Barnevern

Spedbarnsnettverkets fagteam for barnevern retter seg mot ansatte i kommunalt og statlig som arbeider med å ivareta de minste barna. Fagteamet har et særlig fokus på formidling av kunnskap om hvordan se og ivareta de minste barnas behov.

Opplæringstilbud

Vi tilbyr både 1- 3 dagers kurs, seminarer og konferanser i tillegg til videreutdanninger som går over flere semestre. Kompetanseoverføring og opplæring skjer gjennom nær kontakt med praksisfeltet. Vi gir opplæring i bruk og implementering av kartleggingsverktøy og metoder, i tillegg til kurs som har fokus på kunnskapsheving innenfor ulike temaer knyttet til sped- og småbarns psykiske helse.

Se alle våre opplæringstilbud

Forskning

Kunnskap fra forskning er et viktig grunnlag for kvalitetssikring av tjenestene som gis sped- og småbarn og deres familier. Vårt mål er å bidra med kunnskap om utsatte sped- og småbarn og deres familier til praksisfeltet gjennom forskning av høy internasjonal kvalitet. Vår forskning fokuserer derfor på tidlig identifisering og hjelpe- og behandlingstiltak til utsatte grupper og på prospektive, longitudinelle studier av sped- og småbarn med fokus på anvendt klinisk forskning.

Se alle våre forskningsprosjekter

Tjenesteutvikling

Spedbarnsnettverket driver tjenesteutvikling i form av kunnskapsformidling, undervisning og opplæring som forankres hos tjenesteledere og som er tilpasset arbeidsstedets rutiner og rammer. Ved å gi veiledning og tett oppfølging over tid ønsker vi å sikre kvaliteten på arbeidet når nye metoder og verktøy tas i bruk. Det pågår i dag flere prosjekter hvor forskning, kunnskapsformidling, opplæring og veiledning er organisert med tanke på å heve kvaliteten i tjenestene.

Les mer

 

Team for barnevern

Team for barnevern består av syv personer og ledes av Psykolog/PhD Heidi Jacobsen. Du kan lese mer om hver enkelts kompetanse ved å klikke på navnet deres.

Heidi Jacobsen

Psykolog/PhD 

Heidi er Psykolog/PhD ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør. Hun er spesielt interessert i tilknytningsteori og forskning og hvordan benytte denne kunnskapen i barnevernssammenheng, med spesielt fokus på fosterbarn. Heidi Jacobsen har skrevet hovedoppgave om beredskaps- og fosterbarns utvikling av tilknytning til sine nye omsorgspersoner. Heidi Jacobsen funksjon i nettverket er blant annet undervisning i tilknytningsrelaterte kartleggingsverktøy til fagpersonell innenfor barnevernet. Hun planlegger å forsette forskning på tilknytning hos små barn i fosterhjem. Heidi disputerte 7. mars 2014 med temaet "Foster care - an opportunity for young children: A longitudinal and prospective study of fsoter children's attachment and development".

Se Heidis prosjekter, artikler og publikasjoner.

 

I tillegg består fagteamet av:

Navn Tittel

Ragnhild Onsøien

Rakel Aasheim Greve

Hilde Melsom

Astri Lindberg

Gro Vatne Brean

Egil Nygaard

Kristin Haabrekke

Psykologspesialist/Universitetslektor

Barnevernspedagog

Psykologspesialist

Psykologspesialist

Psykologspesialist

Psykolog/ Post Doc Stipendiat

Psykolog/ Stipendiat

   
   
   
   

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook