Spesialisthelsetjenesten

Fagteamet for spesialisthelsetjenesten retter seg spesielt mot BUP og spedbarnsteamene og driver opplæring og tjenestestøtte i utrednings- og diagnoseverktøy samt behandlingsmetoder for barn i alderen 0- 3 år.

Opplæringstilbud

Vi tilbyr både 1- 3 dagers kurs, seminarer og konferanser i tillegg til videreutdanninger som går over flere semestre. Kompetanseoverføring og opplæring skjer gjennom nær kontakt med praksisfeltet. Vi gir opplæring i bruk og implementering av kartleggingsverktøy og metoder, i tillegg til kurs som har fokus på kunnskapsheving innenfor ulike temaer knyttet til sped- og småbarns psykiske helse.

Se alle våre opplæringstilbud

Forskning

Kunnskap fra forskning er et viktig grunnlag for kvalitetssikring av tjenestene som gis sped- og småbarn og deres familier. Vårt mål er å bidra med kunnskap om utsatte sped- og småbarn og deres familier til praksisfeltet gjennom forskning av høy internasjonal kvalitet. Vår forskning fokuserer derfor på tidlig identifisering og hjelpe- og behandlingstiltak til utsatte grupper og på prospektive, longitudinelle studier av sped- og småbarn med fokus på anvendt klinisk forskning.

Se alle våre forskningsprosjekter

Tjenesteutvikling

Spedbarnsnettverket driver tjenesteutvikling i form av kunnskapsformidling, undervisning og opplæring som forankres hos tjenesteledere og som er tilpasset arbeidsstedets rutiner og rammer. Ved å gi veiledning og tett oppfølging over tid ønsker vi å sikre kvaliteten på arbeidet når nye metoder og verktøy tas i bruk. Det pågår i dag flere prosjekter hvor forskning, kunnskapsformidling, opplæring og veiledning er organisert med tanke på å heve kvaliteten i tjenestene.

Les mer

 

Team for spesialisthelsetjenesten

Team for spesialisthelsetjenesten består av ti personer og ledes av psykologspesialist Gro Vatne Brean. Du kan lese mer om hver enkelts kompetanse ved å klikke på navnet deres.

 

Gro Vatne Brean

Psykologspesialist

Gro er spesialist i klinisk psykologi, og har siden studietiden vært opptatt svangerskap, barsel, sped og småbarns tid. Brean har arbeidet både med barnevern, barne og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, samt i privatpraksis og således hatt ulike ”inngangsporter ” til arbeidet med de gravide, sped og småbarn.

Nå arbeider Gro med gravide, sped og små både klinisk i privatpraksis ( ITF) og gjennom Nasjonalt kompetansesenter for spedbarns og småbarns psykiske helse, der hun har ansvar for en videreutdanning i psykoterapi for gravide og implementeringen av kartlegging og diagnosesystemet DC 0-3 R. Brean prøver også tilrettelegge for møtepunkter mellom sped og småbarnsteamene; for felles opplæring, refleksjon og drøftning.
 
Gjennom kunnskap og fagformidling kan man skape endring. Brean er opptatt av å gjøre kunnskap om nevrobiologi, utviklingspsykologi, tilknytning og ikke minst emosjonsregulering tilgjengelig for alle. Videre er det å se hvordan oppmerksomt nærvær kan være et verktøy for å arbeide med emosjonsregulering blant gravide, foreldre til sped og småbarn, og ikke minst for oss hjelpere er et spennende. Det å se og regulere egen sårbarhet i møte med andres sårbarhet er viktig for både foreldre og hjelperne.

Se Gros prosjekter, artikler og publikasjoner.

 

Her er hele temaet:

Navn Tittel

Astri Lindberg

Hilde Melsom

Kari Slinning

Vibeke Moe

Torill Siqveland

Eivor Fredriksen

Lars Smith

Marit Bergum Hansen

Ingjerd Hvatum

Psykologspesialist

Psykologspesialist

Forskningsleder

Forskningsleder

Psykolog/Forsker

Psykolog/Forsker

Professor

Avdelingsleder

Helsesøster/Forskningsassistent

   
   
   

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook