RBUP logo

Et trygt og godt skolemiljø for alle

Hvordan kan vi jobbe systematisk med læringsmiljø og forstå arbeideidet vi gjør i skolen i sammenheng med psykisk helse?

Skolen er forpliktet, gjennom Opplæringslovens kapittel 9 A, til å jobbe for et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Det heter blant annet at «alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring». Ved innføring av ny læreplan, LK20, kom det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring inn i skolen. Intensjonen med temaet er å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg og skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang. Temaet skal, i likhet med arbeidet med skolemiljø, ikke være knyttet til spesifikke fag. I læreplanens overordnete del trekkes det frem at mellommenneskelige relasjoner vil være et viktig område innenfor temaet.

Derfor spør vi denne dagen; Hvordan jobber skolen som helhet systematisk forebyggende med et trygt og godt skolemiljø? Hva betyr kapitel 9 A for dette systematiske samarbeidet, og hvordan kan det henge sammen med livsmestring og folkehelse som tema? Hvordan kan lærere fremme opplevelsen av tilhørighet og mestring for alle elevene i klassen? Hva er fellesskapende undervisning, og hvordan kan dette bidra til et trygt og inkluderende miljø?

Kursdagen legger vekt på det praktiske, med tid til diskusjon og refleksjon. Hensikten med dagen er å bidra med kunnskap og erfaring om hvordan man i praksis kan jobbe med skolemiljø.

Foreleser

Inger Bergkastet er lærer og spesialpedagog. Hun har tidligere arbeidet mange år i skolen, vært veileder og leder av Læringsmiljøteamet i utdanningsetaten i Oslo kommune i flere år. Hun har gitt ut flere bøker om temaet læringsmiljø. Nå er Inger Bergkastet prosjektleder ved høyskolen i innlandet.

Kursansvarlige

Spesialrådgiver Ida Svantorp, ida.svantorp@r-bup.no
Prosjektkoordinator Caroline Lund, caroline.lund@r-bup.no

Gjennomføring

Kurset blir kun avholdt, dersom det er mulig med fysisk oppmøte. Hvis kurset ikke kan holdes i våre lokaler i Nydalen, vil kurset bli avlyst eller utsatt.

Kursets mål

Du får kunnskap om

  • Hvordan jobbe kontinuerlig og systematisk med skolemiljø gjennom verdier, regler, rutiner og foreldresamarbeid på en god måte
  • Hvordan organisere undervisning som fremmer livsmestring gjennom arbeidsmåter som fellesskap og samarbeidsferdigheter
  • Hvordan aktivisere alle elevene og bruke deres erfaringer og kunnskap i både faglig og sosial læring

Målgruppe

Ansatte i skolen og PPT

Kommende kurs

Husk påmeldingsfristen

StedDato
Oslo

31. aug. 2021

0700-1230

Meld deg på