang i depresjonssymptomer hos barna som deltok i grupper enn de som ikke fikk tiltaket. Siden helsemyndighetene har gitt føringer om at behandling av lettere psykiske problemer skal skje i førstelinjen, har fagpersonene behov for tiltak som retter seg disse utfordringene - og som har vist seg å være virksomme, ifølge Martinsen.

 

 

19.12.2018   Trine Løndal

Dette er Mestrende barn:

Mestrende barn er navnet på et nytt lavterskelprogram i skolen for barn som har symptomer på angst og depresjon. RBUP Øst og Sør, RKBU Midt-Norge og RKBU Nord har gjennomført en studie for å undersøke effekten av programmet, som er bygget på programmene Coping Cat og Action. Tiltaket er basert på kognitiv atferdsterapi og ble gjennomført i grupper i skoletiden. Totalt syv kommuner og 36 skoler ble rekruttert til studien som ble gjennomført med aktiv datainnhenting fra januar 2014 – desember 2016. Studien fikk forskningsmidler fra Norges Forskningsråd og fra de tre sentrene.

Kontaktperson:


Kristin Martinsen

Forsker / Researcher


995 86 031

kristin.martinsen@r-bup.no

Les mer om Kristin

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send