All oppsummert forskning på ett sted!

IN SUM

RBUPs nye nettressurs IN SUM gir deg enkel tilgang til alle systematiske oversikter (kunnskapsoppsummeringer) om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Her kan du holde enkelt deg oppdatert på den nyeste forskningen på feltet.

Hver eneste måned publiseres det enorme mengder forskning på feltet barn og unges psykiske helse og velferd. Forskningsrapportene publiseres spredt i ulike tidsskrifter og databaser. Dette gjør det svært krevende for fagfolk å holde seg oppdatert. Du må ha kunnskap om hvilke kilder du skal gå til, hvordan du gjør gode søk og ikke minst vite hva du kan stole på. 

- Folk er travle og trenger gode verktøy som raskt gir dem tilgang til pålitelig kunnskap. Derfor har vi tatt på oss jobben med å finne, sortere og gjøre oppsummert forskning av god kvalitet tilgjengelig på ett sted, sier redaktør Kristine Horseng Ludvigsen. 

Kristine Horseng Ludvigsen er redaktør for IN SUM, og har vært prosjektleder for utviklingen av databasen. Redaksjonen henter publikasjoner fra følgende databasene Cochrane Database of Systematic Reviews, Campbell Library, PsycINFO, MEDLINE, Embase og Web of Science. 

Det betyr at du i praksis søker i alle disse kjente databasene når søker i IN SUM, forklarer Kristine.

Hva er systematiske oversikter?

En systematisk oversikt samler, vurderer og sammenstiller alle studier på en gitt problemstilling. En slik oppsummering gir deg derfor raskt oversikt og innblikk i hva som er gjort av forskning på et tema, tiltak eller populasjon.

Denne typen forskningsrapporter kan ofte også kalles kunnskapsoppsummeringer, kunnskapsoversikter, forskningsoversikt, reviewer eller litteraturoversikter. En systematisk oversikt kjennetegnes ved at den bruker en gjennomsiktig og etterprøvbar metode. 

Arbeidet starter ofte med å definere klare kriterier for hvilke studier som skal inngå i oppsummeringen. 

I gode systematiske oversikter får du følgende informasjon:

  • En oversikt over hvor mange studier som er gjort på temaet
  • En grundig beskrivelse av hvem som var med i studiene
  • En grundig beskrivelse av tiltaket som er evaluert
  • I hvilke land studiene er gjort
  • Hvordan kvaliteten på studiene er
  • En beregning av overordnet nytte og ulempe av tiltaket

Gratis og tilgjengelig for alle

Systematiske oversikter er en pålitelig kilde til kunnskap om nytte og ulempe forbundet med ulike tiltak. Oversiktene kan også brukes til å avdekke hva vi ikke vet, såkalte kunnskapshull, og for å sjekke forskningsstatus før oppstart av nye studier.

Nettsiden er utviklet i samråd med fagfolk som jobber med barn og unge og er gratis tilgjengelig. Forskningsrapportene i IN SUM kan filtreres på tjenestenivå, tema og alder og mye av innholdet er gjort tilgjengelig på norsk. IN SUM oppdateres månedlig med den siste forskningen på feltet. 

- I utformingen av det nye nettstedet har vi latt oss inspirere av finn.no og delt innholdet inn i lett filtrerbare kategorier. Det gir brukeren mulighet til å spisse søket sitt. I tillegg har vi gjort noen grep for å gjøre mest mulig av innholdet tilgjengelig på norsk ved å oversette titler samt legge til mulighet for å oversette abstracts til norsk (og andre språk) ved hjelp av Google translate, forklarer redaktøren. 

Første stoppested for forskere

I tillegg til å være en viktig kilde til kunnskap for myndigheter og praksisfeltet er også IN SUM-databasen et svært godt verktøy for forskere og aktører som bevilger forskningsmidler. Som forsker er det viktig å ha oversikt over hva vi vet, men kanskje like viktig er det å vite hva vi trenger å vite mer om. Det vil si hva vi trenger å forske mer på. Hvis en skal søke om forskningsmidler, er det nødvendig å kjenne til hva som er gjort av forskning før en setter i gang med nye studier. En god ny systematisk oversikt gir lett tilgang på denne informasjonen. 

Tidligere forskning må alltid sjekkes fordi deltakere ikke skal utsettes for unødvendige belastninger under et forskningsprosjekt hvis det allerede foreligger gode og effektive behandlingsformer, og for å unngå sløsing med forskningsressurser.

- Ny forskning bør ta hensyn til ønsker og behov uttrykt av klinikere og sluttbruker. For at forskning skal komme alle til nytte er dette et viktig perspektiv å ha med seg inn i utforming av nye studier, oppfordrer redaktøren.

Forskningsmidler er få og dyrebare. Derfor bør de brukes der de trengs mest. Å finne kunnskapshull og prioritere hvilke som fylles bør være et samarbeid mellom forskere, aktører som bevilger forskningsmidler og brukere selv. På denne måten vil forskningen komme alle til nytte.

IN SUM leverer kunnskapsgrunnlaget til Håndbok for barn og unges psykiske helse 

I Håndbok for barn og unges psykiske helse (bup-handboka.no) blir innholdet av IN SUM prioritert og omtalt i tilstandskapitler. I Håndboka vurderes også tilliten til den samlede dokumentasjonen ved hjelp av GRADE. 

- IN SUM og Håndboka er søsterprosjekter som utfyller hverandre. Vil du ha dypdykket i forskningen som omtales i Håndboka, kan du finne forskningen i sin helhet i IN SUM-databasen. Vil du ha kunnskap om hva som er mest effektivt for en målgruppe overordnet sett, for eksempel hvilke tiltak som er nyttig for angst, vil Håndboka være beste kilden, ifølge redaktøren. 

Eneste av sitt slag i verden

Det har vært viktig for redaksjonen å utvikle en engelsk versjon av nettsiden så innholdet også er tilgjengelig internasjonalt.  

- Dette er viktig da vi er den eneste databasen på verdensbasis som har samlet alle systematiske oversikter på et så bredt spekter av temaer knyttet til psykiske helse og velferd for aldersgruppen 0-18 år. 

Les mer om IN SUM, systematiske oversikter og kunnskapsbasert praksis på insum.r-bup.no

07.01.2020   Trine Løndal

Om IN SUM

Hensikten med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning lett tilgjengelig. IN SUMs primære målgruppe er forskere, beslutningstakere, ledere og fagansvarlige i tjenestene, andre kompetansesentre og aktører som bevilger forskningsmidler. IN SUM kan også være en relevant kilde til kunnskap om spesifikke tiltak for fagfolk som jobber med barn og unge samt de unge selv og deres foresatte.

Sjekk nettsiden

Kontakt:


Kristine Horseng Ludvigsen

Rådgiver og Prosjektleder / Adviser and Project Manager


976 70 462

khl@r-bup.no

Les mer om Kristine Horseng


Astrid Dahlgren - i permisjon

Seksjonsleder / Head of Section


412 94 057

astrid@r-bup.no

Les mer om Astrid

Les mer:

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send