RBUP logo

Er og kan barn være onde?

Om barn og unge som utsetter andre for vold, mobbing og diskriminering.
Om man ikke skal plassere ondskap som en iboende egenskap i barn, kan vi likevel si at enkelte barn, om ikke alle, i visse situasjoner, utsetter andre for onde handlinger, ofte velvitende om at de påfører den andre en smerte, psykisk og fysisk. Det er ikke nødvendigvis snakk om en uforsiktighet eller mangel på empati, men tvert imot en villet handling der målet nettopp er å utsette den andre for en smerte, en krenkelse, redsel eller ydmykelse. Dette kan skje i barnehager, skoler, lekeplasser, sosiale medier og på andre arenaer der barn og unge møtes. Noen ganger skjer det i det skjulte, fordi de vet at handlingen er uakseptabel og vil føre til konsekvenser og reaksjoner, og noen ganger skjer det ufordekt og åpenlyst.

Kurset består av teoretisk gjennomgang av utviklingspsykologiske perspektiver på ondskap og enkelte praktiske oppgaver. Noen av temaene som vil bli dekket er:

Sammenheng mellom affektbevissthet og onde handlinger
 • Toleranse for og regulering av dysforisk affekt, angst, avmakt og mental smerte
 • Primitive psykologiske forsvarsmekanismer og ondskap
Narsissisme hos barn og ungdom
 • Når narsissisme er en ressurs og når det er en del av problemet
 • Narsissisme, aggresjon og misunnelse
Tilknytning, tilhørighet og utenforskap
 • Når tilknytning er en ressurs og når det er en del av problemet
 • Onde handlinger ved trygg, utrygg og desorganisert tilknytning
 • Hva med ”toxic attachment”?
Kognisjon og onde handlinger
 • ”Theory of mind”: Er det onde alltid et tegn på en empatisk svikt, eller?
 • Mentalisering og svikt i mentaliseringen

Kreditering

Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.

Forelesere

Zemir Popovac, psykologspesialist. Han er en av gründerne til psykologklinikken Favne Psykologbistand (www.favne.no), der han jobber som faglig leder for Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse. Zemir har en bred faglig bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten. Han underviser i psykologi og psykisk helse ved blant annet NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistprogrammet for norske psykologer. Han er også veileder for helsepersonell og faggrupper innenfor psykisk helsevern og barnevern. Zemir har også særkompetanse på migrasjonshelse og er medlem i Helsedirektoratets fagråd for likeverdige helsetjenester. Et av Zemirs faglige interesseområder er blant annet tema "ondskap". Hans bakgrunn fra krigen i Bosnia-Hercegovina, kombinert med hans psykologkompetanse, danner et utgangspunkt for refleksjoner om ondskap som noe som i større eller mindre grad angår oss alle, som mer eller mindre "rammer" oss alle, og som muligens bor i oss alle.

Stener Ekern, sosialantropolog, Professor ved institutt for menneskerettigheter, UiO. Stener er opptatt av spenningene mellom individuelle og kollektive rettigheter. Han vil bidra med perspektiver på hvordan mennesket med fordel kan betraktes som et vesen med et individuelt, så vel som et kollektivt selv og dermed med iboende rettigheter av begge slag. Den frie og selvstendige personligheten som menneskerettighetene skal beskytte, formes i det kontinuerlige møtet mellom indre impulser og et sett ytre betingelser som livet er. Man leter etter ondskapen snart på den ene og snart på den andre siden, "inne i oss" eller "ute i samfunnet". På dette kurset ønsker han å bringe inn mer relasjonelle perspektiver på de psykologiske prosessene som blir diskutert.

Kursansvarlige

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzén, elisabeth.hellzen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Caroline Lund, caroline.lund@r-bup.no

Kursets mål

 • Øke deltakernes bevissthet og kunnskap om de ulike følelsesmessige prosessene i barnet som kan lede til voldelig atferd, mobbing og diskriminering
 • Kurset vil vie oppmerksomhet til følelser knyttet til avmakt, marginalisering, utenforskap og misunnelse
 • Øke kunnskapen om disse følelsesmessige prosessene
 • Øke deltakernes ferdigheter til konkret arbeid med disse følelsene hos de unge

Målgruppe

Skole, PPT, skolehelsetjeneste, AKS, helsestasjonstjenestene, kommunal barneverntjeneste, statlig barnevern, BUP, DPS, familievern, frivillige organisasjoner, familiesenter/familiens hus eller lignende samorganisering av tjenester

Kommende kurs

StedDato
Oslo11. nov. 2021Meld deg på